โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558

วันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะทำการอบรมตามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ วัดป่าธรรมอุทยาน (วัดหลวงพ่อกล้วย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
2. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

เป้าหมาย
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 52 คน

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ วัดป่าธรรมอุทยาน (วัดหลวงพ่อกล้วย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หน้า 53 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย ข้อ 3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งไว้ 30,000 บาท

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ซ่อม1Picture1ซ่อม2Picture31234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการซ่อมแซมถนนพร้อมทำความสะอาด  ตัดหญ้า  ตัดกิ่งไม้ข้างทางที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่บนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  อำนวยความสะดวกในการขับขี่  ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมปฎิบัติงานในครั้งนี้ โดยมีการดำเนินการตามโครงการดังนี้.-

3171595S__15974751.โครงการถนนสะอาดปราศจากอุบัติเหตุ ประจำปี 2558 โดยดำเนินการซ่อมแซมถนน  ตัดกิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  งบประมาณในเบื้องต้น 5,000 บาท  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมถนน  ดำเนินการตามถนนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังนี้

1.1 ถนนสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านชาด หมู่ที่ 10

1.2 ถนนสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3- บ้านกอก หมู่ที่ 1

1.3 ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1.4 ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 – บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

5ถนนชำรุดถนนชำรุด12.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  โดยการปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ  ระยะทาง 0.950 กม. หรือมีพื้นที่ 5,700 ตารางเมตร งบประมาณ 15,000 บาท รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุกำหนด  ซึ่งถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ทำการซ่อมแซมในเบื้องต้น

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด

1234234123456122312345554วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมาย  ปัญหาอาชญากรรม  การทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข  การแตกแยกทางความคิด   การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง คณะสงฆ์โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน กอรปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้สังคมไทยให้มีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้กำหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด” ขึ้น  เพื่อช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายการดำเนินชีวิตประจำวันให้เสื่อมถอยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ด้านอาชญากรรม ด้านยาเสพติด และด้านสุขภาพการดูแลตัวเองพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนธาตุ วัด จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครอบครัวมีความตระหนักในการดำรงชีวิตรักษาศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นสติเตือนใจ ในการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
2.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและเยาวชนตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรมศีลธรรม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4.เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
5.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน

วิทยากรในการฝึกอบรม
1.พระครูปราโมทย์ วีระธรรม เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต : การรักษาศีล 5 การนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน
2.นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ : การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
3.นางสาวพิธิดา พิชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข : โรคฟันผุและการแปรงฟันที่ถูกวิธี
4.นางสาวกรรณิการ์ สุขสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข : สุขบัญญัติ 10 ประการ
5.นางสาวภัทรฤดี กระฉอดนอก กระฉอดนอก : โรคติดติดที่พบบ่อย

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กลุ่มสตรีตำบลโนนธาตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ, โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 งบประมาณ 20,000 บาท อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุ ห่างไกลยาเสพติด  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Picture16591348เนื่อง ในศุภมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  นับเป็นมหาทงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า  จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  อำเภอหนองสองห้อง  จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  12 สิงหาคม 2558 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  เพื่อให้การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และสมพระเกียรติ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงตลเฉลิมพระชนมพรรษา  ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงาน

1.พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป  การแต่งกาย  ชุดสุภาพ ผ้าไทย/ชุดไทย (สีฟ้า)/ชุดตามสังกัด/ชุดหมู่คณะ

2.พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 07.30 น. 

-ส่วนราชการทุกหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจลงทะเบียนพานพุ่มดอกมะลิ

-ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

-ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

เวลา 08.30 น.

-พิธีกรเรียนเชิญข้าราชราชการชั้นผู้ใหญ่ลงนามถวายพระพรตามลำดับ

เวลา 09.00 น.

-พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เข้าประจำอาสน์สงฆ์

เวลา 09.30 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

-วงดุริยางบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558

1253IMG_6785IMG_68083341567778วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า  “วันแม่” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี  เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคม  เป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย  มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การประกวดคำขวัญวันแม่  การประกวดแม่ของชาติ  เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่  เป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี  ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย  โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ”สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558  โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และการนำดอกมะลิกราบขอพรจากแม่  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด  และ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กล่าวรายงาน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

1.เพื่อให้คุณแม่-ลูก มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน

2.เพื่อให้ลูกๆ รู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อคุณแม่-ครอบครัว

3.เพื่อให้คุณแม่มาเห็นความก้าวหน้าทางพัฒนาการของลูกๆ

กำหนดการจัดกิจกรรม

เวลา 08.30 น.   เด็กนักเรียนและผู้ปกครองรวมตัวลงทะเบียน

เวลา 09.00 น.   ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.20 น.   การแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เวลา 09.35 น.    การแสดงความกตัญญูกตเวที (กราบแม่) มอบดอกมะลิ

เวลา 11.00 น.     รับประทานอาหาร/รับอาหารเสริม (นม)  เสร็จพิธี

กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558

1234วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 ศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  และ  สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดอบรมตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 10,000 บาท  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 60 คน

ปัจจุบัน “ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลทุกยุคสมัยเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ซึ่งยาเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น อาชญากรรม ปัญหาค้าประเวณี และปัญหาการพนัน เป็นต้น โดยสถานการณ์ปัจจุบันเยาวชน หรือ วัยรุ่น อายุระหว่าง 13-25 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนักค้ายาเสพติด และเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดมากที่สุด ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะถูกชักชวนให้หลงผิดได้ง่าย เนื่องจากเยาวชนยังขาดความรู้ การตระหนักคิดอย่างเพียงพอ จึงหลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งยาเสพติดหาซื้อได้ง่ายตามสถานที่ต่าง ๆ แม้กระทั่งในโรงเรียน ซึ่งปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ทำลายเยาวชน และทำลายความมั่นคงของชาติ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการขยายตัวของเมืองทำให้ความเจริญทางด้านวัตถุต่าง ๆ เข้าถึงชุมชนมากจนเกิดความทันสมัย แต่กลับส่งผลให้ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนชนบทได้ง่ายและมากขึ้นตามด้วย  ตำบลโนนธาตุมีปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษา ได้มีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดประเภทมืนเมาแล้วก่อการทะเลาะวิวาท ลักขโมย ตลอดจนก่อเหตุรบกวนอันเป็นสิ่งรำคาญแล้วส่งผลเป็นปัญหาอาชญากรรมตามมาสู่ชุมชน ซึ่ง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามาตลอดแต่ไม่ครบวงจรและไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ให้รู้สึกถึงความยุติธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้และพึ่งพาได้ คณะกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญบทบาทหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องปรามไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม

2.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

3.เพื่อให้เยาวชนตระหนักคิดถึงผลที่เกิดจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.นายนรินทร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร   นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

2.นางโชติกา  ใจหล้า  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นายไกรวิชณ์   พลแสน     หัวหน้าฝ่ายคดี  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

2.นายภูริบูรณ์   ไกวัลนาโรจน์       พนักงานคุมประพฤติชำนาญการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

3.นายอภิสิทธิ์   โพธิปัสสา        นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

4.นางสาวนงนุช   วิชางาม    นักจิตวิทยาคลินิคชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

5.นางสาวพรพรมริน    พรมนอก    พนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด คลิกดาวน์โหลด

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

1IMG_6623IMG_6615568IMG_6605วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 กองทัพภาคที่ 2/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 23/กองกำลังรักาาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับประชาชน  รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน  ตามยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปี 2558  สำหรับอำเภอหนองสองห้อง  พื้นที่เป้าหมายคือ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  โดยมี นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กล่าวรายงาน

กำหนดการฝึกอบรม

เวลา 08.00-09.00 น.              -ลงทะเบียน

เวลา 09.00-09.30 น.              -พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย นายอำเภอหนองสองห้อง

-ความเป็นมาของโครงการ

-ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

-ค่านิยม 12 ประการ

เวลา 12.00-13.00 น.               -พักรับประทานอาหาร

เวลา 13.00-16.30 น                 -แบ่งกลุ่มเสวนา

-สรุปผลการอบรม

-พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ   กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ชุดปฏิบัติการ/ผู้ประสานงาน/วิทยากร

1.พ.ต.เรืองศิลป์   คเชนทร์ชาติ  หน.ชป.1  ศปป.มทบ.23  โทร.08-4390-8778

2.ร.ท.ทัดเกษม   ทวีสิทธิ์  รอง หน.ชป.1  ศปป.มทบ.23  โทร.08-1263-1999

3.จ.ส.อ.วิทยา    เงาพระนาย

4.พลฯเดชา    นุชแจ้งบง

5.พลฯอรรถพล   บุตรเจริญ

6.นายสุวิทย์    พลศักดิ์หาญ  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

7.นางวาสนา    พรมภักดี   ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

8.นายพา    สีสันท์   ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจตุคามวิทยา

9.นายชาติชาย   พลจารย์    ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองคลองดอนแดง

10.นางอรดี   สุวรรณโข   ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเมย

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน คลิกดาวน์โหลด

power point ผลงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย…พ.ต.เรืองศิลป์   คเชนทร์ชาติ  หน.ชป.1  ศปป.มทบ.23 คลิกสรุปผลงาน ของ คสช.

การเสวนาเพื่อเปิดเวทีความคิดการปฏิรูปประเทศโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

4356วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกหมู่บ้าน  นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนในท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนนำมาหล่อหลอมเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน  เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาตามประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ และร่วมใจกันรณรงค์งดบุหรี่ งดเหล้า วันเข้าพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป การจัดโครงการครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

2.เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประชาชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร  พน้กงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา

3.เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ปกครองนักเรียน  ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

6.เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน

บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การอบรมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ประจำปี 2558

1234วันที่ 27-28 กรฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ประจำปี 2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนหลังคาที่พักอาศัย

2.เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  เกิดการตระหนักรู้และรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  ทั้งช่วยลดอันตรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจการพลังงานในภาพรวม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นายพยัคฆ์  จวนตรง  หมู่ที่ 11  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเข้าค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ตำบลทุ่งสมอ)

2.นายสุทธิพงษ์  พรมทา หมู่ที่ 11  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเข้าค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 60 คน  ใช้งบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

การอบรมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและ อปท.

1234วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 08.30-16.00 น. นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพน้กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งจัดโดยจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมวีวิช  ถนนกลางเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เอกสารการประชุม

ระเบียบกระทรวงว่าด้วยกิจการ อปพร.พ.ศ.2553

เค้าโครงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558

วิเคราะห์ความเสี่่ยงสาธารณภัยของจังหวัดแผนงาน

สรุปสาระสำคัญแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

Power point แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดย นางสาวสร้อยสิริ บรรณวัฒน์ คลิกดาวน์โหลด

Power point การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดย นางสาวดาวหวัน แสงอ่อง คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและ อปท.ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน