การประชุมรับมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

1345วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้เข้าประชุมรับมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) โดยทำการถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Channel ของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)

สาระสำคัญในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

-เป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ควรมีการให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องของ ความปรองดองสมานฉันท์  ความพอเพียง  เรื่องประชาธิปไตย   เรื่องปัญหายาเสพติดและการร่วมกันแก้ไข การใช้จ่ายงบประมาณให้เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การประชุมรับมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

12345678พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภา ถนนสนามไชยไปยังมณฑลพิธีสนามหลวง เมื่อเดินทางมาถึงจะได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศ แล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งแต่งกาย ไว้พร้อม เมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้านุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นหนึ่ง นุ่งอย่างบ่าวขุนเตรียมออกแรกนา

ครั้นเวลาประมาณ 08.30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.29-09.19 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงาน จูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ จับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมฆ้องชัยเครื่องดุริยางค์ แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดิน เสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้ เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ หลังจากนั้นจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนากราบถวายบังคม แล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพลับพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระยาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคม พระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อปลูกไว้ใช้ใน พระราชพิธีฯ ในปีต่อไป

เมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้ว เข้าไปกราบถวายบังคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นอันเสร็จพระราชพิธี

วันที่เวลากิจกรรมสถานที่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.30 – 9.30 น. โดยประมาณ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.พระราชพิธีพืชมงคล พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ผลเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปี 2561
ผลการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี2561 พระโคพอ และ พระโคเพียง ได้กินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคได้กินเหล้าพยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจรุ่งเรือง

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

1234JPG5JPG6781413116วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และตรัหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก

3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้ปลอดภัย ปลอดโรค

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมประจำวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

power point โรคที่พบบ่อยในเด็กและแนวทางป้องกันควบคุมโรคติดต่อ คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.) ปี 2561

1245วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม การนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 ซึ่งดำเนินการจัดเก็บระหว่าง  เดือน ธันวาคม 2560 – เดือน มีนาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.ปี 2561 ให้มีความน่าเชื่อถือ รวมถึง เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของทุกภาคส่วน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ทุกหมู่บ้าน

ผู้นำเสนอข้อมูล

1.นางสาวเมทินี  แก้วสีขาว    พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ

2.นางสาวสุภาพร  ถาปาลบุตร   อาสาพัฒนาอำเภอหนองสองห้อง

ขอเชิญประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

power point การนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของตำบลโนนธาตุ ปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหาร/สมาชิก/และบุคลากรของ อปท.

2354711189141213วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมรับฟัง/ชมการสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ขอขอบคุณ คุณประพงษ์ ภักดีธนา หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงาน มา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ…(1) คลิกดาวน์โหลด

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ…(2) คลิกดาวน์โหลด

รายงานสรุปการสอบถามความเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ…คลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

1235678910111214วันที่ 26 – 27 เมษายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 สวนสัตว์ขอนแก่น  เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีเยาวชน/ผู้เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่  1-11  จำนวน  70  คน

ในสังคมปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ นับวันจะมีมากขึ้นทุกวัน  ความสะดวกสบาย ความทันสมัย ได้ขยายครอบคลุมไปทุกแห่ง แต่ขณะเดียวกันความเจริญเหล่านั้นได้นำพาปัญหาสังคมติดตามมาด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน  เยาวชนเริ่มหันไปหลงใหล  ชื่นชมกับค่านิยมต่างชาติ ชอบเที่ยวเตร่ มั่วสุมตามสถานบันเทิงต่างๆ   ตลอดจนมีการเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากภาพยนตร์ต่างประเทศ  หรือจากเกมคอมพิวเตอร์  ทำให้สัมพันธภาพของครอบครัวเสื่อมถอยลง พ่อ-แม่-ลูก  ไม่ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตนเองเต็มที่  ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม  คุณธรรม ค่านิยม  ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดปัญหาสังคมขยายเป็นวงกว้างอย่างมากมาย   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ.2561  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  และเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ

2.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามัคคี

4.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในทางที่เหมาะสม

5.เพื่อสอนให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

6.เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของการรักนวลสงวนตัว

กลุ่มเป้าหมาย

-เยาวชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่  1-11  จำนวน  70  คน

สถานที่ดำเนินการ

-สวนสัตว์ขอนแก่น  เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

คณะวิทยากร

1.นายธนชัยรณภพ  ชมภูทัศน์  (หัวหน้าชุด)  2.นายวินัย  จันโทพลัง

3.นายสุพจน์  ต้นกันยา   4.นางสาวระพีพรรณ  ฤทธิ์ยา   5.นายอดิศักดิ์  ศรีหลัก

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

12)3456789101112วันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2561 องค์การบรืหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันหาร้อยบาทถ้วน) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้  ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน  ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข  แมว หนู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้  และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถที่ติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้  โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน ของทุกปี  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้แต่ไม่สามารถรักษาได้เมื่อมีอาการของโรค การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข   แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าถูกสัตว์กัดต้องรีบทำความสะอาดบาดแผลและไปพบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีนทันที

ดังนั้นการดำเนินงานรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลมารับบริการซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน คลิกดาวน์โหลด

Scan1Scan2Scan3Scan4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน

2,ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่นำโดย สุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

3.เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มเป้าหมาย

สุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 850 ตัว

สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 11  หมู่บ้าน  6 โรงเรียน

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561

123412567891011วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำทุกปี ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปีประกอบกับจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลให้ฝนไม่ตกตรงตามฤดูกาล หรือตกมาแต่มีปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าระดับปกติสถานการณ์ภัยแล้งสร้างความเสียหาย แก่ภาคเกษตรด้านการเพาะปลูกส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ตามต้องการ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลโนนธาตุที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร พืชที่ประชาชนปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำในปริมาณที่มาก เมื่อเป็นเช่นนี้ เกษตรกรจึงต้องรอฝนเพื่อทำการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้เกษตรกรไม่มีอาชีพเสริมในช่วงที่ไม่ได้เพาะปลูกข้าว หรือยังขาดองค์ความรู้, เทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยให้สามารถปลูกพืชอื่นๆ ที่ทนแล้งได้ดี

ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้งได้ ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม จนมีรายได้และไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นไปทำงานนอกพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง อันจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ ด้านครอบครัวตามมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้จัด โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น  โดยใช้งบประมาณ 30,000.-บาท  จากแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในอบรมให้ความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

2.เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโนนธาตุมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

3.เพื่อลดป้องกันการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

4.เพื่อเป็นการรักษาสภาพครอบครัวให้อยู่พร้อมกันอย่างอบอุ่น ไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา

5.เพื่อจัดเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในฤดูแล้งให้แก่ ประชาชน และเยาวชน

6.เพื่อปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีกันในครอบครัวในการประกอบอาชีพร่วมกัน

เป้าหมาย

-ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 55 ครอบครัว หรือเฉลี่ย 77 คน

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/156 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 3)

แผนประชุมไทยนิยม เวที 3วันที่ 17-30 เมษายน พ.ศ.2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ”เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็น : วิถีไทยวิถีพอเพียง
– ส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัยการออมในทุกกลุ่มช่วงวัย

ผลผลิต

1.ประชาชนปรับแผนการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้

2.หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 3) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

20180413_09470120180413_09391120180413_09250120180413_10104720180413_11234820180413_10183220180413_12132720180413_12390120180413_13314320180413_13323620180413_13583820180413_140639วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  จะมีประเพณีที่สำคัญของไทย คือ วันสงกรานต์  ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเราด้วย  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน  เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การรักษาดำรงไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คน รุ่นหลังต่อไป  วันสงกรานต์ถือเป็นวันที่ลูกหลานได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  กราบขอขมาลาโทษพร้อมทั้งขอพรอันเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้สูงอายุจาก หมู่ที่ 1-11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน มีการแสดงกิจกรรมของของผู้สูงอายุบนเวทีกลาง โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
3.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ
5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สังคมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

3.มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

4.เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชน

5.ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 183/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่นตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ช่วยจัดเตรียมงานและสถานที่มา ณ โอกาสนี้

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน