ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562_0002การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562_0003reddown | Neo Hair Lotionประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี นั้น ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยให้ผู้เสียภาษีชำระตามแบบรายการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน เมษายน  ๒๕๖๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔

นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โนนธาตุ ประจำปี ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โนนธาตุ ประจำปี ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียด แบบประกาศราคาที่ดิน ภดส.1 ประจำปี ๒๕๖๔

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน1446666reddown | Neo Hair Lotionด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  อำเภอหนองสองห้อง ว่า มีแผนจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด  บริเวณทางออกหมู่บ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภาค  จึงจำเป็นต้องดับไฟฟ้า  ตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลหนองเม็ก – บ้านกอก  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้หากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA  อำเภอหนองสองห้อง  ปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา จะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าตามปกติต่อไป

หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
1.บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองเม็ก
2.บ้านหนองกุง ต.หันโจด
3.บ้านหันโจด ต.หันโจด
4.บ้านหนองหญ้าขาวน้อย ต.หันโจด
5.บ้านสำราญน้อย ต.โนนธาตุ
6.บ้านสำราญใหญ่ ต.โนนธาตุ
7.บ้านโนนสวรรค์ ต.โนนธาตุ
8.บ้านโนนธาตุ ต.โนนธาตุ
9.บ้านดอนหัน ต.โนนธาตุ
10.บ้านโนนสวัสดิ์ ต.โนนธาตุ
11.บ้านชาด ต.โนนธาตุ
12.บ้านสว่าง ต.โนนธาตุ
13.บ้านโคกสูง ต.โนนธาตุ
14.บ้านโนนแต้ ต.โนนธาตุ
15.บ้านกอก ต.โนนธาตุ
PEA หนองสองห้อง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
โทรศัพท์ 043-491147

อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

16123456789101112131415reddown | Neo Hair Lotionด้วยอำเภอหนองสองห้อง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และชมรมอาสาพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์

1.สืบสานปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย  และเป็นความชื่นชมของชาวโลก

2.เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น

กิจกรรมความร่วมมือ

1.รณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันอังคาร เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และยังสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ซึ่งยังคงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

2.เพื่อสนับสนุนในการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ของสัปดาห์และในทุกโอกาสที่เหมาะสม

3.กำหนดจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทยจากภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน

4.ประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคาร และวันศุกร์  และในทุกโอกาสที่เหมาะสม

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1019/123 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

 หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1019/232 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

1078053124123456781091112reddown | Neo Hair Lotionด้วย วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 (รวม 7 วัน)  ถือได้ว่าเป็นช่วง 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ  หนาแน่น  เป็นเหตุให้มีความเสี่ยง และโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ  ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 (รวม 7 วัน)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บ  ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) และทำการประสานการปฏิบัติกับอำเภอหนองสองห้อง ต่อไป

แผนบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดขอนแแก่น โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดขอนแแก่น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 (รวม 7 วัน) ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 434/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 เกิดอุบัติเหตุ…..-….ครั้ง บาดเจ็บ….-….. ราย : ที่มา โรงพยาบาลหนองสองห้อง

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

29 ธันวาคม 2563

– 

 –

 –

 –

 เหตุการณ์ปกติ
30 ธันวาคม 2563    –  เหตุการณ์ปกติ
31 ธันวาคม 25ุ63  –  –  –    เหตุการณ์ปกติ
1 มกราคม 2564  –  –    –  –  เหตุการณ์ปกติ
2 มกราคม 2564  –  –  –    –  เหตุการณ์ปกติ
3 มกราคม 2564  –    –  –  เหตุการณ์ปกติ
4 มกราคม 2564


 –  –  เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญ มาตรวจเยี่ยม แวะให้กำลังใจ มอบสิ่งของ เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ……..

สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564 อบต.โนนธาตุ20210104_104144reddown | Neo Hair Lotionสวัสดีปีใหม่ 2564

 “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดทั้งปี…”

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ
พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า
พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา
จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท
มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์
มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส
มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป
มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง…

      ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตผล   บันดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส
การคิดไว้ ให้สมหวัง ดั่งตั้งใจ        อุปสรรค โพยภัย ไม่แผ้วพาน                      

      ให้ทรัพย์สิน เงินทอง มากองเถิด     ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน
ทำสิ่งใด ให้สมหวัง ดั่งปณิธาน       ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ…

reddown | Neo Hair Lotionขอขอบคุณ

1.นายสมชาย  ยันบัวบาน  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาหนองเม็ก พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่ได้อวยพรปีใหม่ 2564 และมอบของที่ระลึก (23 ธันวาคม 2563)

spot ปีใหม่ 2564

โดย …นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

Scan11Scan22reddown | Neo Hair Lotionตามที่ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายพ.ศ.2563 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง เนื่องจากอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและลักษณะของป้ายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564  ให้กำหนดอัตราภาษีป้าย ดังต่อไปนี้

ประเภทป้าย บัญชีท้าย พ.ร.บ. กฎกระทรวง(ฉบับ5) พ.ศ.2535 (เดิม) กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (บังคับใช้ปี 2564)
ประเภท 1อักษรไทยล้วน 10 บาท 3 บาท (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้      10 บาท(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้  5 บาท
ประเภท 2อักษรไทยปนกับต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 100 บาท 20 บาท (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้       52 บาท(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 26 บาท
ประเภท 3ไม่มีอักษรไทย/อักษรไทยอยู่ใต้/ต่ำกว่าต่างประเทศ 200 บาท(ก)(ข) 40 บาท(ก)(ข) (ก) ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้       52 บาท(ข) ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้ 50 บาท

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-อบต.โนนธาตุ1เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง107879reddown | Neo Hair Lotionอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเข้าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่ 1 – 3,567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย…กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลโนนธาตุ

1212133456789161514141012reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยมี คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลโนนธาตุ (หน่วยเลือกตั้งที่ 1-11) เข้ารับการอบรม

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย

ตำบลหนองเม็ก, ตำบลโนนธาตุ, ตำบลดอนดั่ง, ตำบลคึมชาด, ตำบลสำโรง, ตำบลหันโจด และ ตำบลวังหิน

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

วิทยากรในการฝึกอบรม
1.นายภรัณยู ประสิทธิสาร ปลัด อบต.หนองเม็ก
2.นายคณิศร แอแปป้ญญะ ปลัด อบต.หันโจด
3.นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัด อบต.โนนธาตุ
power point การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบต.โนนธาตุ/อบต.หันโจด/อบต.หนองเม็ก) อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น

123456789101112reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (คัดเลือก จำนวน 3 คน) ณ ห้องประชุมพระธาตุขามอก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม  การประชุมครั้งนี้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก  และมีผลคะแนนการคัดเลือกดังนี้

1.นางสาวเบญจรัส   ศรีประดู่           ได้คะแนน   54    คะแนน

2.นายเดี่ยว   อ่างสุพรรณ                 ได้คะแนน   47    คะแนน

3.นายสันติ   คำภิบาล                       ได้คะแนน   34    คะแนน

4.นายรณรงค์    ทวีแสงศิริ                ได้คะแนน   33    คะแนน

การคัดเลือกปลัด อบต.เป็นผู้แทน อบต.ใน ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น 9 ธันวาคม 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

12345678910111213141516reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดขึ้นตามที่รัฐบาลกำหนด  โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม  และพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

การแต่งกาย

– ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว

– ข้าราชการทหาร / ตำรวจ  : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน

– จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง  (ผู้ถือพานพุ่ม ให้สวมถุงมือสีขาว)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน