โครงการเวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

วันที่ 18-27 ธันวาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดจัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Country), นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชนซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง, การปกครองระดับท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน),โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ความมีประสิทธภาพ ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2.เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมชนและประกอบการพิจารณาในการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี

3.เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับ องค์การบริหารส่วนตำบล

5.เพื่อประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

6.เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้จากเวทีประชาคมในปีที่ผ่านมา

7.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

8.เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ ตลอดจนปัญหายาเสพติดในชุมชน

9.เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.เพื่อป้องกันโรคติดต่อ/ติดตามปัญหาสุขอนามัยในชุมชน

11.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีแก่ประชาชน

12.เพื่อรณรงค์หลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) การจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบตามแนวทาง”จังหวัดสะอาด”

13.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง

14.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การเรียกรับผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

กำหนดการออกประชุมประชาคม

กำหนดประชุมประชาคม1

การฝึกอบรมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care

12341133344วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ที่ สปสช.530/ว 343 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสมัครเข้าเป็นหน่วยดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

นโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care) คลิกดาวน์โหลด

แจ้งร่างการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ประกาศ ณวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

การฝึกอบรมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

พิธีรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

10153234679811วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนางรำ ได้เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนางรำทุกท่าน ที่ได้เสียสละเข้าร่วมพิธีมา ณ โอกาสนี้

พิธีรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0031/34551 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ยกเลิก จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง แนบหนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

พิธีรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″

120171122_110812วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการใช้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการบริหารจัดการขยะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการตลาดประชารัฐและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการอบรม

โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560

12120171113_150903ตามที่ อำเภอหนองสองห้อง ได้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 13 แห่ง และมีการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ และติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 โดยจะมีการติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 – วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 จึงเรียนมายังทุกกองทุนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารรับการตรวจประเมินตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

นโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม (13 พฤศจิกายน 2560) คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

power point สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 นำเสนอโดย นายอาคม ปัญญาแก้ว  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

power point หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 นำเสนอโดย นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการตรวจประเมิน (แก้ไขล่าสุด) คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกดาวน์โหลด ชมคลิป ชมคลิปคลิก

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลหันโจด คลิกดาวน์โหลด ชมคลิป ชมคลิปคลิก

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลดอนดั่ง คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 คลิกดาวน์โหลด 3

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลวังหิน คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลสำโรง คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลคึมชาด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลหนองเม็ก คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2  คลิกดาวน์โหลด 3  คลิกดาวน์โหลด 4

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลหนองสองห้อง

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

33332222ตามที่ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และกำหนดให้มีกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ารำจังหวัดขอนแก่น ขึ้น ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ส่งนางรำเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน เข้าร่วมฝึกซ้อมดังนี้

1.ซ้อมย่อย วันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

2.ซ้อมใหญ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การแต่งกาย : เสื้อแขนกระบอกสีเหลือง ผ้าถุง และผ้าสไบสีดำ ผมประดับด้วยดอกคูณ

พิธีรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0031/34551 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ยกเลิก จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง แนบหนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อนางรำขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อนางรำที่เข้าร่วมกิจกรรม

1.นางสมจิตร   โสดนอก

2.นางวิไล   หาดวรรณ

3.นางสาวปัทมาพร   เพ็ชรวิเศษ

4.นางสาวทิพย์สุคนธ์  สว่างจิรวงศ์

5.นางสาวอุ่น   กายไธสงค์

6.นางสาวเสาวลักษณ์   หาดวรรณ

7.นางสาวยุวดี   ชาญตะกั่ว

8.นางสาวกมลชนก   อุทัยประดิษฐ์

9.นางลำใย   ประดิษฐ์    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ

ตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการค้าขาย ให้ไปลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

โครงการตลาดประชารัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชน จะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 ลงมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐและให้ด าเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ มุ่งหวังให้เกิดการ พัฒนาแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ให้เกิดการขับเคลื่อนงาน นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท

1.ตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน

แนวคิด : บริหารจัดการพื้นที่เดิม เพิ่มผู้ประกอบการ โดยขยายพื้นที่และวันดำเนินการ โดยเพิ่มจากทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นอีกอย่างน้อย 1 วัน (อังคาร และ/หรือ พฤหัสบดี) เพื่อให้เกษตรกร นำผลผลิตมาขาย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

3.ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวคิด : (1) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลิตผลมาขายเอง

(2) เพิ่มวันทำการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม

(3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่นำผลผลิตมาค้าขายเอง

4.ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดำเนินการโดย กรุงเทพมหานคร

แนวคิด : จัดที่ทำการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย จำนวน 11,033 ราย รวมทั้งจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

แนวคิด : (1) การจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร

(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

(3) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด
6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

แนวคิด : กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมมือกับเอกชนและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ดำเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value – CSV) เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายในห้างสรรพสินค้า โดยขอยกเว้นค่าสถานที่ และเป็นโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า

7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แนวคิด : เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร สร้างมาตรฐานสินค้า เปิดพื้นที่ค้าขายสินค้า บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. และบางจาก การทำ Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่น
8.ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์

แนวคิด : ส่งเสริมการจัดการตลาดชุมชน การประชาสัมพันธ์ในตลาดชุมชนที่มีความพร้อมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นการค้าขายดำเนินการในปี 2559 – 2560 จำนวน 152 แห่ง ปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มเติม 77 แห่ง (77 จังหวัด)

9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม

แนวคิด : ส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ อำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1235วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจาก ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ทำการซ่อมแซมถนนสาย บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1, สำหรับ สายบ้านสำราญ หมูที่ 4- บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 จะได้ทำการซ่อมแซมในโอกาสต่อไป และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมแซมถนน

1.นายชาญศักดิ์    หาดวรรณ     ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

2.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก         ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.สิบเอกเกรียงศักดิ์   สุทำมา    ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ                   ตำแหน่ง   นายช่างโยธา

5.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ           ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนุชา   บุญเหลือ             ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7.นายสุรศักดิ์   ภิรมกิจ               ตำแหน่ง    ภารโรง

8.นายประเสริฐ   เลิศภักดี          ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (6 พฤศจิกายน 2560) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

วันลอยกระทง ประจำปี 2560

1234วันลอยกระทง ตรงกับ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในหลายพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะจัดให้มีพื้นที่สำหรับประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี โดยช่วงระยะเวลาการจัดงานแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  และประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกพื้นที่ เพื่อร่วมกันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ และมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ำอยู่เป็นประจำ  สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากอุบัติภัย เช่น พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางนัำในช่วงเทศกาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเวันการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ประวัติวันลอยกระทง

นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”

ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า “ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง”

ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำกระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำกัน ชาวบ้านจะนำกระดาษ มาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุดที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว ที่มา:http://guru.sanook.com/6432/

วิทยุสื่อสาร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/23 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ อบต.โนนธาตุ ปี 2562องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง เกี่ยวกับแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ดังนี้

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญชวนให้ผู้มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

โดยให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

เอกสารหลักฐานในการรับลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2770 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/ว 30241 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน