โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปีงบประมาณ 2560

1245IMG_1225IMG_1207IMG_1219IMG_1212วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 คน ใช้งบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท  โดยได้เชิญ นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  นายอำเภอหนองสองห้อง  มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วยซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าสู่ระบบแท่ง ( Broadband ) ซึ่งมีผลมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ส่งผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ เรื่องทั้งการเอาคนเปลี่ยนผ่านจากระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆสวัสดิการความก้าวหน้า กฎหมายและระเบียบต่างๆที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ซึ่งบุคลากรต้องมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ต่อไปด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีพ.ศ.2560เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งโดยส่วนมากยังมีความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวทาง นโยบายต่างๆ การแก้ไข กฎหมาย ข้อบังคับ ความก้าวหน้าของสิทธิ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการพัฒนาความรู้ของตนเองในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ระเบียบ  คำสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน

5.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

เป้าหมาย

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างพนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 58 คน

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลทางวิชาการ (power point)

สรุปประเด็นข้อทักท้วง สตง.กรม สถ.และจังหวัด ปี 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของ อปท.ปี 2547

ระเบียบ มท.;ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แนวทางในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปี 2558

ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ อปท.

การตรวจสอบการเบิกจ่ายการคลังการงบประมาณ การพัสดุ และข้อทักท้วงเรียกเงินคืน สตง.

กรณีศึกษาการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 2535-ฉบับที่ 10 2558

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)

ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  นายอำเภอหนองสองห้อง

2.ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เมธาอภินันท์  ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง

3.นายชูเดช  เปสุริยะ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด/คำกล่าวในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปีงบประมาณ 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

342020524วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

1.นโยบายความมั่นคง

-การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยขอความร่วมมือให้ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการปลูกดอกดาวเรือง

-การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปกราบพระบรมศพ

2.นโยบายเศรษฐกิจ 4.0 โดยพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรม/ขายแรงงาน/ให้บริการ ไปสู่ นวัตกรรมที่ใช้สมองทำให้สังคมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3.นโยบายทางสังคม โดยการกล่อมเกลาคนในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญ เริ่มจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

4.นโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการใช้ระบบ IT ส่งเสริมการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

5.นโยบายการสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เช่น ความมีน้ำใจของคนไทย ความเมตตาปราณี ความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต

6.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ชายฝั่ง แม่น้ำลำธาร คูคลอง  ที่สาธารณประโยชน์  และสถานที่ท่องเที่ยว ลดการใช้สารเคมี

7.นโยบายด้านการเมือง  การได้มาซึ่งอำนาจรัฐ  การใช้อำนาจรัฐ  การปลอดจากปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

8.นโยบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไข  คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

9.นโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยลดความต้องการในการเสพ มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การจัดอบรม ประชุมชี้แจง

10.นโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์/อาชญากรรม  ลดอบายมุข

11.นโยบายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย  สนับสนุน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

12.นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องประสานและร่วมมือซึ่งกันและกัน

13.นโยบายเกี่ยวกับความสะอาด/การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  มีการ คัดแยก เก็บขน กำจัด โดยยึด พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อ่านรายละเอียด ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง11Picture123วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าประชุมชุดครูฝึกประจำตำบลศูนย์อำนวยการปฏิบัติราชการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองสองห้อง (ศจพ.อ.หนองสองห้อง) ตาม โครงการ Way of life“การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี  นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) 

3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้

  • ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
  • ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
  • ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมาย ถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/1616 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แบบการตั้งปณิธานของครอบครัว เพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการ Way of life”การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เรื่อง ขอความร่วมมือปฎิบัติตามกฎหมายจราจร

91888วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์ตามหนังสือจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  เรื่อง ขอความร่วมมือปฎิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคณะรัฐมนตรี  ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายจราจร  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน  จึงกำชับให้ปฏิบัติการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร  โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

ดังนั้น  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรี  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จะได้ดำเนินการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ดังนี้

1.กวดขันจับกุมการแข่งรถในทาง ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ที่ 22/2558 ววันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ

2.กวดขันจับกุมรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ที่ขับขี่โดยผิดกฎหมาย เน้นการฝ่าฝืนสัญญาณจราจร  การขับขี่บนทางเท้าโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ

3.กวดขันจับกุมในข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตามมาตรการ 10 ข้อหลัก ได้แก่

3.1 ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

3.2 ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดจราจร

3.3 ขับรถผิดช่องทางเดินรถ (ย้อนศร)

3.4 ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ

3.5 ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

3.6 ขับรถแซงในที่คับขัน

3.7 ขับรถขณะเมาสุรา

3.8 ขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย

3.9 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย

3.10 ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2560

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

หนังสือสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ที่ ตช 0019.5(14)/ว 1595 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

61514988213135842847วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ขก 0023.30/1574 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ถนนศรีจันทร์  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นายวรงค์  คลังเงิน   ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

2.นายสุรศักดิ์  แป้นงาม   วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1523วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย  โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น  ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์  อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่  พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธี

คำว่า “ครู” นั้นมาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” ทั้งนี้เพราะผู้เป็น”ครู” จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักยิ่ง กว่าที่จะอบรมสั่งสอนให้คนๆ หนึ่งเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้และเป็นคนดีของสังคม และด้วยเหตุผลนี้ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่คนที่สองของศิษย์

ตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาแต่โบราณนี้  ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมดอกไม้และสิ่งของต่างๆ 4 อย่าง  มาเป็นเครื่องบูชาครูซึ่งสิ่งเหล่านี้มีนัยยะสำคัญอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ ได้แก่

1.ดอกมะเขือ  หมายถึง  ขอให้มีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล

2.หญ้าแพรก  หมายถึง  ขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ  ทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์

3.ข้าวตอก  หมายถึง  ขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์  เพราะในการศึกษาครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วย “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

4.ดอกเข็ม  หมายถึง  ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวให้โอวาทจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในพิธีไหว้ครู อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พิธีไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

2345วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตลาดโลตัส สาขาหนองสองห้อง นำโดย คุณอนุชิต บุญมา ผู้จัดการสาขาหนองสองห้อง พร้อมด้วยทีมพนักงาน ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญให้กับน้องๆ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามโครงการ “365 วัน เทสโก้โลตัส ทำดีเพื่อชุมชุน” ขอขอบคุณทุกท่านมา ณโอกาสนี้

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

logo Çѹµè͵éÒ¹2560101153940IMG_080024312วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง กำหนดจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ”ในระดับพื้นที่ ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่างๆ และกำหนดให้ จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 โดยจะมีการเดินรณรงค์จากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เข้าสู่พิธี ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี  อ่านรายละเอียดกำหนดการ คลิกดาวน์โหลด

รับมอบหมายภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับมอบหมายภารกิจ ด้านมวลชน ร่วมพิธี/เดินรณรงค์ ดังนี้

1.จัดหาธงชาติ พร้อมเสา 20 ชุด

2.จัดหาธงประจำรัชกาลที่ 9 พร้อมเสา  จำนวน 10 ชุด

3.จัดหาธงประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมเสา  จำนวน 10 ชุด

คำขวัญ

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

คำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านายาเสพติดโลก คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560

4312วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ  ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 หมายความถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

ความสำคัญของการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

1.ใช้เป็นกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด โดยกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ใช้เป็นกรอบชี้นำ  กำกับ และควบคุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

3.ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระดับพื้นที่ของจังหวัดแบบองค์รวม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดด้านต่าง ๆ

การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจังหวัด ( ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518) เมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดประกาศใช้บังคับแล้ว

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด  ไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังกับเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด ทั้งนี้

1.ถ้าไม่ขัดต่อกฎกระทรวง เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไปได้

2.ถ้าไม่ขัดต่อกฎกระทรวง แต่มิใช่เป็นการใช้เพื่อกิจการหลักตามประเภทการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง

3.ถ้าขัดต่อกฎกระทรวง เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่จะขยายเพิ่มเติมให้มากกว่าเดิมไม่ได้ และอาจต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อมิให้เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญเกี่ยวกับ สุขลักษณะ ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของประชาชนและสังคม

กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7 ประเภท ดังนี้

1.ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

2.ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)

3.ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

4.ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

5.ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เขตสีเขียวอ่อน)

6.ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

7.ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)

เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนาการบังคับใช้และจัดทำแผนปฏิบัติการตามผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560 ขนาดไฟล์ 21.0 MB (22,020,096 bytes) คลิกดาวน์โหลด

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

power point กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2560

1วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 100 คน โดยมี  นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ประเทศไทยในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ จำนวน 700,000 กว่าคน จึงมีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวนเกือบ 4 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง – 5 ปี ร้อยละ 50 หรือประมาณเกือบ 2 ล้านคน จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตนเอง จึงนิยมนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็ก (Nursery) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้นศูนย์เด็กเล็ก จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะแพร่เชื้อโรคสู่เด็กอื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เป็นต้น โดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดติดต่อดังกล่าว โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความตระหนัก ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน และมีเด็กทั้งหมด 100 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนปราการสำคัญที่จะช่วยลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก

2.เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก

3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ให้ปลอดภัย ปลอดโรค

งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2560 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอาย ผู้พิการ) จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

คำถาม 4 ข้อตามที่ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ขอความร่วมมือประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อ และให้กระทรวงมหาดไทยประมวลมาอีกทีเพื่อประโยชน์ในการเดินหน้าประเทศนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ จุดรับความคิดเห็นของประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ศูุนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแสดงตนด้วยบัตรประชาชน

คำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

ข้อ 1) ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
ข้อ 2) หากไม่ได้จะทำอย่างไร
ข้อ 3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ข้อ) 4 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน