การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”

2341วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รับทราบและเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  มีดังนี้

หลักการ : เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม มิใช่การลงทะเบียนใหม่

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือถ้ามีจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

-ไม่เป็นผู้เคยลงทะเบียนเมื่อปี 2560 แล้วไม่ผ่านการจรวจสอบคุณสมบัติฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1324วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 08.00-17.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ62  ที่จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  โรงแรมอวานี ขอนแก่น (AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center)  ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

2.เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของจังหวัดขอนแก่น

3.เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหาร  รวมถึงข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของระเบียบกฏหมายและแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี.2562 อบต.โนนธาตุ

-การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายของ อปท.

-การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

-ซักซ้มแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้าง

-ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์รายจ่ายตามงบประมาณ

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ปี 2560

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ปี 2559

-รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ อปท.

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.นางพรปวีณ์   กล่อมฤทธิ์    นักวิเคราะนโยบายและแผน

4.นางพัตราวดี   ศรีสวัสดิ์    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

5.นางพรรณี   พรมจ้อย    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

31467891112131415วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 55 คน  เป็นโครงการระหว่าง สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

2.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของอาสาสมัครตำรวจชุมชน/หมู่บ้านฯ

3.เพื่อรวมพลังประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน  เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม/ยาเสพติด

4.เพื่อเชิดชูเกียรติและชื่อเสียงตลอดจนปกป้องคุ้มครองผู้ประพฤติตนเป็นผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีของสังคม

5.เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีจิตสำนึก ในการป้องกันเหตุร้ายและควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นการยับยั้งและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลโนนธาตุ (อส.ตร.สภ.หนองสองห้อง) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4)

312456711812910วันที่ 11-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้ทำการประชุมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ที่บ้านชาด  หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณ นายประเสริฐ เกียรตินอก ผู้ใหญบ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ประเด็น : รู้เท่าทันเทคโนโลยี
-ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน เป็นต้น

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

ประเด็น : ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

-บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

ผลผลิต : ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน รู้จักเลือกผู้นำที่ดี

แผนการประชุมประชาคม ครั้งที่ 4

333คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

123 4456710111213วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ 1-11)  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน หมู่ที่ 2,4 ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณหนองแสง บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยทำการปลูกต้นคูณ  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

3.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

4.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ นำไปสู่การปลูกป่าในใจของประชาชนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน หมู่ที่ 5 อบต.โนนธาตุ

111212345678108วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้  ว่า นางสาวสิริวิมล  สุขน้อย  อายุ 19 ปี  บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5  ได้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกโดยเกิดจากยุงเป็นพาหะนำเชื้อ

ในการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งนี้  ใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นค่าน้ำมันดีเซล  เบนซิน  น้ำยาฉีดพ่นยุง  และค่าแรงในการฉีดพ่นสารเคมี  199 ครัวเรือน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,788.45 บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

สำเนาหนังสือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ ที่ ขก 1032.112/175  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

13645891213141511วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ/รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  โดยมี นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ/รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ขอขอบคุณ คุณวนิดา  นาเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

การประชุมประชาคมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 (เวทีที่ 1)

1713121368910111311วันที่ 5,8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะทำการประชุมประชาคมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 (เวทีที่ 1) ณ หอประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ

ตามที่ อำเภอหนองสองห้อง ได้ดำเนินการคัดเลือกตำบลเป้าหมาย (นำร่อง) คือ ตำบลโนนธาตุ โดยกำหนดให้มีการอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เข้ารับการอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อชุดปฏิบัติการ

1.พ.จ.อ.จักรี  วิชาชาติ   ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง

2.ร.ท.ธนกร  ก๋งหลัก   หน่วยทหารในพื้นที่ (หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหนองสองห้อง)

3.นายเชาว์  ภิรมกิจ   ตำแหน่ง  กำนันตำบลโนนธาตุ

4.นางสาวเมทินี  แก้วสีขาว  ตำแหน่ง  พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ

5.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

แผนการประชุมประชาคม

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ

-บ้านกอก  หมูที่ 1                      -บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 6

-บ้านสว่าง  หมู่ที่ 3                    -บ้านชาด  หมู่ที่ 10

-บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ

-บ้านสำราญน้อย   หมู่ที่ 2        -บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 8

-บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4                -บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9

-บ้านโนนสว้สดิ์  หมู่ที่ 7           -บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 107/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง  แต่งตั้งชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

กรอบแนวทางการดำเนินงานของชุดปฎิบัตการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คลิกดาวน์โหลด

หลักการปรองดองประชาชนทุกภาคส่วนต้องรวมพลังและร่วมมือกันทำงานตามแนวทางประชารัฐโดยไม่แบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย คลิกดาวน์โหลด

ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองคนไทยทุกคนพึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 (เวทีที่ 1) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยกู้ชีพ/สมาชิก อปพร.ประจำปี 2561

12227510581234วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยกู้ชีพ/สมาชิก อปพร.ประจำปี 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 24,100 บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน  ประกอบด้วย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 12 คน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 35 คน  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 23 คน  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

การให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บ-ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีความสำคัญยิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รุนแรง ร้อยละ 60-80 ของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บเกิดขึ้นก่อนถึงโรงพยาบาล และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  ในประเทศไทยจากปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาหนึ่งที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นตลอดมา ในแต่ละปีโรงพยาบาลต่างๆต้องแบกรับภาระการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ ปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ถ้ามีระบบการดูแลรักษาที่ถูกวิธีในเบื้องต้นตลอดจนการนำส่งที่มีมาตรฐานจะช่วยให้ กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มีอัตราการรอดชีวิตหรือหายจากการเจ็บป่วยในอัตราที่สูง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและฝึกทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที

2.เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

3.เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

4.เพื่อให้การลำเลียง ยกและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

5.เพื่อให้การช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน เป็นต้น

6.เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานรวมทั้งร่วมมือกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่สูงกว่าในการขอรับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.คุณสุภา  ทักสูงเนิน  พยาบาลวิชาชีพชำรนาญการ  โรงพยาบาลหนองสองห้อง

2.คุณธนณัฏฐ์  ศักดิ์ปริญญา  พยาบาลวิชาชีพชำรนาญการ  โรงพยาบาลหนองสองห้อง

3.คุณชัยสิทธิ์  สมบูรณ์   เจ้าหน้าที่ FR  โรงพยาบาลหนองสองห้อง

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยกู้ชีพ/สมาชิก อปพร.ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ตำบลโนนธาตุ

51234786วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับ คุณณัฐรณาน์  ปัทลาพงษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ตำบลโนนธาตุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยมี นายเชาว์ ภิรมกิจ ประธานศูนย์ฯ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประเด็นการติดตามการดำเนินโครงการ

1.การขับเคลื่อนกลไกการทำงาน

2.การควบคุมกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนโดย อปท.

3.การมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

4.การรายงานผลการดำเนินงาน อ่านรายละเอียด ประเด็นการติดตามการดำเนินงาน ศพค.ตำบลโนนธาตุ 

10 คำพูดที่”อยากได้ยิน”จากคนในครอบครัว ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 358/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน