การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559

1IMG_0191IMG_0193วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม ที่สำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการจากเดิม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เนื่องจากในวันดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทีมงาน จะมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดขอนแก่น มีการพบปะผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง จึงเลื่อนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (รายละเอียดสามารถชมจากคลิปด้านล่าง)

ด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 45 ให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ งานทันตสาธารณสุข การสงเคราะห์ บริการ ให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2559  มีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับทราบปัญหา  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปลุกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีกำหนดใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (เดิม 12 กุมภาพันธ์ 2559)  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผังการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น-องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สำเนาคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 207/2559 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สำเนาคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่325/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพัน์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 (4 กุมภาพันธ์ 2559) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

 

การรับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559

1 34วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ นายโกสินทร์  นาสิงห์  พนักงานขับรถ  เข้ารับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีมอบ

ด้วยกรมอนามัย ได้จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 8 “ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรงสมองดีพร้อมเรียนรู้” และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานอนามัยแม่และเด็กและสร้างคุณค่าและแรงจูงใจในการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและจัดประชุมระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการตรวจประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2558 ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้  ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างรอบด้าน  ตลอดจนการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับเขต ปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ สมศ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 12.7 MB) คลิกดาวน์โหลด

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2559

DSC05302DSC05299DSC05312DSC05297IMG_0027IMG_0038IMG_0042IMG_0047วันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ.2559 อำเภอหนองสองห้อง และ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 13 แห่ง  ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2559 ขึ้น  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม  อนุรักษ์เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว  นำเสนอสินค้าที่ลือชื่อ  ของดีอำเภอหนองสองห้อง  รวมทั้งจำหน่ายและแสดงผลิตผลทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน/เกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  ให้แก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2559 โดยการจัดขบวนแห่ พร้อมจำหน่ายและแสดงผลิตผลทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน/เกษตรกร

จากการเข้าร่วมงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ผลการประกวดขบวนแห่ ได้รับ “รางวัลชมเชย” การประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม และ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดการจัดนิทรรศการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน/ของดีแต่ละตำบล ในครั้งนี้ด้วย

อบต.โนนธาตุ ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

สวัสดีปีใหม่ 2016 อบต.โนนธาตุ2341234สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขออวยพรให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ขอให้มีสุขภาพที่ดี กำลังใจที่ดี พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต สุขสันต์วันปีใหม่ไทย

เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง “พรปีใหม่” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เนื้อเพลง

 สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

123456789101112องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ  เพื่อดำเนินการตามนโยบาย  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2558  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 (รวม 7 วัน) และได้ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกหนองแวงเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน”

4312

5678

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

-เมาอย่าขับ โทรศัพท์อย่าใช้ ปลอดภัยทุกคน

-ขับรถดี มีน้ำใจ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

-เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ คือความปลอดภัยของทุกคน

-ง่วงนอนไม่ขับรถ ควรงดโทรศัพท์ เมาไม่ขับจะปลอดภัย

-โทรมาไม่รับ ขับขี่ปลอดภัย แซงแล้วชิดซ้าย ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

-เมาไม่ขับ อยากหลับหยุดนอน สัญจรปลอดภัย

-ขับรถไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกคนต้องใส่ใจ ในกฎและกติกา

-ขับรถรีบร้อน ตายผ่อนส่งทุกวัน

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีวินัย สวมหมวกคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่โทรเวลาขับ

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีน้ำใจ สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมา ไม่โทรเวลาขับ กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 527/2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 529/2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2559

1345วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. นายราชันต์ บูรภักดิ์ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สาขาพล พร้อมด้วย นายสันติภาพ ธงอาสา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการรับคำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ นอกสถานที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้การต้อนรับ และมี ผู้ประกอบการร้านค้ามายื่นคำขอรับใบอนุญาตจำนวนมาก ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านมา ณ โอกาสนี้

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ตามหนังสือ ที่กค 0607.0305/ว 656 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่สำนักงานเพื่อบริการประชาชนในการรับคำร้องขอต่อใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายให้ร้านค้าต่างๆ ทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต่างๆ ใน หมู่ที่ 1-11 ทราบ เพื่อทำการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยเตรียมหลักฐาน และ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้.-

หลักฐานที่ต้องใช้ในการมาขอรับใบอนุญาต

1.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายเก่า ให้นำใบอนุญาต ปี 2558 หรือสำเนาบัตรประชาชน

2.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายใหม่  ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการค้า

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1.สุรา ป.2  (ขายส่ง)  ปีละ 1,100-5,500 บาท

2.สุรา ป.3  (ขายปลีกสุราต่างประเทศและในประเทศ)  ปีละ 1,100 บาท

3.สุรา ป.4  (ขายปลีกสุราในประเทศ)  ปีละ 220 บาท

4.ยาสูบ ป.2  (ขายส่งช่วงยาสูบในประเทศและต่างประเทศ)  ปีละ 500 บาท

5.ยาสูบ ป.3  (ขายปลีกยาสูบในประเทศและต่างประเทศ)  ปีละ 40 บาท

6.ยาเส้น ป.1  (ขายส่ง)  ปีละ 100 บาท

7.ยาเส้น ป.2  (ขายปลีก)  ปีละ 10 บาท

8.ไพ่  (ขายปลีก)  ปีละ 20 บาท  อ่านรายละเอียดเพิ่มแติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

แบบคำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2559 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

หากสงสัยหรือมีปัญหาต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โทร.0-4341-8227

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

1234ด้วย อำเภอหนองสองห้อง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค (ระดับอำเภอ) ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 เริ่มเวลา 14.00 น. ณ วัดนิเวศน์วิทยาราม  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี รายละเอียดการแต่งกายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา 14.00 น.

-ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป นั่งอาสนะยนเครื่องทองน้อยชุดล่าง

-ประธานฯจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย(ชุดล่าง) ณ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(กราบ 3 ครั้ง แบมือกลับเข้านั่งประจำที่)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การแต่งกาย

ข้าราชการ  : เต็มยศ ไว้ทุกข์ (ทุกชั้นยศ)

ลูกจ้าง       : เครื่องแบบสีกากี แขนยาว คอพับ

ประชาชน   : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

4213

ปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

1วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี
ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ
วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
ประวัติความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของ ประเทศ
สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ
อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
รัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฏิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอก พระยาพหลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเด และพันเอกพระฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว” สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎร ทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ
พระมหากษัตริย์
สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการราษฎร
ศาล
ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระ มหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่างๆ จะต้องมีกรรมการราษฎรผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด 19 ฉบับ
รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกของไทย มีชื่อว่า “พระ ราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475″ จากนั้น ราชอาณาจักรไทย ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 (27 มิถุยายน – 10 ธันวาคม 2475)
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475 (10 ธันวาคม 2475 – 9 พฤษภาคม 2489) ถูกยกเลิกเพราะล้าสมัย

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 (9 พฤษภาคม 2489 – 8 พฤศจิกายน 2490) ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม (9 พฤศจิกายน 2490 – 23 มีนาคม 2492)
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 (23 มีนาคม 2492 – 29 พฤศิกายน 2494) ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 (8 มีนาคม 2495 – 20 ตุลาคม 2501) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 (28 มกราคม 2502 – 20 มิถุนายน 2511)
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 (20 มิถุนายน 2511 – 17 พฤศจิกายน 2514) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 (25 ธันวาคม 2515 – 7 ตุลาคม 2517)
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 (7 ตุลาคม 2517 – 6 ตุลาคม 2519) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 (22 ตุลาคม 2519 – 20 ตุลาคม 2520)
12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 (9 พฤศจิกายน 2520 – 22 ธันวาคม 2521)
13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 (22 ธันวาคม 2521 – 23 กุมภาพันธ์ 2534) ถูกยกเลิกโดยคณะ รสช.
14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 (1 มีนาคม – 9 ตุลาคม 2534)
15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (9 ธันวาคม 2534 – 11 ตุลาคม 2540) ถูกยกเลิกหลังตรารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับประชาชน (11 ตุลาคม 2540 – 19 กันยายน 2549) ถูกยกเลิกโดยคณะ คปค.
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 (1 ตุลาคม 2549 – 24 สิงหาคม 2550)
18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (24 สิงหาคม 2550 – 22 กรกฎาคม 2557)
19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (22 กรกฎาคม 2557-ปัจจุบัน)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 19 ร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตและลงพระ ปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที แทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://hilight.kapook.com/view/18208

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำห่างไกลยาเสพติด อำเภอหนองสองห้อง

48อบรมยาเสพติด11วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนแกนนำห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านศุภชัย ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทำการอบรมเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน 150 คน เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด
กำหนดการอบรม
เวลา 07.30-08.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรมรายงานตัว/ลงทะเบียน
เวลา 08.30-09.30 น. พฤติกรรม/สัมพันธ์/การละลายพฤติกรรม (คณะวิทยากร)
เวลา 10.00-11.00 น. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 11.00-12.00 น. เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนราชการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 13.00-14.00 น. ชี้แจง/แผนงาน/โครงการกิจกรรม/มอบนโยบายโครงการฯ โดยนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง
เวลา 14.00-15.00 น. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะวิทยากร)
เวลา 15.00-15.30 น. พัก
เวลา 15.30-16.30 น.  การเรียนรู้ของโทษ ภัย อันตรายของยาเสพติดและชมภาพประกอบ (คณะวิทยากร)
เวลา 19.00-21.00 น. กิจกรรมระดมความคิดและการแสดงบทบาทสมมุติ
มอบภารกิจ ปิดการอบรม

โครงการอบรมเยาวชนแกนนำห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน