โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ)

11121314วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  (รพ.สต.โนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผูสูงอายุ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ประธานกองทุน)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลำบากสูงกว่าวัยอื่นทั้งหมด ความยากจนเป็นปัจจัยแรก ที่นำมาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน การมีจำนวนบุตรที่จะเป็นผู้ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินลดลงเป็นลำดับ ประกอบกับ ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัยที่มากขึ้น ก่อให้เกิดภาวการณ์พึ่งพาที่สูงขึ้นและมีความต้องการการดูแลระยะยาวจากสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องให้การดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

 • โรคทางสมอง
 • โรคเก๊าท์
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • โรคตา
 • โรคไต
 • โรคหัวใจขาดเลือด

Power point โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดย พ.ญ.ศศิวิมล พงษ์สุพจน์ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559

7234วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ (รพ.สต.บ้านโนนแต้) ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ประเทศไทยในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ จำนวน 700,000 กว่าคน จึงมีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวนเกือบ 4 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง – 5 ปี ร้อยละ 50 หรือประมาณเกือบ 2 ล้านคน จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตนเอง จึงนิยมนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็ก (Nursery) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้นศูนย์เด็กเล็ก จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะแพร่เชื้อโรคสู่เด็กอื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เป็นต้น โดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดติดต่อดังกล่าว โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความตระหนัก ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน และมีเด็กทั้งหมด 80 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนปราการสำคัญที่จะช่วยลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก

2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก

3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ให้ปลอดภัย ปลอดโรค

ในการอบรมครั้งนี้ มีครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในศูนย์เด็กเล็กองค์การบรืหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 20,000 บาท

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คลิกดาวน์โหลด

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) โรคที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกดาวน์โหลด

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) โดย นายอดิศร  นาเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ดอนดู่ คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ทรงพระเจริญ อบต.โนนธาตุ 1S__6856900ทรงพระเจริญ อบต.โนนธาตุ 2ทรงพระเจริญ อบต.โนนธาตุ 4วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 อำเภอหนองสองห้อง  กำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับหม่อมหลวง บัว กิติยากร

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2475 ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ บิดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ที่ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเชษฐา และพระกนิษฐภคินี รวม 3 องค์คือ
1.หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร
2.หม่อมราชวงศ์ อดุลยกิติ์ กิติยากร
3.หม่อมราชวงศ์ บุษบา กิติยากร

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เติบโตขึ้นมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงทำให้ต้องอยู่ไกลจาก พระบิดามารดาในตอนแรก โดยได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปประทับ ที่จังหวัดสงขลา ในปี 2476

ต่อมา เมื่อหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ มีอายุได้ 5 ขวบ ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรก ในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี เมื่อปี 2480 และเมื่อสงครามมหาเอเซียบูรพาได้แผ่ขยายมาถึงประเทศไทย กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้ง ทำให้การคมนาคมขาดความสะดวกและปลอดภัย

หม่อมเจ้านักขัตรมงคล จึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษา เพราะอยู่ใกล้บ้าน

และที่นี่หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ ได้เริ่มเรียนเปียโน ซึ่งสามารถเรียนได้ดีและเร็วเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจาก ความสามารถทางด้าน ภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ที่สามารถเรียนได้ดีเช่นกัน

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง รัฐบาลไทยซึ่งขณะนั้นมี พันตรีควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ทูลขอให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซ็นต์เยมส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2489 โดยได้ทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ด้วย ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ มีอายุได้ 13 ปีเศษ และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว

ระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ศึกษาภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส กับครูพิเศษ ควบไปกับการเรียนเปียโน ต่อมาไม่นานนัก หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ประจำประเทศเดนมาร์ก และต่อไปที่ประเทศฝรั่งเศส

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ยังคงเรียนเปียโนเพื่อหาโอกาส เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อของกรุงปารีส และที่ประเทศฝรั่งเศสนี้เองที่ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (ขณะนั้นทรงเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว และเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งทรงโปรดการเสด็จประพาสกรุงปารีส โดยทางรถยนต์จากสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อทอดพระเนตรรถยนต์ แทนคันเดิม ที่รับราชการสนอง พระเดชพระคุณมาเป็นเวลานาน และการแสดงดนตรีของคณะที่มีชื่อเสียงอยู่บ่อยครั้ง

และในระหว่างที่เสด็จฯ มายังกรุงปารีส ก็จะทรงประทับที่สถานทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับนักเรียนไทยคนอื่น และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการดนตรีเป็นพิเศษ ขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เอง ก็สนใจ และรอบรู้เข้าใจ ในศิลปะการดนตรีเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัย จนกลายเป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในที่สุด

ในปี 2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ในโรงพยาบาล โดยมีหม่อมหลวงบัว และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เข้าเฝ้าฯ ถวายการพยาบาลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

และในช่วงระยะเวลาที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่เฝ้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สวิสเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระราชชนนีได้ทรงรับเป็นธุระจัดการให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าศึกษาใน Pensionnat Rinate Rive ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลซานน์

จนเมื่อหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรแล้ว ได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เป็นการภายในเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492

ภายหลังจากพิธีหมั้นผ่านไป หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ยังคงศึกษาอยู่ต่อจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯนิวัติพระนคร จึงทรงโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วย เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม 2493

ต่อมาในวันที่ 28 เมษายน ปีเดียวกันนั้น ทรงโปรดให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม และโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

ครั้นเมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี หลังจากนั้นทั้ง 2 พระองค์ ได้เสด็จฯ กลับไปยังสวิสเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงรักษาพระองค์ และทรงศึกษาต่อ และได้เสด็จฯกลับมาประทับที่ประเทศไทยในปี 2495

ในปี 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกบรรพชาตามโบราณราชประเพณีเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน ในระหว่างที่ผนวชอยู่นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้เฉลิมพระอภิไธย เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 5 ธันวาคมศกนั้น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดารวม 4 พระองค์คือ

 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติ ณ สถานพยาบาลมองซัวซี นครโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2494 ต่อมาได้ทรงลาออกจาก ฐานันดรศักดิ์ เพื่อสมรสกับนายปีเตอร์ เลด เจนเซ่น ชาวอเมริกัน ทรงมีพระโอรสและพระธิดา 3 องค์ 2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ บรมจักราดิศรสันตติวงศ์ เทเวศรธำรงสุรบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูล กิตติสิริสมบูรณ์ สว่างควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ต่อมาในปี 2515 ทรงได้รับการสถาปนา ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมุฏราชกุมาร 3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 ต่อมาทรงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอิสริยยศ เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2520 4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2500 ทรงอภิเษกสมรสกับ เรืออากาศโท (ยศในขณะนั้น) วีระยุทธ ดิษยะศริน ทรงมีพระธิดา 2 พระองค์

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ http://www.sanook.com/motherday/

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพเยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

1342วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมครอบครัวศีล ๕ ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพเยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ใช้งบประมาณในการอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลของการพัฒนานั้นแม้จะทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป  เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน  ความผูกพันกันเชิงอารมณ์และความรู้สึกที่ค่อนข้างน้อย  คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง  พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง  และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก   ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือ  ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรรม  เด็กเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน  สภาพค่อยล่มสลายไม่มีความเป้นครอบครัวเหลืออยู่  ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้งได้  หรือผ่อนคลายปัญหาได้  ทุกคนคอยแต่จะเรียกร้องให้คนนอก  ไม่ว่าจะเป็นครู  อาจารย์  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เข้ามาช่วยแก้ปัญหาครอบครัวโยแต่ละครอบครัวลืมที่จะมองดูครอบครัวของตนเอง

ไม่ว่าจะมองปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไร  สังคมทำให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา  หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาสังคม  แต่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันคือสังคมต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น  ต้องทำความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น  ทุกวันนี้แม้เราเติบโตจากครอบครัว  แต่เราก็แทบจะไม่รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริง  เพราะขาดข้อมูลที่ลึกซึ้ง  น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้

ดังนั้น  ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ  จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว สร้างครอบครัว  และความรัก  ความสามัคคีในครอบครัวขึ้น  โดยนำครอบครัวภายในตำบลโนนธาตุมาแลกเปลี่ยนความรู้และหาทางแก้ไขปัญหาครอบครัวร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว

๒. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชน

๔. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

เป้าหมาย

ครอบครัวภายในตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่  ๑ – หมู่ที่  ๑๑  ประมาณ  ๑๐๐  คน

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพเยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป นั้น

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐนูญอันจะทำให้การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข องค์การปริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ตามหนังสือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด ที่ (รธน.) ว 422/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1402 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

1.บทเพลงต่างๆ

Airbone – รัฐธรรมนูญของคนไทย

จินตหรา พูนลาภ – ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย

2.สปอตวิทยุ สาระชวนรู้โดย กรธ.

SPOT 01 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (หน้าที่รัฐ)

SPOT 02 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ปฏิรูปที่ดิน น้ำ ไฟ ถนนหนทางให้เกษตรกร)

SPOT 03 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย)

SPOT 04 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิสตรี)

SPOT 05 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (คนยากไร้ไม่โดดเดี่ยว)

SPOT 06 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (งบสอดคล้องกลุ่ม)

SPOT 07 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ผู้บริโภคมีสิทธิรวมกลุ่มกันได้)

SPOT 08 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิของแม่)

SPOT 09 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน)

SPOT 10 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (เข้าชื่อเสนอกฎหมาย)

สปอตวิทยุ สาระชวนรู้ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

สปอตวิทยุ สาระชวนรู้ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(1)อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(2)อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(3)อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(4)วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดสำราญจิต  บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

การถวายเทียนพรรษา ได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่น ของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559

IMG_3878IMG_38753IMG_3874วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   เข้าประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559  ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม  เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด  ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีของคนไทยในชาติ  ถวายแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

อำเภอหนองสองห้อง  ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง

กำหนดการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 08.00 น.

-ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน นิสิต นักศึกษา  พ่อค้า  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  พร้อมกัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 08.30 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

-ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีเฉลิมพระเกียรติ/ถวายความเคารพ/เปิดกรวยกระทงดอกไม้/เสร็จแล้วถวายความเคารพ

-นายจีรภัทร  วรสิงห์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง กล่าวรายงาน

-นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวเปิดงาน/นำกล่าวปฏิญาณตน

เวลา 08.45 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง  ปล่อยขบวนปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติฯ

-เส้นทางปั่นจักรยาน  เริ่มปั่นจักรยานจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ผ่านโรงเรียนอมตวิทยา/เลี้ยวขวาผ่านหน้า สนง.กศน.อำเภอหนองสองห้อง/โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์/เลี้ยวขวาถึงวงเวียน/ผ่านแขวงการทางอำเภอหนองสองห้อง  ตามถนนเส้นทางถนนหนองสองห้อง-เมืองพล/ถึงจุดกลับรถบริเวณหน้ารีสอร์ทหนองเม็ก  ตามถนนหนองสองห้อง-เมืองพล  มาถึงบริเวณสามแยกบ้านหนองวัดป่า/เลี้ยวซ้ายถึง อบต.ดอนดั่ง/กลับรถมายังบริเวณสามแยกบ้านหนองวัดป่า/เลี้ยวซ้ายมาถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 11.00 น.

-ขบวนถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

เวลา 11.30 น.

-คณะผู้จัดงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน

(การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง)

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ…

อบต.โนนธาตุ-ประชาสัมพันธ์ประชามติ1234IMG_3708IMG_3711IMG_3714IMG_3715วัน ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559 ร.ต.ธนกร  ก๋งหลัก  หน.ชุด ชปพท.เปือยน้อย-หนองสองห้อง  พร้อมทีมงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติงาน/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ…โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้การต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583) ประจำจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือในการจัดทำสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ… ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการออกเสียงประชามติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ดังนี้

2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ  

 1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็น เพิ่มเติมของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
 2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 5. เตรียม หลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมี เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

ร่างรัฐธรรมนูญ 

สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0704/ว 726 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ…อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ

593271049วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ  ณ ศูนย์ กศน.ตำบลโนนธาตุ (บ้านสว่าง หมู่ที่ 3) อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  กล่าวรายงาน  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษา กศน. ประชาชนและภาคีเครือข่าย  จำนวน 100 คน

ตามที่ สำนักงาน กศน.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ  โดยให้บุคลากรในสังกัด กศน.ทุกระดับ  นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้ตระหนักรู้ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ  นำไปสู่การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  และเกิดความซาบซึ้งในสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  จึงได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ ขึ้น  โดยได้มีการเปิดศูนย์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 7,424 แห่ง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

2.เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ทุกระดับ นักศึกษา กศน.และประชาชนได้ตระหนักรู้ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ

3.ขยายผลการดำเนินงานและสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งหลักการทรงงานของสถาบันพระมหากษัตริย์

4.สร้างจิตสำนึกความหวงแหนสถาบันหลักของชาติผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน.ไปสู่นักศึกษา กศน.และประชาชนอย่างแท้จริง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ ขนาดไฟล์ 4.80 MB คลิกดาวน์โหลด

9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี (อบต.โนนธาตุ)King_Rama_IX_being_presented_with_regalia_at_coronationวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต อย่างกระทันหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ภายใน พระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป[27] แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะ ทรงครองราชสมบัติ แต่ในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านั้น เพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไป ยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”[28] ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์ ดังที่ได้ตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก 20 ปีต่อมา[29]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครในปีถัดมา โดยประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2493 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ภายในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์[30]

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในโอกาสนี้พระองค์ทรงพระราชดำริว่า ตามโบราณราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรม ราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรม ราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี[31] ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki

นับจาก วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน