การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

326789111453344วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563  รุ่นที่ 2  ณ  ห้องศรีจันทร์ 1  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

การจัดอบรมวิทยากรอำเภอตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ปี 2563 (15 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2

คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบพิมพ์สำหรับ กปน.ใช้ในการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

1.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ1_00012.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ1_00023.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ2_00014.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ2_0002วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ได้จัดโครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เนื่องจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการดูแลรักษารถในเบื้องต้น อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จึงได้จัด“โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563” ขึ้น

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร  เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน รู้จักตระหนักถึงผล/ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ  อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน

เป้าหมาย  ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน

วิธีดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

(1) เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

(2) ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการ

(3) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านผู้นำหมู่บ้านและเสียงตามสาย

(4)  ดำเนินการตามโครงการ

– ประสาน สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เพื่อร่วมดำเนินโครงการและ พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ

– ประสานวิทยากรจาก แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ฝ่ายงานอุบัติเหตุทางจราจร(นายไพศาล  พลสำโรง) กระทรวงคมนาคม

– อบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนผล/ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

– พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้การขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ณ ที่ทำการ อบต.โนนธาตุ แล้ว ประกาศให้ประชาชนทราบ

(5) ติดตามและประเมินผล

(6) สรุปผลการดำเนินการ

(7) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

สถานที่ดำเนินการ  อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ  จำนวน  20,000.- บาท จากแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทค่าใช้สอย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในอบรมให้ความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) ค่าวิทยากรชุด  7 ชั่วโมง                                           เป็นเงิน   4,200.- บาท

(2) ค่าอาหารเที่ยงและอาหารว่าง 2 มื้อ                        เป็นเงิน    10,000.-บาท

(3) ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สาธิต สื่อความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ   เป็นเงิน       3,200.-บาท

(4) ค่าเอกสารฝึกอบรม 100 ชุด                                    เป็นเงิน      2,000.-บาท

(5) ค่าป้ายโครงการ จำนวน 2 แผ่น                               เป็นเงิน          600.-บาท

วิธีการประเมินผล  สำรวจความพึงพอใจโครงการฯโดยใช้แบบประเมินโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างสอบถาม จำนวน  100  คน  จากจำนวนประชากรในเขตตำบลโนนธาตุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร

(2) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รู้เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

(3) ประชาชน นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

(4) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รู้วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

(5) อุบัติเหตุในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุลดลง

(6) ประชาชนนักเรียน  นักศึกษา  มีจำนวนการประสบเหตุ  เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา  อ่านรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ด.ต.เสรี  เทียบภา   ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

2.ด.ต.พิชิต  พรมนอก   ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

3.นายไพศาล พลสำโรง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สปพ.ขอนแก่นเขต 3 ชมคลิปทั้งหมดคลิก ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น-อบต.โนนธาตุ-2-อัตรา21111reddown | Neo Hair Lotionประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ผลการคัดเลือกเอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติตามหนังสือ  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 19879 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลโนนธาตุ

(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

2.ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

(1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทางอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น

(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ เบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมองเป็นต้น

(4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ

(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง

(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3. ตำแหน่งรับสมัคร

(1) ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

4. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้

(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครและคัดเลือกฯ สามารถขอใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน  2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4345-6200-3

5.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                จำนวน  1  ฉบับ

(2) สำเนาหลักฐานทะเบียนบ้าน                  จำนวน  1  ฉบับ

(3) รูปถ่าย 1 นิ้ว                                             จำนวน  1  รูป

***หมายเหตุ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A 4 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ และลายมือชื่อตัวบรรจง วันที่ กำกับด้วยตนเอง

5.2 เงื่อนไขในการสมัคร

5.2.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ตามแผนการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ละประมาณ 50 คน

5.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม

ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตามประกาศฯ

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์ www.kknontat.com

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์ 100 คะแนน

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

8. กำหนดการสอบคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์ www.kknontat.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่นี่reddown | Neo Hair Lotion

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

แบบประเมินบุคคลลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (18 สิงหาคม 2563)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (10 สิงหาคม 2563)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (10 กรกฎาคม 2563)

การกำหนดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (13 ตุลาคม 2562)

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-อบต.โนนธาตุ2345678 1วันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดทำโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563 เพื่อให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11

ผลการดำเนินงานโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออนุมัติโครงการรปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งแบบรายงานประกาศผู้เสียภาษี บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลเอกสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2

กำหนดการออกให้บริการ

1.บ้านกอก หมู่ที่ 1 ศาลากลางบ้าน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น.

2.บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ศาลากลางบ้าน วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ศาลาวัด วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น.

4.บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ศาลากลางบ้าน วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

5.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ศาลากลางบ้าน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

6.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ศาลากลางบ้าน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

7.บ้านโนนสวัสดิ์  หมู่ที่ 7 ศาลากลางบ้าน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น.

8.บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ศาลากลางบ้าน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

9.บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ศาลากลางบ้าน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

10.บ้านชาด หมู่ที่ 10 ศาลาประชาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

11.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 อบต.โนนธาตุ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563

12345678910111213141516วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ใช้งบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

แม้ว่าปัจจุบัน การอุปโภคบริโภคจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในเขตตำบลโนนธาตุที่เน้นความสะดวกสะบาย บริโภคอาหารนอกบ้าน อาหารตามสั่ง ประกอบกับสินค้าต่างๆ ที่มีบรรจุภัณฑ์หลายชั้น หลายห่อ ร้านค้าต่างๆ ก็เน้นรูปลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจลูกค้า ส่งผลให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มทั้งหลาย มักจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก แต่การดำเนินการตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ตลอดจนมีวิธีการและแนวทางในการสร้างมูลค่าจากขยะจนเก็บทุกหมู่บ้าน  ในตำบลโนนธาตุ มีกองทุนขยะเพื่อเป็นงบดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน ประชาชนในตำบลโนนธาตุ คัดแยกและกำจัดขยะได้เกือบ ร้อยละ 100  ทั้งขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย  ขยะอินทรีย์ ฯลฯ แต่ขยะบางชนิด เช่น กระดาษ และขยะที่ย่อยสลายยาก มีมูลค่าต่ำหรือไม่มีมูลค่า หากได้ได้นำมาแปรรูปหรือประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์อาจสร้างมูลค่าก่อนขายหรือนำไปใช้ได้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร 

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง โดย สำนักงาน กกต.ขอนแก่น

123ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมการสื่อสารกับเครือข่ายเอกชน  ประชชาชนและพรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมย่อยสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง ที่มีเนื้อหารณรงค์ให้ความรู้และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น  และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิปวีดีโอรู้ทันเลือกตั้งกับ กกต.

ตอน ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งระวังต้องโทษ

ตอน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

สปอร์ตวิทยุรอบรู้เลือกตั้งกับ กกต.ขอนแก่น

1.ตอน พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

2.ตอน ร่วมกันป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง

3.ตอน การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น

4.ตอน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

ภาพอินโฟกราฟิกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

1. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง2. จิตสำนึกพลเมือง3. รู้เท่าทันกฎหมายเลือกตั้ง3. รู้เท่าทันกฎหมายเลือกตั้ง

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โนนธาตุ อบต.ดอนดั่ง อบต.หนองเม็ก ประจำปี 2563

1234567891011121314151617181920วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 180 คน

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบองค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)  การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้มีบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident  Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน  50 คน

2.เจ้าหน้าที่ฯ/ผู้สังเกตการณ์  จำนวน  10  คน

สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

ฝึกอบรม ในห้วงระหว่าง วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2563   รวม 3 วัน ณ  ที่ทำการอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ จำนวน  86,320 บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/591 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่งอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยภายในงานท่านจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น คลินิกดิน คลินิกพืช  คลินิกปศุสัตว์  คลินิกประมง  คลินิกชลประทาน  คลินิกสหกรณ์  คลินิกบัญชี  คลินิกกฎหมาย  คลินิกข้าว  คลินิกหม่อนไหม  และคลินิกอื่น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงสินค้าด้วนเครื่องจักรกลการเกษตรจากภาคเอกชน  การออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนของอำเภอหนองสองห้อง  และสินค้าเกษตรต่าง อีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1009/2214 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1234765469404702547031วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 อำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แลพเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

การศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.2467

ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ

ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งในด้านความมั่นคง ของประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การบิน การต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อ ความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและ ประชาชนคนไทยทั้งปวง

ดั่งพระราชดำรัสในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”ความว่า“ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและ โดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและ ความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบ เท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

ทรงรับขึ้นทรงราชย์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 19.16 น. ปวงชนชาวไทยทั้งผอง ต่างปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ ห้อง UPPER MAIN CR.M (ห้อง วปร.) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาทเสด็จ ขึ้นทรงราชย์เป็น รัชกาลที่ 10

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาและ กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎ มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง”

การทุ่มเทพระวรกายปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยมิทรงว่างเว้นของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร  สมดั่งพระราช ปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษาต่อยอด สมเด็จพระบรมชนกนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ที่มา : https://www.025798899.com/news/1904

ประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

อบต.โนนธาตุศูนย์เด็กโนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 8/2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย  สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  จึงขอประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้  และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  ตามมาตรการป้องกันโรคดังนี้

1.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด

2.รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  เจล  หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ

3.หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

4.ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร  หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

5.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม ดดยการเช็คทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

6.ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข/ประกาศจังหวัดขอนแก่น

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1-14

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 12)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 13)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 14)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน