ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2561 องค์การบรืหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 30,000 บาท  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรง เมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้  ผู้ป่วยที่เป็นโรคจะต้องตายทุกคน  ซึ่งโรคนี้จะมีพาหะที่นำโรคคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข  แมว หนู เป็นต้น เมื่อคนไปสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรคหรือถูกน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่ติดต่อมาสู่คนได้  และสัตว์ที่เป็นโรคก็ยังสามารถที่ติดต่อเชื้อโรคไปยังสัตว์ปกติที่ไม่เป็นโรคได้  โรคพิษสุนัขบ้ามักจะพบในช่วงฤดูร้อน คือ ตั้งแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน ของทุกปี  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถควบคุมป้องกันได้แต่ไม่สามารถรักษาได้เมื่อมีอาการของโรค การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัด หรือถูกน้ำลายของสัตว์ รวมทั้งการพาสัตว์เลี้ยง  เช่น สุนัข   แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าถูกสัตว์กัดต้องรีบทำความสะอาดบาดแผลและไปพบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีนทันที

ดังนั้นการดำเนินงานรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนที่มี สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีอยู่ในความดูแลมารับบริการซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข  แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน

2,ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่นำโดย สุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

3.เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัข แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มเป้าหมาย

สุนัข  แมว  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จำนวน 850 ตัว

สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 11  หมู่บ้าน  6 โรงเรียน

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

334

โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561

123412567891011วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำทุกปี ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปีประกอบกับจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลให้ฝนไม่ตกตรงตามฤดูกาล หรือตกมาแต่มีปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าระดับปกติสถานการณ์ภัยแล้งสร้างความเสียหาย แก่ภาคเกษตรด้านการเพาะปลูกส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ตามต้องการ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลโนนธาตุที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร พืชที่ประชาชนปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำในปริมาณที่มาก เมื่อเป็นเช่นนี้ เกษตรกรจึงต้องรอฝนเพื่อทำการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้เกษตรกรไม่มีอาชีพเสริมในช่วงที่ไม่ได้เพาะปลูกข้าว หรือยังขาดองค์ความรู้, เทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยให้สามารถปลูกพืชอื่นๆ ที่ทนแล้งได้ดี

ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้งได้ ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม จนมีรายได้และไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นไปทำงานนอกพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง อันจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ ด้านครอบครัวตามมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้จัด โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น  โดยใช้งบประมาณ 30,000.-บาท  จากแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในอบรมให้ความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

2.เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโนนธาตุมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

3.เพื่อลดป้องกันการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

4.เพื่อเป็นการรักษาสภาพครอบครัวให้อยู่พร้อมกันอย่างอบอุ่น ไม่ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา

5.เพื่อจัดเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในฤดูแล้งให้แก่ ประชาชน และเยาวชน

6.เพื่อปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีกันในครอบครัวในการประกอบอาชีพร่วมกัน

เป้าหมาย

-ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 55 ครอบครัว หรือเฉลี่ย 77 คน

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/156 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากร คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 3)

แผนประชุมไทยนิยม เวที 3วันที่ 17-30 เมษายน พ.ศ.2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ”เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็น : วิถีไทยวิถีพอเพียง
– ส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างวินัยการออมในทุกกลุ่มช่วงวัย

ผลผลิต

1.ประชาชนปรับแผนการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้

2.หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 3) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

20180413_09470120180413_09391120180413_09250120180413_10104720180413_11234820180413_10183220180413_12132720180413_12390120180413_13314320180413_13323620180413_13583820180413_140639วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  จะมีประเพณีที่สำคัญของไทย คือ วันสงกรานต์  ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเราด้วย  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน  เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การรักษาดำรงไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คน รุ่นหลังต่อไป  วันสงกรานต์ถือเป็นวันที่ลูกหลานได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  กราบขอขมาลาโทษพร้อมทั้งขอพรอันเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้สูงอายุจาก หมู่ที่ 1-11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน มีการแสดงกิจกรรมของของผู้สูงอายุบนเวทีกลาง โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
3.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ
5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สังคมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

3.มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

4.เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชน

5.ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 183/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่นตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ช่วยจัดเตรียมงานและสถานที่มา ณ โอกาสนี้

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

12341234วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2561 รวม 7 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (จุดบริการประชาชน) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง  ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร.จากศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 20.20 น. นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตามจุดต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงการขับรถให้ถูกกฎจราจร รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

4.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/753 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 179/2561 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฎิการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 184/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

111สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน พ.ศ.2561

    วัน/เดือน/ปี เกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง) บาดเจ็บ (ราย) เสียชีวิต (ราย) หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง
11 เมษายน 2561 เหตุการณ์ปกติ
12 เมษายน 2561 –  –  –  –  –  เหตุการณ์ปกติ
13 เมษายน 2561 –  –  –  –  –  เหตุการณ์ปกติ
14 เมษายน 2561  –  –   เหตุการณ์ปกติ
15 เมษายน 2561  –         เหตุการณ์ปกติ
16 เมษายน 2561      –     เหตุการณ์ปกติ
17 เมษายน 2561          – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละถึงแม้อากาศจะร้อน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจที่ได้มอบสิ่งของหรือน้ำดื่มสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน มี 9 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้วกว่า 234 ปี

จากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์ (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานเอาไว้สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานหลายต่อหลายครั้ง

จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์มาไว้ ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกชาถ ซึ่งพระที่นั่งสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์นี้ รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานพระนามว่า ปราสาทเทพบิดร โดยได้มีการซ่อมแซ่มและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่ 6 เมษายนปีเดียวกัน อีกทั้ยังโปรดให้เรียกวันที่ 6 เมษายนนี้ว่า วันจักรี  ที่มา : http://event.sanook.com/day/chakriday/

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

DSC_570520180405_09464520180405_09542920180405_10031620180405_101631(0)20180405_100320DSC_5705DSC_5720DSC_5723DSC_5732DSC_573420180405_095429วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธี

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี จำนวน 86 คน มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกดาวน์โหลด

สำเนาวุฒิบัตรนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกดาวน์โหลด

พิธีมอบวุฒิบัตรบัติน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 2)

2146520180404_16074920180404_16071020180404_154815วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561 – 10 เมษายน พ.ศ.2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีภารกิจดังนี้
1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
– รู้ รัก สามัคคี
– ยึดมั่นศาสตร์พระราชา
– ร่วมขจัดทุจริต
– ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
– ดูแลคุณภาพชีวิต
– เคารพกฎหมาย
– รู้เท่าทันข่าวสาร
– ยึดมั่นกติกาสากล
– พัฒนาและปฏิรูปประเทศ
2.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย
– การรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่
– การเป็นพลเมืองดีและการเคารพปฏิบัติตามกฎหมายสังคม
3. รู้กลไกการบริหารราชการ
– รู้กลไกการบริหารราชการ
– แนวทางการเลือกผู้แทนและผู้บริหารระดับชาติและระดับท้องถิ่น
– การบริหารงบประมาณที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

4.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
– ระบอบการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
– หลักประชาธิปไตยสากลเป็นอย่างไร
– ประชาธิปไตยไทยนิยม
– แนวทางการเลือกคนดีไปบริหารประเทศ
– สิ่งที่ประชาชนไทยทุกคนต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 1552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”(หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ (ครั้งที่ 2) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

แผนการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2

2222

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 2-4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 ในวันและเวลาราชการ

ดุณสมบัติของผู้สมัคร

เด็กที่สมัคร ต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559)

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

5.ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครด้วย

สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทร 0-4345-6200-2 มือถือ 09-9805-5579  เว็บไซต์ www.kknontat.com

วันที่ 1-30 มีนาคม พ.ศ.2561 มีผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 36 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

1244414520180312_16093220180312_1843021235วันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง ได้ดำเนินการคัดเลือกตำบลเป้าหมาย (นำร่อง) คือ ตำบลโนนธาตุ โดยกำหนดให้มีการอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะเข้ารับการอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

1.พ.จ.อ.จักรี  วิชาชาติ   ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง

2.ร.ท.ธนกร  ก๋งหลัก   หน่วยทหารในพื้นที่ (หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหนองสองห้อง)

3.นายเชาว์  ภิรมกิจ   ตำแหน่ง  กำนันตำบลโนนธาตุ

4.นางสาวเมทินี  แก้วสีขาว  ตำแหน่ง  พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ

5.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน