โครงการธนาคารอาหารอำเภอหนองสองห้อง (FOOD BANK)

187910111226124517IMG20200525094606133วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บริเวณหลังบ้านพักนายอำเภอ) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิด  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดกิจกรรมเปิดตัว Kick 0ff โครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK)

เวลา 09.00 น.

-หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกัน ณ บริเวณที่เปิดตัวโครงการ

เวลา 09.15 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดงาน

-พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง กล่าวรายงาน

-นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวเปิดโครงการ

-พิธีรับมอบพันธ์ุพืชพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ แก่จุดตัวอย่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองสองห้อง, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดู่, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก

-พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (FOOD BANK) แก่ผู้นำท้องถิ่น 13 แห่ง

-ถ่ายภาพร่วมกัน ประธานและผู้มาร่วมงานปลูกผักสวนครัว/เสร็จสิ้นภารกิจ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

189234567101211วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ ๑-๑๑) ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีสุนัขและแมว  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  จำนวน ๙๖๓ ตัว

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารีและองค์การสุขภาพโลก ได้กำหนดแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลกเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข-แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอความร่วมมือมายังท่านประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนของท่านที่มีสุนัข-แมว ที่อยู่ในการดูแล หรือ ที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้นได้ควบคุมหรือจับสุนัข-แมวในการดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย  จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสมคิด   สมบัติมาก         ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง

2.นายอัมพร   สายทอง            สัตวแพทย์

3.นายสมภาร   หันลุด              เจ้าพนักงานสัตวบาล

4.นายธีรยฤทธิ์   มาตเลิง         พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

5.นายจันทรา     ภูมลี               พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

6.นายชาญชัย  ชิตรัตน์            พนักงานเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก

7.นายพุทธวัฒน์   หวานหอม   พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

8.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.นายสมพงศ์   สุจิตร           พนักงานขับรถ

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการฉีดวัคซีน อบต.โนนธาตุ ปี 2563

ข้อมูล สุนัข – แมว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2563 จำนวน 963 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสรุปรายงาน

การสำรวจเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

12356781514111213261698491716วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ในพื้นที่ของ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลาประมาณ 06.00-06.45 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หลังจากเหตุการณ์สงบ  ได้รับแจ้งว่ามีที่อยู่อาศัยและยุ้งข้าวของประชาชนได้รับความเสียหาย และมีต้นไม้ล้มขวางถนน  ซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชน  ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คณะกรรมการได้เข้าทำการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป  ขอขอบคุณ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่อำนวย  แก้วนอก  เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนมา ณ โอกาสนี้

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย

1.นายจอด  ศิริเมล์    บ้านเลขที่ 67    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

2.นายวุฒิกร  เสริมแสง  บ้านเลขที่ 103    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

3.นายกลม  เหล่ามา    บ้านเลขที่ 27    ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน

4.นายสุริยัน  ปะตังเวสา   บ้านเลขที่ 114    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

5.นางสุรินทร์   นาเขียว    บ้านเลขที่ 42    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

6.นางบาน   หวังเฝ้ากลาง    บ้านเลขที่ 66    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

ในเรื่อง่ดังกล่าว  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในวันที่ 10-13พ.ค 63 และ กอปภ.กลาง ได้แจ้งประสานจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน เพื่อดูแลประชาชนแล้วนั้น
ในขณะนี้ปรากฏว่า พายุฤดูร้อนได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ประชาชนและพื้นที่การเกษตรในบางพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้จังหวัดติดตามสภาพอากาศ และแนวโน้มสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้ ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ม..1234ม.56789101112องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ  ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค  อีกทั้ง ยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง  จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่  การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง  และปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค  เพื่อให้การดำเนินมาตรการในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิ  สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และซุ้มประตู/ทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำการติดตั้งป้ายทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของงาน

การประชุม คำแนะนำสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย งานบุญ งานบวช งานแต่ง งานศพ ตลาด ร้านตัดผม ร้านอาหาร โรงทาน โรงแรม สนามกีฬาเฉพาะชนิดที่มีการเว้นระยะห่างได้ สปา อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ สวนสาธารณะ สะดวกซื้อ ค้าปลีก

ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1-14

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 12)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 13)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 14)

การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

72346859วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ และ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุม

หัวข้อประชุมที่สำคัญ

1.ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร

2.มาตรการในการป้องกัน คัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ทางเข้าออกของหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร

3.แนวทางการดำเนินการเมื่อกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

4.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับทีมดำเนินการคัดกรอง กักกัน กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย, สื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

5.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  spot โฆษณา เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 4/2563 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

708342708338708336708337708343708339708340708341วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ครั้งที่ 4/2563) ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.การดำเนินการป้องกันกรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

2.สรุปข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจากระบบ Thai QM กรมการปกครอง

3.การประชาสัมพันธ์สำหรับสัญญาณถ่ายทอดสดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของรัฐบาล

4.แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

ใบยินยอมปฏิบัติตัว ให้ผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โควิด 19 ถูกแยกกัก หรือกักกัน ดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกาะติด COVID - 19 ขอนแก่น90908241_1332918506892044_443094454325215232_o90617821_1332719520245276_6599588992608370688_o90099522_1332918473558714_6754068804352868352_n90075392_1333354570181771_7105262305847279616_o90037956_1332850743565487_5006914058671095808_o90066628_1332850803565481_8364798453657632768_o90016817_1332850766898818_2380742407017725952_o90022982_1332850820232146_7131465308614688768_o
ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนธาตุ (1)ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนธาตุ (2)4 ข้อต้องรู้ ป้องกันโรคโควิด - 19 บ้านสำราญ หมู่ที่ 44 ข้อต้องรู้ ป้องกันโรคโควิด - 19 อบต.โนนธาตุหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น : COVID – 19 กำจัดยังไง ? กำจัด COVID – 19  

• ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหลักฐานการทำประกันสุขภาพ ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง เมื่อถึงประเทศไทยให้กรอกข้อมูลแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8)  อ่านเพิ่มเติม

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง  อ่านเพิ่มเติม

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  อ่านเพิ่มเติม

1. ผู้เดินทางที่มีไข้ และ มีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันทีที่ถึงประเทศไทย

2. ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน หากมีอาการป่วยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซักประวัติเพิ่มเติม และให้คำแนะนำ

3. ผู้เดินทางควรดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อาศัยหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หากไอ จามต้องปิดปากปิดจมูกอย่างถูกวิธี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

26 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
30 มกราคม 2563 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
30 มกราคม 2563 อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ที่มา : กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20200313_09245235679101112131415161718202221111691889วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ จำนวน 15,000 บาท โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก  จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS)

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2563 ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด 27 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 69,284 ราย เสียชีวิต 1,670 ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 837 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 134 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 692 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 34 ราย (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 19 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย)

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือจัดให้มีการดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้นำหมู่บ้าน  (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ((อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมวดที่ 5 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีการดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ((อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ

2.เพื่อให้ทีมวิทยากร และทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง

4.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

power point ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

คำกล่าวรายงาน – คำกล่าวเปิดเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อทีมวิทยากร

1.นางอภิญญา ประเสริฐศิลป์  หัวหน้า กศน.ตำบลโนนธาตุ
2.นายจักรกฤษ นามไธสง  ครูกศน.ตำบลโนนธาตุ
3.นายทวนทอง ปัตถาระกัง  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
4.นายวชิรันกรณ์ นาเขียว  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
5.น.ส.สุภาพร รสรินทร์  ครูปวช.

spot !!! การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จัดทำโดย…นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (24 กุมภาพันธ์ 2563)

การขับเคลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28 ก.พ.63)

ข้อสั่งการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2563(28 ก.พ.63)

การเร่งรัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 มีนาคม2563)

แนวทางการจัดหาพัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาตามมติ ครม.(4 มีนาคม 2563)

การดับเพลิงบริเวณทุ่งนา บ้านชาด-สำราญ

114846299822862345678910111213141516วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 13.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุไฟลามทุ่งบริเวณทุ่งนา บ้านชาด-สำราญ  หลังจากได้รับแจ้งเหตุ  ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และได้นำรถดับเพลิงออกปฎิบัติหน้าที่ ณ บริเวณจุดที่เกิดเหตุ  พบว่าเพลิงได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากมีลมกรรโชกแรง  เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ  สกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังที่พักอาศัยและคอกสัตว์ของชาวบ้าน  จนกระทั่งเวลา 14.25 น.เพลิงจึงสงบ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้หยุดเผาในไร่นา  พื้นที่ทางการเกษตร เพราะจะทำให้ดินเสื่อมโทรม  เกิดฝุ่นละออง หมอกควันและก๊าซพิษ ทำลายสุขภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน และผิดกฎหมายด้วย

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายประเสริฐ   เลิศภักดี   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3.นายสมพงศ์    สุจิตร     พนักงานขับรถ

4.นายศุภฤกษ์   ภิรมกิจ    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

5.นายประเสริฐ   เกียรตินอก    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10

6.นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

7.นายกายสิทธิ์   ปฏิรูปา   ผู้ใหญบ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

8.นายสมลือ   ก่อชัย          กรรมการหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

9.นางนิตย์    เกียรตินอก    บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

10.นายเขียว   เนาวราช     บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

11.นายไพฑูรย์    ปีแหล่     บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

12.นายสมพร    พร้าวไธสง    บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

13.นางไพรัตน์    โนนลือชา    กรรมการหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ภาพการดับเพลิงบริเวณทุ่งนา บ้านชาด หมู่ที่ 10 – สำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน อบต.โนนธาตุ

เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

หยุดเผา123ScanScan2✅✅เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

⛔⛔หยุดเผาพร้อมกัน มกราคม – พฤษภาคม 2563

ข้อดีของการหยุดเผา
ไถกลบตอซัง
ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน
นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ผลิตอาหารสัตว์
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
มีรายได้เพิ่มจากการเพาะเห็ด

ข้อเสีย
ผิดกฎหมาย
ดินเสื่อมโทรม
เกิดฝุ่นละออง หมอกควันและก๊าซพิษ
ทำลายสุขภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิต
กระทบการท่องเที่ยว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน อบต.โนนธาตุ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน