การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอหนองสองห้อง

20180220_142812(0)20180220_15194620180220_14063720180220_140655วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ทั้ง 12 ตำบล

ตำบลโนนธาตุ

จะเริ่มประชุมครั้งแรก (Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ที่บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน (โรงปุ๋ย) สำหรับ 10 หมู่บ้านที่เหลือจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม/มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม มอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/342 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 43/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 83,151 หมู่บ้านและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ คลิกดาวน์โหลด

กลอนลำ ไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

เพลงไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

20180218_09303420180218_09342420180218_09370420180218_10010220180218_10101220180218_16295520180218_163202(0)20180218_163421(0)20180218_180450IMG_3889IMG_390220180218_093814วันที่ 11,18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (เดิมกำหนด วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ยายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.โนนธาตุ นักกีฬาทุกทีม และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งข้นกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวประธานในพิธีเปิดการแข่งข้นกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีปิดการแข่งข้นกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีปิด/สรุปผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561

14581163910131516วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561 ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ขอบอบคุณมา ณ โอกาสนี้

1213141516171819การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

รางวัลการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

1234วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)

กำหนดการรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ

20180117_11430320180117_10101420180117_11145620180117_10100620180117_11500120180117_11503020180117_11510520180117_110403วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการระบบสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.อาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สามารถใช้แอปพลิเคชั่นของระบบได้เป็นอย่างดี เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดในคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ

3.เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี PODD) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา      นักวิจัยประจำโครงการ

2.สพ.ญ.จินดาวรรณ    สุวรรณชัย     สัตวแพทย์ประจำโครงการ

3.นายจุฬาวุฒิ   กุดหินนอก          สัตวบาลประจำโครงการ

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

20180112_09414420180112_๑๘๐๑๑๓_002420180112_09550020180112_10054920180112_10070520180112_10130020180112_10140020180112_10212420180112_๑๘๐๑๑๓_0017_020180112_10225420180112_๑๘๐๑๑๓_003320180112_๑๘๐๑๑๓_0006วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ การจัดงานครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณหน่วยงาน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบขนม ของรางวัลให้กับเด็กมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กมีระเบียบ มีวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

2.เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.เพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

กำหนดการจัดกิจกรรม

เวลา 08.00 น.   

-ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เวลา 09.00 น.

-ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

-ประธานในพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เวลา 09.30 น. 

-การแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง/การเล่นเกมส์

เวลา 11.00 น. 

-รับประทานอาหารตามซุ้มต่างๆ

เวลา 14.00 น. 

-มอบรางวัล/ประธานกล่าวปิดงาน

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561

1234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ตามหนังสือ ที่ กค 0607.0305/ว 472 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่สำนักงานเพื่อบริการประชาชนในการรับคำร้องขอต่อใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการ ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายให้ร้านค้าต่างๆ ทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต่างๆ ใน หมู่ที่ 1-11 ทราบ เพื่อทำการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยเตรียมหลักฐาน และ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้.-

จ้าหน้าที่ที่ออกให้บริการ

1.นายสุนทร  นากรุงศรี  หัวหน้างานปราบปรามสรรพสามิตพื้นที่สาขาพล

2.นายราชันย์  บูรภักดิ์  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สรรพสามิตพื้นที่สาขาพล

หลักฐานที่ต้องใช้ในการมาขอรับใบอนุญาต

1.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายเก่า ให้นำใบอนุญาต ปี 2560 หรือสำเนาบัตรประชาชน

2.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายใหม่  ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการค้า และใบทะเบียนพาณิชย์ ที่พาณิชย์จังหวัดออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1.สุรา ป.1  (ขายสุราทุกชนิดตั้งแต่สิบปีขึ้นไป)  ปีละ 5,500 บาท

2.สุรา ป.2  (ขายสุราทุกชนิดต่ำกว่าสิบปี)  ปีละ 2,200 บาท และ 330 บาท

3.ยาสูบและยาเส้น ป.1 (ขายเกิน 1,000 มวน) ปีละ 1,200 บาท และ 500 บาท

4.ยาสูบและยาเส้น ป.2 (ขายต่ำกว่า 1,000 มวน) ปีละ 500 บาท และ 100 บาท

5.ไพ่ ป.1  (ขายครั้งหนึ่งสี่สิบสำรับขึ้นไป)  ปีละ 1,200 บาท

6.ไพ่ ป.2  (ขายครั้งหนึ่งต่ำกว่าสี่สิบสำรับ)  ปีละ 500 บาท และ 100 บาท

อนึ่ง หากผู้ใดขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต มีโทษปรับอย่างละ 5,000 บาท

ขออนุญาตใช้สถานที่สำนักงานเพื่อบริการประชาชนรับคำร้องขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561/ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย คลิกดาวน์โหลด

มีผู้อยู่ในข่ายในการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 จำนวน 35 ราย มาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 16 ราย

หากสงสัยหรือมีปัญหาต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4341-8227

ประชาสัมพันธ์/กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

4

20180110_13130120180110_13130120180110_13130120180110_131301กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี     เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
  5. อื่นๆ

ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข โทร.0-4345-6200-2

พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

1548961023111215วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2) นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตู  ได้เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  ประธานเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข  และ อดีต ส.ส.ร้อยโทปรีชาพล  พงษ์พานิช  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

กำหนดการ 

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2)

เวลา 07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา 08.00 น.  ต้อนรับผ้าป่าจากกรุงเทพฯ และสายต่างๆ

เวลา 09.00 น.- เวลา 12.00 น.  ทำพิธียกช่อฟ้า

พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

สวัสดีปีใหม่ 2561

1

11สวัสดีปีใหม่ท่านนายก_๑๘๐๑๐๓_001034สวัสดีปีใหม่ 2561 

“ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดทั้งปี…”

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ
พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า
พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา
จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท
มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์
มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส
มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป
มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง….

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน