การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงอำเภอหนองสองห้อง

55681234317621220180926_18050420180926_180628องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย สาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.ในพื้นที่ 12 ตำบล 137 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 11,478 ครัวเรือน 11,478 คน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตร คาดว่าจะเสียหาย 150,218 ไร่ มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภาวะฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ จะได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 12 ตำบล ตามประกาศลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 คลิกดาวน์โหลด

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด 

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

20181016_08474020181016_08431320181016_09351320181016_10101420181016_11511520181016_13325920181016_13374615396543908741539654395152153965440204715396701324451539670134325วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ผู้เข้าประชุม

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ

2.นายทวีศักดิ์  ชำกรม   ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/กรรมการบริหารกองทุนฯ

3.นางวนิดา  นาเจริญ   ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้/กรรมการบริหารกองทุนฯ

4.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนฯ

5.นางสุพัฒตา   เพ็ชรวิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

7 ขั้นตอน การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

Time line การดำเนินงานกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ข้อมูล/ภาพ โดย สมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

เว็บไซต์ : http://www.kknontat.com
ชมคลิป : https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

รัชกาลที่ 9อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยได้ซักซ้อมการปฏิบัติดังนี้.-

625611013_๑๘๑๐๑๓_0122_025611013_๑๘๑๐๑๓_013120181013_๑๘๑๐๑๓_002020181013_๑๘๑๐๑๓_00291966521233120181013_๑๘๑๐๑๓_0035

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร  เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.การจัดกิจกรรวางพวงมาลาและถวายบังคม  เวลา 09.00 น.และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  และขอให้ทุกภาคส่วน มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา

3.พวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

4.ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งชาย หญิง ซักซ้อมการถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม โดยสามารถเข้าดูการฝึกซ้อมการถวายบังคมฯ ได้ใน YouTube “การซ้อมพิธีถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

5.ก่อนเวลา 09.00 น.นายอำเภอหนองสองห้อง จะทำการซักซ้อมการถวายบังคมของผู้มาร่วมกิจกรรม

25611013_๑๘๑๐๑๓_006111111225611013_๑๘๑๐๑๓_005725611013_๑๘๑๐๑๓_00713211825611013_๑๘๑๐๑๓_004825611013_๑๘๑๐๑๓_0046S__6275083S__6291475S__629147644454446

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/3921 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

123พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงด้วย ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวันออกพรรษา ซึ่งในช่วงนี้ถึงวันออกพรรษา ในพื้นที่จะมีการขายพลุ ประทัด และเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งการละเล่นดังกล่าว อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้  จากสถิติที่ผ่านมา  จะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ  อันเกิดจากการเล่นพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงเป็นประจำทุกปี  สาเหตุเกิดจากการดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงดัง  มีการระเบิดที่รุนแรง  ถ้าเล่นในที่ชุมชน  จะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ  หรือทำให้เกิดประกายไฟลุกลามบ้านเรือนได้  และ นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  ได้มอบนโยบายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต และที่ผ่านมา ไม่เคยอนุญาตให้จำหน่ายพลุ  ประทัด ดอกไม้เพลิง แต่อย่างใด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตุ คลิกดาวน์โหลด

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

76)53วันที่ 11,12,17,18 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ทำการฉีดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ถนนสาย ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4-บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด (เดิมสาย 207-บ้านสำราญ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาแล้ว และจะดำเนินการต่อไปหากมีการแจ้งเข้ามาเพิ่มเติม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้  ขอความอนุเคราะห์รดน้ำบนถนนบ้านหนองกุงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์

1234วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยใช้หินคลุกสภาพเดิมเป็นหลุมกว้าง ไม้สามารถใช้ยางมะตอยได้ สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9-บ้านโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และสายหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

4123วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1368ด้วย ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนองประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายมาก ช่วง สามแยกหนองแวงทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ – บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 โดยทำการเกรดเกลี่ยเรียบ ระยะทางประมาณ 200 เมตร  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการในครั้งนี้  ถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ซึ่งได้ประสานให้มาทำการซอมแซมแล้ว ผ่าน ส.จ.ศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.จ.เม้ง) ได้รับแจ้งว่าจะมีงบประมาณมาดำเนินการให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการที่จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1231 (1)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 25 ลำดับที่ 39-40

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

231269739111612520180719_104322ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ปัจจุบันได้ทำการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรียบร้อยแล้ว  จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  5,7,8,9,10,11  และจะได้ดำเนินการจัดตั้ง ในหมู่บ้านที่เหลือ คือ หมู่ที่  1,2,3,4,6 ในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

ประกาศจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

การดำเนินการรับซื้อขยะ

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 รับซื้อช่วงวันที่ 1-4 ของทุกสองเดือน (เดือนเว้นเดือน)

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 รับซื้อช่วงวันที่ 5-9 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 รับซื้อช่วงวันที่ 10-14 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 รับซื้อช่วงวันที่ 15-19 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10 รับซื้อช่วงวันที่ 20-24 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 รับซื้อช่วงวันที่ 25-31 ของทุกเดือน

เอกสารการดำเนินงานของกองทุน

ใบสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน“RECYCLE  BANK”กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

รูปภาพ441รัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 1020180919_10215220180919_092035120180919_12234420180919_1222311598117720180919_09533520180919_10261320180919_093446(0)20180919_095027(0)20180919_10212720180919_093008วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งจัดโดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  มลฑลทหารบกที่ 23  ตำรวจภูธรภาค 4  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปตามชุมชนต่างๆ  อย่างทั่วถึง

2.เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า

3.เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

4.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนดำรงอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

5.เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชนชาติไทยคงความเป็นไทอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมภาพชุดทำดีเพื่อพ่อ คลิกดาวน์โหลด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลโดย ปลัด อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

20180918_09202120180918_09193720180918_09202420180918_09213520180918_09401920180918_09272620180918_083625(0)20180918_09153920180918_09252020180918_09393620180918_09172620180918_091603วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ และ โรงเรียนบ้านสำราญ  จำนวน 86 คน  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ทพ.หญิงธนัญญา   พูนภักดี

2.ทพ.หญิงนิภาเพ็ญ   แก่นพุฒ

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 อบรมเด็กไทยฟันดี

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

1351212jpgวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจำปี  โดยให้มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร 10 ประเด็น ซึ่งในประเด็นการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้หารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางการประเมินออกเป็น ดังนี้

แนวทางการประเมิน

1.รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน โดย อปท.ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลการลดพลังาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะใช้ผลการรายงานในระบบของเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2561

2.ดำเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) ในประเด็นข้อ (2)-(10) ตามแบบรายงานที่กำหนด

การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดการติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561

1234วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ     ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นายจุฬา  มูลเทพ     ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3.ส.อ.เกรียงศักดิ์   สุทำมา     นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ      นายช่างโยธา

5.จ.อ.สฤษดิ์   แก้วนอก     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนวัช    เพ็ชรวิเศษ    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3465 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 393/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561  เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการฝึกอบรม (การควบคุมคุณภาพงานทางและวัสดุ) ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน