โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง

20190426_10424320190426_10434120190426_10444120190426_1117421234678S__20602916ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  รายละเอียด หน้าที่ 25 ลำดับที่ 39-40 จำนวน 2 โครงการ  และได้ทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และร่วมตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะกรรมการของสำนักงาน ปปช.จังหวัดขอนแก่นได้ออกติดตามการดำเนินงานตามโครงการด้วย อ่านรายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรร คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,260 ตารางเมตร ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,007,390.34 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,909,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 6,250,405.00 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลก่อสร้าง

ช่วงที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 0.770 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ช่วงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1.440 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ผลการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง อ่านรายละเอียด ผู้เสนอราคาต่ำสุด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การทดสอบผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

12124356910117 8โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,050 กม.  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,207,688.48 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,039,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 5,013,435.00 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจัางกำลังเร่งดำเนินการตามโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังและร่วมกันตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างด้วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ผลการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 อ่านรายละเอียด ผู้เสนอราคาต่ำสุด คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

การทดสอบผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904

217134678910111213161415วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย บรรยายโดย นายอลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น วิทยากร จิตอาสา 904  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละและมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้  ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับมานำไปขยายผลพัฒนาหน่วยงานของตนให้เกิดเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนการทำงานจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสำนึกความเป็นพลเมืองดีที่เป็นจิตอาสา ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย และได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในคราวเดียวกันนี้ด้วย อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

การบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

20190702_10332420190702_10452720190702_10532220190702_10563120190702_11020120190702_11085120190702_11045920190702_11155620190702_11252920190702_11361520190702_11382420190702_11443520190702_11473320190702_12050520190702_120712(0)20190702_12171320190702_11502420190702_11512620190702_12301420190702_12335312320190702_132655วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านหัวหนอง กลุ่มจักสานและพานบายศรี อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และกลุ่มอาชีพ หมูที่ 1-11 เข้ารับการฝึกอบรม ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสำนึกในการมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความห่วงใยพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต มีแหล่งอาหารไว้บริโภค และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดภายในตำบลได้

4.เพื่อให้เกิดความสามัคคี เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ขอขอบคุณ คุณพ่อสมบูรณ์  ภาวะลี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง, คุณพ่อทองศูนย์  พรมวารี  อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง, คุณพ่อสิงห์  อินอุ่นโชติ ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

เอกสารกองทุนชุมชนต้นแบบ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านห้วหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

12345678910111113151617วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธี  การจัดพิธีในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูผู้ดูแลเด็กและผู้มีพระคุณ

2.เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม

3.เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดพานดอกไม้ธูปเทียนสำหรับบูชาครู เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

พิธีไหว้ครูหรือบูชาครู เป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู-อาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมในกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

เครื่องบูชาครู

-ดอกมะเขือ  หมายถึง  ขอให้มีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล

-หญ้าแพรก  หมายถึง  ขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือนคำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์

-ข้าวตอก  หมายถึง  ขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์  เพราะในการศึกษา ครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วย “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

-ดอกเข็ม  หมายถึง  ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 26 มิถุนายน 2562

4เบอร์ 1เบอร์ 2เบอร์ 358913141011816121517วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

-นายสัมฤทธิ์   บุตรดี              ผู้สมัครหมายเลข 1

-นายชยันต์   แสงสุข              ผู้สมัครหมายเลข 2

-นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์     ผู้สมัครหมายเลข 3

ผลการนับคะแนน

-นายสัมฤทธิ์   บุตรดี              ผู้สมัครหมายเลข 1    ได้คะแนน   158   คะแนน

-นายชยันต์   แสงสุข              ผู้สมัครหมายเลข 2    ได้คะแนน   156   คะแนน

-นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์     ผู้สมัครหมายเลข 3    ได้คะแนน   169   คะแนน

-ผู้มิสิทธิเลือกตั้ง                 จำนวน    569   คน

-มาใช้สิทธิ                           จำนวน    487   คน    คิดเป็นร้อยละ  85.59

-บัตรเสีย                               จำนวน      4   บัตร    คิดเป็นร้อยละ  0.70

-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน     –      บัตร

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ผญ.1) ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ผญ.4) ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ป้ายแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ดารุณีสมพรบรรจงกายสิทธิ์รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1.นางดารุณื  อุทัยประดิษฐ์   ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

2.นายสมพร  ภูมี   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3.นางบรรจง  คุณวิชิตร  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4.นายกายสิทธิ์ ปฏิรูปา  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.โนนธาตุ)

20190619_17030620190620_09575220190620_102439220190620_10054220190620_10243920190620_111318S__13770801วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

….ขอกราบขอบพระคุณพระครูกันตธรรมสาร เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ คุณพ่อสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ ท่านเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ พี่น้อง อสม.โนนธาตุ ทุกคนและภาคีเครือข่าย ท่านอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ผอ.รพ.สต.ในเขตอำเภอหนองสองห้อง ทุกท่าน  ทีมพี่เลี้ยงจาก cup หนองสองห้องทุกคนและน้องๆ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนธาตุ ทุกคน ที่มีส่วนช่วยดำเนินงานจนทำให้การประเมินวันนี้เป็นที่น่าประทับใจแก่คณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยใจจริงอีกครั้งครับ…นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ

นำเสนองานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ) คลิกดาวน์โหลด

การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.โนนธาตุ) 20 มิถุนายน 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมซักซ้อมแนวทางการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1234วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 โดยมีการประชุมผ่าน web conference จากห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่องที่ทำการประชุม

1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.)

2.ซักซ้อมแนวทางการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

1420190615_103623สมัครสมาชิกกองทุนฟื้นฟู_00011สมัครสมาชิกกองทุนฟื้นฟู_000220190616_08032620190616_08035020190616_08030120190616_08253220190616_08260220190616_08323920190616_08324920190616_08412420190616_09002120190616_09012920190616_10105320190616_172613วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562  ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เข้าคูหากาเบอร์เดียว ตำบลโนนธาตุ เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3 สถานที่เลือกตั้งคือ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 908 คน

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/2320 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่เป็นหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 136/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ที่ กฟก.ขก.0100/ว 0397 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลโนนธาตุ สถานที่เลือกตั้งคือ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 908 คน ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 (วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562) คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศหน่วยเลือกตั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง สรุปผลคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0018กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0008กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0020กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0021กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0001กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_0002กันยุง ม.4 ครั้งที่2_๑๙๐๖๑๓_00055551องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ตามหนังสือที่ ขก 1032.103/131 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562  ว่า ศูนยฺระบาดวิทยาของอำเภอหนองสองห้อง พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 1 ราย ที่บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยเริ่มป่วย เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ.2562  พบผู้ป่วย วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ประเภทผู้ป่วยใน  และได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่  ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมทีมงาน ออกทำการฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 ครั้ง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 7,408 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน)  ดังนี้.-

ครั้งที่ 1  ทำการฉีดพ่นในวันที่   5 มิถุนายน พ.ศ.2562 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

ครั้งที่ 2  ทำการฉีดพ่นในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

หนังสือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 1032.103/131 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน