วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

logo Çѹµè͵éÒ¹2560วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง กำหนดจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ”ในระดับพื้นที่ ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่างๆ และกำหนดให้ จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 โดยจะมีการเดินรณรงค์จากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เข้าสู่พิธี ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดกำหนดการ คลิกดาวน์โหลด

รับมอบหมายภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับมอบหมายภารกิจ ด้านมวลชน ร่วมพิธี/เดินรณรงค์ ดังนี้

1.จัดหาธงชาติ พร้อมเสา 20 ชุด

2.จัดหาธงประจำรัชกาลที่ 9 พร้อมเสา  จำนวน 10 ชุด

3.จัดหาธงประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมเสา  จำนวน 10 ชุด

คำขวัญ

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

คำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านายาเสพติดโลก คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560

4312วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ  ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 หมายความถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

ความสำคัญของการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

1.ใช้เป็นกรอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด โดยกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ใช้เป็นกรอบชี้นำ  กำกับ และควบคุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

3.ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระดับพื้นที่ของจังหวัดแบบองค์รวม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดด้านต่าง ๆ

การใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจังหวัด ( ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518) เมื่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดประกาศใช้บังคับแล้ว

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด  ไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังกับเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด ทั้งนี้

1.ถ้าไม่ขัดต่อกฎกระทรวง เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไปได้

2.ถ้าไม่ขัดต่อกฎกระทรวง แต่มิใช่เป็นการใช้เพื่อกิจการหลักตามประเภทการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง

3.ถ้าขัดต่อกฎกระทรวง เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองก็สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไปได้ แต่จะขยายเพิ่มเติมให้มากกว่าเดิมไม่ได้ และอาจต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อมิให้เป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญเกี่ยวกับ สุขลักษณะ ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของประชาชนและสังคม

กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7 ประเภท ดังนี้

1.ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู)

2.ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)

3.ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)

4.ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)

5.ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เขตสีเขียวอ่อน)

6.ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)

7.ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า)

เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนาการบังคับใช้และจัดทำแผนปฏิบัติการตามผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560 ขนาดไฟล์ 21.0 MB (22,020,096 bytes) คลิกดาวน์โหลด

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

power point กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2560

1วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 100 คน โดยมี  นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ประเทศไทยในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ จำนวน 700,000 กว่าคน จึงมีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวนเกือบ 4 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง – 5 ปี ร้อยละ 50 หรือประมาณเกือบ 2 ล้านคน จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตนเอง จึงนิยมนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็ก (Nursery) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้นศูนย์เด็กเล็ก จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะแพร่เชื้อโรคสู่เด็กอื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เป็นต้น โดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดติดต่อดังกล่าว โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความตระหนัก ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน และมีเด็กทั้งหมด 100 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนปราการสำคัญที่จะช่วยลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก

2.เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก

3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ให้ปลอดภัย ปลอดโรค

งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2560 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอาย ผู้พิการ) จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

คำถาม 4 ข้อตามที่ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ขอความร่วมมือประชาชนตอบคำถาม 4 ข้อ และให้กระทรวงมหาดไทยประมวลมาอีกทีเพื่อประโยชน์ในการเดินหน้าประเทศนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ จุดรับความคิดเห็นของประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ศูุนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแสดงตนด้วยบัตรประชาชน

คำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

ข้อ 1) ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
ข้อ 2) หากไม่ได้จะทำอย่างไร
ข้อ 3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ข้อ) 4 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพแบบบูรณาการ

12345678วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพแบบบูรณาการ รายวิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และ การทำสบู่สมุนไพร  ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิชาการทำสบู่สมุนไพร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และ การทำสบู่สมุนไพร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักเทคนิคการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และ การทำสบู่สมุนไพร

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

4.เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน

วิทยากรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

1.นายธนกฤต  อินทมาตย์

2.นางสาวกัญญาณัท   ปานิทา

3.นางสาวนันทิกาญจน์  ปิตตาเน

วิทยากรการทำสบู่สมุนไพร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

1.นางสาวจิราภรณ์   กฤตเวทิน

2.นางสาวรัตนาวดี  มาตย์นอก

3.นายสมมัคร   สุพรม

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพแบบบูรณาการ รายวิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก และ การทำสบู่สมุนไพร ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง

108953421วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.30 น. นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง  พร้อมด้วย  ฝ่ายปกครอง/ร้อยตรีธนากร ก๋งหลัก หัวหน้าผู้ควบคุม ร้อย รส.ประจำ อำเภอหนองสองห้อง และ อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น/งค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ  นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนตำบลโนนธาตุ/และ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลโนนธาตุ  ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ “เยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง”เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  และได้ชี้แจงข้อราชการและนโยบายที่สำคัญ ในเรื่องการจัดการปัญหาขยะภายในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันสอดส่องและช่วยกันดูแลสถานที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและสถาบันหลักสำคัญของชาติ  รวมทั้งสถานที่ราชการ/เรื่องยาเสพติดภายในชุมชนและหมู่บ้าน/การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริง ๆ  โดยการขับเคลื่อนประชารัฐผ่านสื่อสัญลักษณ์ Dino และได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน  สรุปประชาชนบ้านโคกสูงไม่มีความเดือดร้อน มีผู้มาร่วมรับฟังจำนวน 90 คน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการเยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว 3 วัย อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2560

1วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว 3 วัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศและการดิ้นรนต่อสู้ของประชาชนเพื่อการดำรงชีวิต สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบแยกส่วนทำให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ ลูกหลาน ปู่ ย่าตายาย ออกจากกัน  ซึ่งผลของการพัฒนานั้นแม้จะทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ที่เคยแนบแน่น และอบอุ่น ก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย คนในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สิน เงิน ทอง และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติ และอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรม เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน สภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยกำลังตกต่ำอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก เป็นแกนกลางของสังคมไทย ที่เป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ หลายลักษณะนอกจากครอบครัวที่สมบูรณ์ทั้งบิดา มารดาและบุตร สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถผนึกกำลังเป็นพลังสร้างคนในครอบครัวให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่สร้างครอบครัวให้มั่นคง ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักความเข้าใจ ความเอื้ออาธรให้กันและกัน เนื่องจากครอบครัวที่อบอุ่นจะช่วยเป็นภูมิต้านทานปัญหาต่าง ๆ และยังช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และสันติสุขมากขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนธาตุ  วัด  จัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้ครอบครัวมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญกับสถาบันครอบครัว  ครอบครัวได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  อนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  มาเป็นสติเตือนใจ  ในการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวัน  เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  และสิ่งสำคัญเพื่อให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน  กระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  ลดช่องว่างระหว่างวัย  ตลอดถึงให้ครอบครัวรู้จักปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน

2.เพื่อให้พุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต

3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ครอบครัวเกิดความรักความหวงแหน  ตลอดถึงปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

4.เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง

5.เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคีของคนในครอบครัว

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว 3 วัย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ปี 2560

1234วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 31/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ปี 2560 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  เร่งดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง  ได้มีคำสั่งให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลออกไปดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด

ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ

1.ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลโนนธาตุ   หัวหน้าชุด

2.พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

3.กำนันตำบลโนนธาตุ     คณะทำงาน

4.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

5.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   คณะทำงาน

6.ครู ศรช.ประจำตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

7.เจ้าหน้าที่ป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะทำงาน/เลขานุการ

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 31/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2560

IMG_0289S__3719386S__3719388S__3719389วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น2) โดยมี นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 2ุ6 มกราคม 2560 โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ได้มอบหมายให้ มท.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค มท.แจ้งให้ทุกจังหวัดหมาได้เตรียมความพร้อม โดยพิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม  อาทิ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ  หรือสถานที่ที่เป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัด/อำเภอละ 1 แห่ง คลิกดาวน์โหลด

หัวข้อการประชุม

1.ประเด็นข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิกดาวน์โหลด

2.หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คลิกดาวน์โหลด

3.้การแต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

4.การจัดทำดอกไม้จันทน์ คลิกดาวน์โหลด

5.การปลูกดอกดาวเรือง คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2560

12343334255564วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ประวัติวันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรก ๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น “พระราชพิธีพืชมงคล” จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”
ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรก ที่ว่า “อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” นั้น ทรงหมายถึง “พิธีพืชมงคล” อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ ดังนั้น จึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นี้ได้ว่าพิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย
ส่วนวันประกอบพิธีนั้น ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วยขึ้น แรม ฤกษ์ยาม ให้ได้วันอันเป็นอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเดือนนี้เริ่มจะเข้าฤดูฝน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมทำนา เมื่อโหรหลวงคำนวณได้วันอุดมมงคลพระฤกษ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว สำนักพระราชวังจะได้ลงไว้ในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี และได้กำหนดไว้ว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล วันใดเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แต่เดิมมาทำที่ทุ่งนาพญาไท เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ วันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ 1 วัน และมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการ
การประกอบพระราชพิธีวันพืชมงคล
      พระราชพิธีพืชมงคล  เป็นพิธีทำขวัญพืชพรรณธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งข้าวที่นำเข้าพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่าง ๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนา บรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกในสวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล
โดยพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านใน พระราชพิธีแรกนา ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะบรรจุซอง แล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้

พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 5 คืบ น้ำปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินข้าว ข้าวโพด หญ้า ธัญญาหาร ผลาหาร-น้ำท่าบริบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://hilight.kapook.com/view/23040

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน