วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

วันมาฆบูชา อบต.โนนธาตุวันมาฆบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า  จาตุรงคสันนิบาต และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์ – หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน 3 ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา 20 พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา)

คำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า 4 “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4″ กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี (ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dhammathai.org/day/maka.php)

การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ

12345678910111213141516วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

สืบเนื่องจาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลาประมาณ 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจาก  นายทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ)  ซึ่งเป็นข้อมูล จากศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอหนองสอง  ว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออก  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพล เป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ชื่อ  เด็กชายพชร  เกนทา  อายุ 11 ปี  บ้านเลขที่ 56  บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ   อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น  ผู้ป่วยมีอาการไข้อ่อนเพลีย  อาเจียนเป็นมาเป็นเวลา 5 วัน โดยผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนศรีเมือง  ชั้น ป.5/3  อำเภอพล  เช้าไป-เย็นกลับ และบางวันพักที่บ้านเอื้ออาทรกับมารดา  ที่บ้านเลขที่ 318/60  หมู่ที่ 12  ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
การดำเนินกิจกรรมควบคุมโรค
1.ออกสอบสวนโรคเบื้องต้น สำรวจความชุกลูกน้ำบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบๆ ผลการสำรวจไม่พบลูกน้ำ และพบเยาวชนที่อยู่บ้านเดียวกัน  ผู้ป่วยมีอาการป่วยและแนะนำมาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.รณรงค์ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน  สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ  ปล่อยปลากินลูกน้ำ
3.พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ โดย พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 ครั้ง  ห่างกัน 1 สัปดาห์
4.เฝ้าระวังการระบาดของโรค  โดยให้สุขศึกษา  ให้ประชาชนแจ้ง อสม.ถ้าพบผู้สงสัยให้แนะนำ  และให้รีบมาปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ขอขอบคุณ ทีมดำเนินการควบคุมโรค ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อสม. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพี่น้องประชาชนบ้านสำราญ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ บ้านของตน  สุ่มสำรวจลูกน้ำในแต่ละคุ้มโดย อสม.สอบสวนโรคเบื้องต้นโดย นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ)

ทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่เพื่อควบคุมการระบาด ประกอบด้วย

1.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายสมพงศ์   สุจิตร            พนักงานขับรถยนต์

4. นายประเสริฐ   เลิศภักดี    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

15268101112913141517181916วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  จำนวน 72 คน  ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  เพื่อให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยท้ศน์ในการพัฒนาองค์กร  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อศึกษาดูงาน “การจัดทำแผนการศึกษาและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ขอขอบคุณคณะผู้ศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82704/48 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดไฟล์ 17.1 MB (18,032,951 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

13568910121314151617181920วันที่ 8,11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้นำท้องถิ่น จำนวน 52 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์นำมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้

3.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน

4.เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

6.เพื่อให้รู้จักวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสม

สถานที่ศึกษาดูงาน

1.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ศูนย์ศรีนครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี คลิกดาวน์โหลด

2.ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา ค่ายสุรสีห์ มลฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบรี คลิกดาวน์โหลด 

3.ศึกษาดูงานการกำจัดขยะแบบครบวงจรที่ชุมชนสำนักเย็น เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

75220180907 #3_๑๙๐๒๐๗_0093420180907 #3_๑๙๐๒๐๗_0101320180907 #3_๑๙๐๒๐๗_00981หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00752หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00903หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00754หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00901บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03352บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03193บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_02974บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03012ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04571ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04863ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04534ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_0449วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร รวมถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการและเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดตรงร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น   ตามแนวทางดังกล่าว  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง/มลพิษ จำนวน 3 จุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รวมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้

จุดที่ดำเนินการ

1.ถนนสายบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ ถึง บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหันโจด

2.ถนนสายบ้านชาด หมู่ที่ 10 ถึง บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

3.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก         เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายสมพงศ์    สุจิตร              พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)

3.นายประเสริฐ   เลิศภักดี         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส. 4-8 ก.พ. 62 เตือนผู้สมัครระวังการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายหลังได้รับหมายเลข

5วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ในระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งกำหนด (เขตเลือกตั้งที่ 9 กำหนดให้ใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น) และจะมีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 201-203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th  หรือโทรสายด่วน กกต. 1444

นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า หากมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนหรือให้กำลังใจแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในวันรับสมัครเลือกตั้ง ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดก่อนและหลังการสมัครรับเลือกตั้งอันอาจเข้าข้อห้ามตามมาตรา 73 (3) ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 3437/2551 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 929/2552

ที่มา : https://www.ect.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=4979&ewt=ZGJfMTE5X2VjdF90aA==

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.4/5) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0019/ว 185 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 3 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเงือกตั้ง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบตณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2562 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อ/จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต (https://www.ect.go.th/ect_th/)

รายชื่อ จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อ จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สรุปผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1-10 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

การดับเพลิง หมู่ที่ 3,6,2

131234589111216151417197วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณริมถนนทางไปโคกหินแร่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำรถดับเพลิงออกทำการดับเพลิงจุดที่ได้รับแจ้ง  พบว่าเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากอากาศแห้งและมีลมกรรโชกแรง ลุกลามไปยังพื้นที่ของ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และพื้นที่ของ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 บางส่วน  สำหรับสาเหตุคาดว่าเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ของผู้ที่สัญจรไปมา

ต่อมา เวลา 13.04 น.ได้รับแจ้งจากนางกว้าง แพงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ 2) ว่าได้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณทุ่งนา บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 (ทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด) เพื่อทำการดับเพลิง สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และได้ประสานให้ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านเฝ้าระวังเหตุการณ์

สำหรับในพื้นที่ของบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 และบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ได้ทำการดับเพลิง จนถึงเวลา 14.50 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันดับเพลิงในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลดพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(7) และมาตรา 71 ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2562 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/329 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561/2562 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก         เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.นายสมพงศ์    สุจิตร              พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)

5.นายประเสริฐ   เลิศภักดี         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

6.นายมนัสชัย    โตอุตชนม์       เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562

20190126_17232220190126_180750(0)20190126_18081020190126_181039DSC_0045DSC_0132DSC_0081DSC_008223DSC_0190DSC_017620190128_12402320190128_13351720190127_19110520190128_192748(0)วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม OTOP การประกวดกิจกรรมต่างๆ  และในช่วงเย็นของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562  ร่วมรับประทานอาหารพาแลง(โต๊ะจีน) จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 112  ลงวันที่ 9 มกราคม 2562  เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 บุญกุ้มข้าวใหญ่ อบต.โนนธาตุ 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ของ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง (อบต.โนนธาตุ) ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

รางวัลการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง (อบต.โนนธาตุ) ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

1.234

1234เกียรติบัตรและรางวัลงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ของ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รางวัลชมเชยการประกวดขบวนแห่และรถปราสาทข้าว งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ของ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม ระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุม

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562

4วันนี้ (23 มกราคม 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการทั่วไป พ.ศ.2562″

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว สมควรกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ล่าสุด… นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.แถลงภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป มีผลบังคับใช้แล้ว กกต.จึงประชุมและมีมติเสียงข้างมากกำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันเลือกตั้ง อ่านรายละเอียดคลิก

ประชาสัมพันธ์เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/242 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562  ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขก 0023.30/14 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การสนับสนุนการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00018/1355 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์แลัวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561) คลิกดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละเขตจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด คลิกดาวน์โหลด

การเตรียมจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562

12345678วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2562 อำเภอหนองสองห้อง  กำหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม OTOP  การประกวดกิจกรรมต่างๆ  และในช่วงเย็นของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562  ร่วมรับประทานอาหารพาแลง (โต๊ะจีน)  จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 112  ลงวันที่ 9 มกราคม 2562  เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 บุญกุ้มข้าวใหญ่ อบต.โนนธาตุ 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ของ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง (อบต.โนนธาตุ) ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

รางวัลการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง (อบต.โนนธาตุ) ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม ระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุม

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน