โครงการเยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง

108953421วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.30 น. นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง  พร้อมด้วย  ฝ่ายปกครอง/ร้อยตรีธนากร ก๋งหลัก หัวหน้าผู้ควบคุม ร้อย รส.ประจำ อำเภอหนองสองห้อง และ อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น/งค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ  นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนตำบลโนนธาตุ/และ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลโนนธาตุ  ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ “เยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง”เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  และได้ชี้แจงข้อราชการและนโยบายที่สำคัญ ในเรื่องการจัดการปัญหาขยะภายในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันสอดส่องและช่วยกันดูแลสถานที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและสถาบันหลักสำคัญของชาติ  รวมทั้งสถานที่ราชการ/เรื่องยาเสพติดภายในชุมชนและหมู่บ้าน/การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริง ๆ  โดยการขับเคลื่อนประชารัฐผ่านสื่อสัญลักษณ์ Dino และได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน  สรุปประชาชนบ้านโคกสูงไม่มีความเดือดร้อน มีผู้มาร่วมรับฟังจำนวน 90 คน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการเยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว 3 วัย อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2560

1วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว 3 วัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศและการดิ้นรนต่อสู้ของประชาชนเพื่อการดำรงชีวิต สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วนทำให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ ย่าตายาย ออกจากกัน  ซึ่งผลของการพัฒนานั้นแม้จะทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ที่เคยแนบแน่น และอบอุ่น ก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สิน เงิน ทอง และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติ และอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยกำลังตกต่ำอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก เป็นแกนกลางของสังคมไทย ที่เป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ หลายลักษณะนอกจากครอบครัวที่สมบูรณ์ทั้งบิดา มารดาและบุตร สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถผนึกกำลังเป็นพลังสร้างคนในครอบครัวให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่สร้างครอบครัวให้มั่นคง ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักความเข้าใจ ความเอื้ออาธรให้กันและกัน เนื่องจากครอบครัวที่อบอุ่นจะช่วยเป็นภูมิต้านทานปัญหาต่าง ๆ และยังช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และสันติสุขมากขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนธาตุ  วัด  จัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้ครอบครัวมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญกับสถาบันครอบครัว  ครอบครัวได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  อนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  มาเป็นสติเตือนใจ  ในการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวัน  เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  และสิ่งสำคัญเพื่อให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน  กระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  ลดช่องว่างระหว่างวัย  ตลอดถึงให้ครอบครัวรู้จักปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน

2.เพื่อให้พุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต

3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ครอบครัวเกิดความรักความหวงแหน  ตลอดถึงปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

4.เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง

5.เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคีของคนในครอบครัว

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว 3 วัย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ปี 2560

1234วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 31/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ปี 2560 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  เร่งดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง  ได้มีคำสั่งให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลออกไปดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด

ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ

1.ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลโนนธาตุ   หัวหน้าชุด

2.พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

3.กำนันตำบลโนนธาตุ     คณะทำงาน

4.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

5.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   คณะทำงาน

6.ครู ศรช.ประจำตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

7.เจ้าหน้าที่ป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะทำงาน/เลขานุการ

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 31/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2560

IMG_0289S__3719386S__3719388S__3719389วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น2) โดยมี นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 2ุ6 มกราคม 2560 โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ได้มอบหมายให้ มท.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค มท.แจ้งให้ทุกจังหวัดหมาได้เตรียมความพร้อม โดยพิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม  อาทิ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ  หรือสถานที่ที่เป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัด/อำเภอละ 1 แห่ง คลิกดาวน์โหลด

หัวข้อการประชุม

1.ประเด็นข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิกดาวน์โหลด

2.หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คลิกดาวน์โหลด

3.้การแต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

4.การจัดทำดอกไม้จันทน์ คลิกดาวน์โหลด

5.การปลูกดอกดาวเรือง คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2560

12343334255564วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ประวัติวันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรก ๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น “พระราชพิธีพืชมงคล” จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”
ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรก ที่ว่า “อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” นั้น ทรงหมายถึง “พิธีพืชมงคล” อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ ดังนั้น จึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นี้ได้ว่าพิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย
ส่วนวันประกอบพิธีนั้น ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วยขึ้น แรม ฤกษ์ยาม ให้ได้วันอันเป็นอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเดือนนี้เริ่มจะเข้าฤดูฝน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมทำนา เมื่อโหรหลวงคำนวณได้วันอุดมมงคลพระฤกษ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว สำนักพระราชวังจะได้ลงไว้ในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี และได้กำหนดไว้ว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล วันใดเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แต่เดิมมาทำที่ทุ่งนาพญาไท เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ วันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ 1 วัน และมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการ
การประกอบพระราชพิธีวันพืชมงคล
      พระราชพิธีพืชมงคล  เป็นพิธีทำขวัญพืชพรรณธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งข้าวที่นำเข้าพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่าง ๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนา บรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกในสวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล
โดยพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านใน พระราชพิธีแรกนา ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะบรรจุซอง แล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้

พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 5 คืบ น้ำปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินข้าว ข้าวโพด หญ้า ธัญญาหาร ผลาหาร-น้ำท่าบริบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://hilight.kapook.com/view/23040

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ

1วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนที่จะเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ พร้อมหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการรับส่งบุตรหลานมาเรียนในแต่ละวัน  โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุม

หัวข้อในการประชุม

1.เปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

2.การเรียน การสอน กิจกรรมประจำวัน

3.การแต่งกาย เครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก ที่นอน

4.รถรับ-สงนักเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกัยรถรับ-สงนักเรียน

5.อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)

6.การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

7.ส่งของที่ต้องเตรียมให้เด็กในช่วงเปิดเรียนใหม่ เช่น ชุดสำรอง คนละ 1 ชุด ถ้าเด็กดื่มนมโรงเรียนไม่ได้ให้เตรียมนมมาจากบ้าน หรือถ้าดื่มนมขวดให้เตรียมมาด้วย

8.สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เด็กนำมาเรียน เช่น เงินทอง ของมีค่าทุกชนิด ของเล่น ขนม เป็นต้น

9.การมารับ-มาส่ง ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมารับ-มาส่งได้ หรือเปลี่ยนผู้รับ-ส่งกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย(หมายเลขโรศัพท์ติดต่อผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่) คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ ที่ ขก 82704/ว 181 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันวิสาขบูชา 10 พฤษภาคม 2560

12วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน

วัน วิสาขบูชาเป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก

» ประสูติ

เป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้น จนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิต สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

» ตรัสรู้

ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุธรรม และได้ตรัสรู้ในอริยสัจ 4 เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก หรือเรียกว่า วันวิสาขบูชา

» ปรินิพพาน

เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงธรรม เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ในบริเวณ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ โดยพระองค์ ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

» กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่
1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร
2. จัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล
4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
5. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา
6. จัดแสดงนิทรรศการประวัติหรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
7. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ
8. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 “…การละความหลงในสิ่งมายาคลายความมัวเมา ไม่ยึดถือตัวตน ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา สันติสุขที่แท้ย่อมประกฎให้ประจักษ์เห็นจริง…”  คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  http://th.wikipedia.org/wiki

https://hilight.kapook.com/view/23220 

รายงานเหตุการณ์พายุฤดูร้อนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1143886752ตามที่ได้เกิดพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่า และลมกระโชกแรง ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหายนั้น ต่อมา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยแล้ว โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22,030 บาท (สองหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน)

333444

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2560 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่า และลมกระโชกแรงบางพื้นที่ กับมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศคลายความร้อนลง ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆ  ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย นั้น

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ช่วงเวลา 15.45-16.30 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่า และลมกระโชกแรง ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทำให้ป้าย (ซุ้มประตู) ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ล้มกีดขวางถนน และที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน จำนวน 12 หลัง  ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน จำนวน  3 หลัง  คอกสัตว์เสียหายบางส่วน จำนวน  4 หลัง และทรัพย์สินอื่นเกิดความเสียหายโดยมีฟ้าผ่ากระบือตาย จำนวน 2 ตัว  จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตแต่อย่างใด  และได้รายงานให้อำเภอหนองสองห้องทราบแล้ว อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น

– นำสิ่งกีดขวางออกจากถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

– องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการสำรวจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป

ข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากการสำรวจเบื้องต้น

บ้านกอก หมู่ที่ 1

1.นางแตงโม  หล้าพูน   ฟ้าผ่ากระบือตาย จำนวน 2 ตัว

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1.นางชฎาพร  เกียรตินอก    ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน

2.นายพูน  นะพล     ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน

3.นายโม้   ศรีเมือง     ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

4.นายคำพอง  มูลเทพ    ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

5.นางยุ่น  ราชเสนา    ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

6.นางเตาะ  นาเขียว    ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

7.นางคำเภา  ปุ้งปูน    ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

8.นางถวิล  วาสนา    ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

9.นายสมหมาย  วิชาผา     ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน

10.นางแตะ  โนนลือชา   ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

11.นายประมวล  กองผา   ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

12.นายสมพงศ์  กองผา   ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

13.นายจ่า  ด่านจง    คอกสัตว์เสียหายบางส่วน

14.นายสำรวย  กองผา   คอกสัตว์เสียหายบางส่วน

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1.นางอรุณี  บุญประกอบ    ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

2.นายสมาน  สีแสง     ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

1.นางนวล  ศรีเมือง    ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

บ้านชาด หมู่ที่ 10

1.นายสุวิทย์  นามาก     ที่อยู่อาศัยประจำ(บ้านเรือน) เสียหายบางส่วน

2.นายศิริชาติ  มูลเทพ     คอกสัตว์เสียหายบางส่วน

ล่าสุด…โทรสารในราชการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย) ที่ มท 0622/ว 245 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (บังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2556) คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (บังคับใช้ 1 เมษายน 2556) คลิกดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0891.2/ว 2536 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น อปท.ควรประสานขอความช่วยเหลือก่อน จึงจะกลับมาพิจารณางบประมาณของตนเอง ทั้งนี้ ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560

อบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2560IMG_99138IMG_9887IMG_9937IMG_9952IMG_9915IMG_9946IMG_9926IMG_0009วันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  เยาวชน  และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน ใช้งบประมาณ จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับหนังสือจาก อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/829 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 แจ้งแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดขอนแก่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ โดยจัดทำดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ การทำเหรียญโปรยทาน การผูกผ้าประดับ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักเทคนิคการจัดทำดอกไม้จันทน์ การทำเหรียญโปรยทาน การผูกผ้าประดับ ในรูปแบบต่างๆ

3.เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

5.เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน

วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

1.คุณชาญทอง  โพธิ์สมศรี    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

2.คุณณัชชา  โชคธนสถิตย์    วิทยากร     ผูกผ้าประดับ คลิกดาวน์โหลด

3.คุณลำไพ   เมฆบำรุง       วิทยากร     ผูกผ้าประดับ

4.คุณรัตนาวดี   มาตย์นอก    วิทยากร  การจัดทำเหรียญโปรยทาน คลิกดาวน์โหลด

5.คุณวรรณวิไล  หงษ์วิเศษ     วิทยากร    การจัดทำเหรียญโปรยทาน

6.คุณนันทิกาญจน์  ปิตตาเน   วิทยากร    การจัดทำดอกไม้จันทน์ คลิกดาวน์โหลด

7.คุณกัญญาณัท    ปานิทา      วิทยากร    การจัดทำดอกไม้จันทน์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น การผุกผ้าประดับการจัดทำเหรียญโปรยทาน

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างการจัดทำโครงการอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ ตามหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1096 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/829 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2560

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ         จากการที่มีวันเมย์เดย์เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวันหยุดงานของคนทำงาน วันหยุดตามประเพณีของแรงงานทั่วไป วันฉลองและวันรื่นเริงของผู้ใช้แรงงาน ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ครั้น พ.ศ. 2433 จึงมีการเรียกร้องในหลายประเทศในทางตะวันตก ให้ถือวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ในปี พ.ศ.2433 ประเทศไทยในยุโรปหลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม และดำเนินสืบมาจนถึงปัจจุบัน ในประเทศอังกฤษ มีการฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2435 โดยถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานที่กรุงลอนดอน มักจะมีการชุมนุมกันที่ไฮด์ปาร์ค

         วัตถุประสงค์ของวันแรงงานที่นานาประเทศกำหนดขึ้น ก็เพื่อเป็นวันเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ความสะดวกสะบายในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกวันนี้ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้นทั้งสิ้น จึงได้ควรมีการระลึกถึงและตระหนักในความสำคัญของแรงงานพอสมควร วันแรงงานถือเป็นเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะ การฉลองวันแรงงานทั่วๆ ไปจะไม่นิยมแสดงออกทางการเมือง

         สำหรับในประเทศไทย เมื่อระหว่าง พ.ศ.2496-2499 มีการตื่นตัวในเรื่องการก่อตั้งองค์การลูกจ้าง ขณะนั้นกฏหมายแรงงานยังไม่มี จึงตั้งขึ้นในนามของสมาคมกรรมกรไทยและสมาคมเสรีแรงงานแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้แทนของสมาคมเหล่านี้ มีโอกาสประชุมกิจกรรมด้านแรงงานในต่างประเทศ และได้ความรู้ว่าหลายประเทศถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมเป็น “วันแรงงาน” ต่อมาในวันที่ 20 เมษายน 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกวันแรงงานได้จัดให้มีการประชุมขึ้น ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรกำหนดควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกแรงงานในประเทศไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทางราชการรับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกของแรงงาน ดังนั้น ในวันที่ 30 เมษายน 2499 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ต่อมาใน พ.ศ.2500 ได้มีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 บัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานประจำปีในวันกรรมกรแห่งชาติ คือวันที่ 1 พฤษภาคม

         พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 มีอายุได้ 18 เดือน ก็ถูกยกเลิกไป จึงมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 เข้ามาแทนที่ โดยให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดเรื่องการคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวันกรรมกรเป็นวันหยุดตามประเพณีเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นผันแปรเป็นช่วงๆ ไป จึงมีคำชี้แจงจากกระทรวงออกมาแต่ละปีเตือนให้นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคม แต่ขอร้องมิให้มีการเฉลิมฉลองทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนกระทั่ง พ.ศ.2517 ทางการเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดให้มีการเฉลิมฉลองตามสมควร จึงมอบให้กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดการฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินี ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทย มีนิทรรศการแสดงความรู้และกิจกรรมของแรงงาน มีการอภิปราย มีการละเล่นต่างๆ และนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยแก่พี่น้องชาวแรงงานทั่วราชอาณาจักร

         การบริหารแรงงานแต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยแต่ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่า ควรจะได้มีการยกระดับหน่วยงานบริหารด้านแรงงานให้มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ เพื่อการคุ้มครองดูแลผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและด้อยโอกาสในสังคม ดังนั้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 จึงได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้การบริหารแรงงานได้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:http://www.lib.ru.ac.th/journal/may/may01-DayForLabor.html

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน