วันวิสาขบูชา 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

วันวิสาขบูชา อบต.โนนธาตุความหมายของวันวิสาขบูชา
คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
การกำหนดวันวิสาขบูชา
    วันวิสาขบูชา ตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้น ๆ
ประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของ วันวิสาขบูชา
      วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่…
1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
      เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา”
       เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้น ด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส
2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ
– ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ” คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
– ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย
– ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา
3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย

14634819771651463481979013146348199699014634820199861234วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 17.45-18.50 น.ได้เกิดวาตภัยและมีฝนตกหนักในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดทำให้ไฟฟ้าดับ ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน จำนวน 10 หลัง ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง  คอกสัตว์เสียหายบางส่วน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เร่งสำรวจข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยใช้งบประมาณ 19,758 บาท

IMG_3253IMG_3256IMG_3251IMG_3259

บ้านกอก หมู่ที่ 1  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

1. นางมี  ชำนาญดี                  บ้านเลขที่ 2      ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

2. นายเปื้อง  เชื่อมกลาง          บ้านเลขที่ 39    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

3. นายเฉลียว  ภู่จันทึก            บ้านเลขที่ 40    ยุ้งข้าวเสียหาย

4. นางแตงโม  หล้าพูน            บ้านเลขที่ 41    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

1. นางทองมาก  ปะติระเค        บ้านเลขที่ 6      ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

2. นายคำปุน  ชัยวงศ์              บ้านเลขที่ 90    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

3. นางเลื่อน  ลายเจริญ            บ้านเลขที่ 100  ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

4. นายพิชญวรรธ  งิ้วลาย         บ้านเลขที่ 163  ที่พักอาศัยเสียเสียหายบางส่วน

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

1. นายสันต์  มาเหง่า                บ้านเลขที่ 34    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

2. ฤทธากร  ช่างสุระ                บ้านเลขที่ 127  คอกสัตว์เสียหาย

3. นายเทพ  นามสง่า               บ้านเลขที่ 154  ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

4. นายจำลอง  กระโจมทอง      บ้านเลขที่ 2  ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  สายไฟฟ้าแรงสูงขาดเนื่องจากฟ้าผ่าทำให้ไฟฟ้าดับ ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ทำการแก้ไขให้แล้ว  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนธาตุ ที่ทำการสำรวจความเสียหาย

1.นายชาญศักดิ์ หาดวรรณ   ตำแหน่ง    นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
2.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก      ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
3.นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ       ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
4.นายสมพงษ์ สุจิตร           ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.นายกมล เถากระโทก       ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ
6.นายประเสริฐ เลิศภักดี     ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

เตือนภัย…ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า (13 -19 พฤษภาคม 2559)  ที่มา : http://www.tmd.go.th/region.php?RegionID=2

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16-19 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
* ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะมีฝน ฟ้าคะนอง
* สำหรับฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้ และระยะต่อไปจะเข้าสู่ฤดูฝน ชาวไร่ที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น อ้อยและมันสำปะหลังสามารถลงมือเพาะปลูกได้ พร้อมทั้งชุบท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา และไม่ควรปลูกแน่นจนเกินไป เพื่อลดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝน
* เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควร ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม และทำแผงกำบังฝนสาดให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝน จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ภาพความเสียหายของที่พักอาศัยของประชาชนที่เกิดจากวาตภัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

วันฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม 2559)

2423Picture22Picture21วันฉัตรมงคล ของทุกปีตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ควรระลึกถึง

ความหมายของวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
ความสำคัญของวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะจึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย  ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึก วัดศรีชุมของพญาลิไทว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว หรือ พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย  จากนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า “พระบาท” นำหน้า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และคำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า “พระบรมราชโองการ” และอีกประการหนึ่งคือ จะยังไม่มีการใช้ นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร 9 ชั้น
ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล
ก่อนหน้ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐาน ที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหก และเป็นงานส่วนตัว ไม่ถือเป็นงานหลวง  จนกระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2393 โดยมีพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้า แผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล และควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ แต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ ยากต่อการเข้าใจ อีกทั้งเผอิญที่วันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคที่มีแต่ เดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงอธิบายว่า วันฉัตรมงคลเป็นวันสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงไม่มีใครติดใจสงสัย
ดังนั้นจึงได้มีพระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล” นี้ ขึ้น โดยได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ ในวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 6 รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มมีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก
ต่อมาในสมัยรัชกาล ที่ 5 วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน 12 จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน 12 แต่ไม่ได้รับการยินยอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยตราจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลขึ้น ให้มีพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้ายบรมราชาภิเษก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอมให้เลื่อนงานฉัตรมงคลมาตรงกับวันบรมราชาภิเษก แต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่ตามเดิม รูปแบบงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน
พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน
ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน 3 วัน นั่นคือ
– วันแรก ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม เป็น งานพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี เป็นพิธีสงฆ์สดับปกรณ์ พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธมนต์ แล้วพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ซึ่งในวันนี้ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล ที่จะพระราชทานแก่หน่วยทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วย
– วันที่ 4 พฤษภาคม เป็น วันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล เจ้าพนักงานจะได้อัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใต้พระมหาปฎลเศวตฉัตร พระครูหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล แล้วทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลาเที่ยง ทหารบก ทหารเรือ จะยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด
– ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและราชกกุธภัณฑ์ ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้ที่มีความดีความชอบ แล้วเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ปราสาทพระเทพบิดร เป็นเสร็จพระราชพิธี  ทั้งนี้ในวันฉัตรมงคล สำนักพระราชวังได้เปิดปราสาทหลายแห่งให้ประชาชนได้เข้าชมและถวายบังคมอีกด้วย
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
2. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน
เมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งครา ในวันที่ 5 พฤษภาคม พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย จึงควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://hilight.kapook.com/view/101608

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559

1วันที่ 21-22 เมษรยน พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มีเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมผู้บริหาร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  ขอขอบคุณคณะวิทยากรของอุทยานแห่งชาติตาดโตนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ในการอบรม
1.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุ­ข ตามนโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2559
2.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในท­างที่เหมาะสม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขอ­งเยาวชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
4.เพื่อให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ­และสิ่งแวดล้อม

วิทยากรในการฝึกอบรมของอุทยานแห่งชาติตาดโตน

1.นายอาทิตย์   เพชรล้ำ    พนักงานพิทักษ์ป่า  ส.2

2.นายสังวรณ์  จุลนันท์    พนักงานพิทักษ์ป่า

3.นางสาวพิมพ์ใจ   ยิ้มชัยภูมิ    พนักงานพิทักษ์ป่า

4.นางพัชราภรณ์  มีทอง    พนักงานธุรการ

5.นายไพรวัลย์   กงชัยภูมิ    พนักงานราชการ

6.นางสาวอภัยวรรณ  สีหาทน     พนักงานราชการ

ความหมายของยาเสพติด นำเสนอโดย นายอาทิตย์  เพชรล้ำ พนักงานพิทักษ์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นันทนาการ และสื่อความหมายประจำอุทยานแห่งชาติตาดโตน คลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อบต.โนนธาตุ ปี 2559

5789ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำในบ่อที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอ  ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ขอความอนุเคราะห์ในการสูบน้ำเข้าบ่อที่ใช้ผลิตน้ำประปา  จำนวน 4 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไม่มีเครื่องสูบน้ำที่จะสูบน้ำเข้าบ่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค – บริโภค จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงานของท่านเพื่อ ทำการสูบน้ำเข้าบ่อที่ผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ร้องขอ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อ เพลิงเพื่อดำเนินการ และได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้าหนองตะเกียดใช้ผลิตน้ำประปาของ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559 และดำเนินการตามลำดับดังนี้.-

1.บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองตะเกียด เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของทั้ง 2 หมู่บ้าน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน พ.ศ.2559 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 250 ลิตร ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

2.บ้านชาด หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองเม็ก (เดิมสูบเข้าหนองยาวแต่ท่อส่งน้ำไม่เพียงพอ) เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 250 ลิตร ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองใหญ่ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากแหล่งน้ำที่จะใช้สูบไม่เพียงพอ

4.บ้านกอก หมู่ที่ 1  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าสระบัว เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ถนนแคบไม่สามารถนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งได้

ขอขอบคุณ  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น  นายอนิรุทธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์ เพียศักดิ์  พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  นายสุนันท์ หาญเวช  ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

จุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์-อบต.โนนธาตุIMG_243710688เตือนภัยเทศกาลสงกรานต์วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง  ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร.จากศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตามจุดต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงการขับรถให้ถูกกฎจราจร รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

4.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 103/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 104/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เดินทางไปราชการนอกที่ตั้งตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 105/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ที่ 71/2559 เรื่อง การตั้งจุดตรวจรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 3 คลิกดาวน์โหลด 2 คลิกดาวน์โหลด 1

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

11 เมษายน 2559

เหตุการณ์ปกติ
12 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
13 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
14 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
15 เมษายน 2559  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
16 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
17 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละถึงแม้อากาศจะร้อน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจที่ได้มอบสิ่งของหรือน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ…

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

วันสงกรานต์ อบต.โนนธาตุIMG_2111วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  จะมีประเพณีที่สำคัญของไทยคือวันสงกรานต์  ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเราด้วย  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน  เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การรักษาดำรงไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คน รุ่นหลังต่อไป  วันสงกรานต์ถือเป็นวันที่ลูกหลานได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  กราบขอขมาลาโทษพร้อมทั้งขอพรอันเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้สูงอายุจาก หมู่ที่ 1-11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน มีการแสดงกิจกรรมของของผู้สูงอายุบนเวทีกลาง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ ธนาคาร ธกส.สาขาหนองเม็ก ที่ได้มอบผ้าขนหนู จำนวน 30 ผืน และน้ำดื่ม จำนวน 10 โหล เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 (8 เมษายน 2559)

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
3.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ
5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สังคมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

3.มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

4.เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชน

5.ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 102/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2  คลิกดาวน์โหลด 3

งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันจักรี (6 เมษายน 2559)

วันจักรี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประวัติวันจักรี

เมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ (ร.1 – ร.4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น

ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 ( ร.1 – ร.4 ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่าเป็น วันจักรี

   พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 (พ.ศ.2325-2352)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระนามเดิม “ทองด้วง” เป็น พระราชโอรสของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระอักษรสุนทรทองดี ซึ่งมีนามเดิมว่า หลวงพินิจอักษร (ทองดี) และพระราชมารดา “หยก”) ทรงพระราชสมภพ เมื่อพ.ศ. 2279 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ ได้สมรสกับธิดาคหบดีบ้านอัมพวา ตำบลบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงธนบุรี ได้กู้อิสรภาพและสร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงพระปรีชาสามารถในการรบจนเป็นที่โปรดปราน นับเป็นขุนพลคู่พระทัยฝ่ายขวา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพในสงครามครั้งสำคัญหลายครั้ง ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกใน พ.ศ. 2319
       เมื่อถึง พ.ศ. 2325 เกิดจลาจลขึ้นในบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงปราบปรามจนราบคาบ ข้าราชการทั้งหลายจึงพร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ ต่อมาโปรดให้สร้างราชธานีใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานคร ทรงย้ายมาประทับในพระนครใหม่ ในปี พ.ศ. 2327 พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในราชการ ได้แก่ สงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้ง ครั้งสำคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ในปี พ.ศ. 2328 การปกครองประเทศทรงจัดแบ่งตามแบบกรุงศรีอยุธยา และโปรดให้ชำระกฎหมายบทต่างๆ ให้ถูกต้องและจารลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน 3 ฉบับ ทางด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพะรไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆเป็นอันมาก
       ด้านวรรณคดีและศิลปกรรม ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกให้กลับคืนดี อีกวาระหนึ่ง ทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชสำนัก บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ เช่น บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น งานทางด้านศิลปกรรมนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการทรงบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างพระอารามเป็นจำนวนมาก เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆ มีงานทำและได้ผลิตงานฝีมือชิ้นเอกไว้ ปัจจุบัน มีวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คือ วันที่ระลึกมหาจักรี ได้แก่ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี จะมีพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/scoop

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

1JPG2JPG34วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ  มี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา

2.เพื่อเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล  เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

3.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เนื่องจากการเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดสำคัญของงานทุกชนิด  ในงานแห่งชีวิตจุดเริ่มต้นคือการเริ่มชีวิตในเด็กปฐมวัย  การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการวางรากฐานที่ดี  เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูพื้นฐานทักษะต่างๆให้แก่เด็กเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป การที่นักเรียนได้เข้ามาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะได้รับวิชาความรู้  ทักษะชีวิต ซึ่งจะติดตัวแต่ละคนตลอดไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีบุคลากร 6 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 78 คน ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 42 คน (ขอย้ายที่เรียน จำนวน 6 คน)

คำกล่าวรายงานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวของประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (รุ่นที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกดาวน์โหลด

2 เมษายน วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายพระประสูติกาล และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย[3][4]

พระนาม “สิรินธร” นั้น นำมาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับสร้อยพระนาม “กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชบุพการี 3 พระองค์ ได้แก่ “กิติ” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” สมเด็จพระราชชนนี (แม่) ส่วน “วัฒนา” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) สมเด็จพระปัยยิกา (ย่าทวด) และ “อดุล” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” สมเด็จพระอัยกา (ปู่)

การศึกษา

เมื่อปี พ.ศ. 2501 พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และทรงศึกษาต่อในโรงเรียนจิตรลดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[5] และ ในปี พ.ศ. 2515 ก็ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะ ด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ[6]

หลังจากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ 4 ของประเทศ[7] ซึ่งถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ[8] จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98[6]

พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก (ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างนั้น มีพระราชกิจมากจนทำให้ไม่สามารถทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทได้พร้อมกัน ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย พระองค์จึงตัดสินพระทัยเลือกทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษาที่คณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ห้วข้อเรื่อง “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2522 หลังจากนั้น พระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524[9]

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน