โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559

1วันที่ 21-22 เมษรยน พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มีเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมผู้บริหาร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  ขอขอบคุณคณะวิทยากรของอุทยานแห่งชาติตาดโตนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ในการอบรม
1.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุ­ข ตามนโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2559
2.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในท­างที่เหมาะสม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขอ­งเยาวชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
4.เพื่อให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ­และสิ่งแวดล้อม

วิทยากรในการฝึกอบรมของอุทยานแห่งชาติตาดโตน

1.นายอาทิตย์   เพชรล้ำ    พนักงานพิทักษ์ป่า  ส.2

2.นายสังวรณ์  จุลนันท์    พนักงานพิทักษ์ป่า

3.นางสาวพิมพ์ใจ   ยิ้มชัยภูมิ    พนักงานพิทักษ์ป่า

4.นางพัชราภรณ์  มีทอง    พนักงานธุรการ

5.นายไพรวัลย์   กงชัยภูมิ    พนักงานราชการ

6.นางสาวอภัยวรรณ  สีหาทน     พนักงานราชการ

ความหมายของยาเสพติด นำเสนอโดย นายอาทิตย์  เพชรล้ำ พนักงานพิทักษ์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นันทนาการ และสื่อความหมายประจำอุทยานแห่งชาติตาดโตน คลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อบต.โนนธาตุ ปี 2559

5789ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำในบ่อที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอ  ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ขอความอนุเคราะห์ในการสูบน้ำเข้าบ่อที่ใช้ผลิตน้ำประปา  ดังนี้.-

1.บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองตะเกียด เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของทั้ง 2 หมู่บ้าน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน พ.ศ.2559 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

2.บ้านชาด หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองเม็ก (เดิมสูบเข้าหนองยาวแต่ไกลเกินไป) เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองใหญ่ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน

4.บ้านกอก หมู่ที่ 1  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าสระบัว เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไม่มีเครื่องสูบน้ำที่จะสูบน้ำเข้าบ่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค – บริโภค จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงานของท่านเพื่อทำการสูบน้ำเข้าบ่อที่ผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ร้องขอ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการ และได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้าหนองตะเกียดใช้ผลิตน้ำประปาของ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559

ขอขอบคุณ  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น  นายอนิรุทธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์ เพียศักดิ์  พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  นายสุนันท์ หาญเวช  ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

จุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์-อบต.โนนธาตุIMG_243710688เตือนภัยเทศกาลสงกรานต์วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง  ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร.จากศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตามจุดต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงการขับรถให้ถูกกฎจราจร รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

4.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 103/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 104/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เดินทางไปราชการนอกที่ตั้งตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 105/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ที่ 71/2559 เรื่อง การตั้งจุดตรวจรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 3 คลิกดาวน์โหลด 2 คลิกดาวน์โหลด 1

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

11 เมษายน 2559

เหตุการณ์ปกติ
12 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
13 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
14 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
15 เมษายน 2559  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
16 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
17 เมษายน 2559  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละถึงแม้อากาศจะร้อน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจที่ได้มอบสิ่งของหรือน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ…

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

วันสงกรานต์ อบต.โนนธาตุIMG_2111วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  จะมีประเพณีที่สำคัญของไทยคือวันสงกรานต์  ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเราด้วย  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน  เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การรักษาดำรงไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คน รุ่นหลังต่อไป  วันสงกรานต์ถือเป็นวันที่ลูกหลานได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  กราบขอขมาลาโทษพร้อมทั้งขอพรอันเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้สูงอายุจาก หมู่ที่ 1-11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน มีการแสดงกิจกรรมของของผู้สูงอายุบนเวทีกลาง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ ธนาคาร ธกส.สาขาหนองเม็ก ที่ได้มอบผ้าขนหนู จำนวน 30 ผืน และน้ำดื่ม จำนวน 10 โหล เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 (8 เมษายน 2559)

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
3.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ
5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สังคมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

3.มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

4.เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชน

5.ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 102/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2  คลิกดาวน์โหลด 3

งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันจักรี (6 เมษายน 2559)

วันจักรี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประวัติวันจักรี

เมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ (ร.1 – ร.4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น

ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 ( ร.1 – ร.4 ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่าเป็น วันจักรี

   พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 (พ.ศ.2325-2352)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระนามเดิม “ทองด้วง” เป็น พระราชโอรสของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระอักษรสุนทรทองดี ซึ่งมีนามเดิมว่า หลวงพินิจอักษร (ทองดี) และพระราชมารดา “หยก”) ทรงพระราชสมภพ เมื่อพ.ศ. 2279 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ ได้สมรสกับธิดาคหบดีบ้านอัมพวา ตำบลบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงธนบุรี ได้กู้อิสรภาพและสร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงพระปรีชาสามารถในการรบจนเป็นที่โปรดปราน นับเป็นขุนพลคู่พระทัยฝ่ายขวา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพในสงครามครั้งสำคัญหลายครั้ง ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกใน พ.ศ. 2319
       เมื่อถึง พ.ศ. 2325 เกิดจลาจลขึ้นในบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงปราบปรามจนราบคาบ ข้าราชการทั้งหลายจึงพร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ ต่อมาโปรดให้สร้างราชธานีใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานคร ทรงย้ายมาประทับในพระนครใหม่ ในปี พ.ศ. 2327 พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในราชการ ได้แก่ สงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้ง ครั้งสำคัญที่สุด คือ สงครามเก้าทัพ ในปี พ.ศ. 2328 การปกครองประเทศทรงจัดแบ่งตามแบบกรุงศรีอยุธยา และโปรดให้ชำระกฎหมายบทต่างๆ ให้ถูกต้องและจารลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน 3 ฉบับ ทางด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพะรไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆเป็นอันมาก
       ด้านวรรณคดีและศิลปกรรม ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเสื่อมโทมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกให้กลับคืนดี อีกวาระหนึ่ง ทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชสำนัก บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ เช่น บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น งานทางด้านศิลปกรรมนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการทรงบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างพระอารามเป็นจำนวนมาก เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆ มีงานทำและได้ผลิตงานฝีมือชิ้นเอกไว้ ปัจจุบัน มีวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คือ วันที่ระลึกมหาจักรี ได้แก่ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี จะมีพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
ที่มา : http://www.dmc.tv/pages/scoop

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2559

1JPG2JPG34วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ  มี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา

2.เพื่อเสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล  เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

3.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เนื่องจากการเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดสำคัญของงานทุกชนิด  ในงานแห่งชีวิตจุดเริ่มต้นคือการเริ่มชีวิตในเด็กปฐมวัย  การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการวางรากฐานที่ดี  เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูพื้นฐานทักษะต่างๆให้แก่เด็กเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป การที่นักเรียนได้เข้ามาศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะได้รับวิชาความรู้  ทักษะชีวิต ซึ่งจะติดตัวแต่ละคนตลอดไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีบุคลากร 6 คน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 78 คน ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 42 คน (ขอย้ายที่เรียน จำนวน 6 คน)

คำกล่าวรายงานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวของประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (รุ่นที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกดาวน์โหลด

2 เมษายน วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายพระประสูติกาล และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย[3][4]

พระนาม “สิรินธร” นั้น นำมาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับสร้อยพระนาม “กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชบุพการี 3 พระองค์ ได้แก่ “กิติ” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” สมเด็จพระราชชนนี (แม่) ส่วน “วัฒนา” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) สมเด็จพระปัยยิกา (ย่าทวด) และ “อดุล” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” สมเด็จพระอัยกา (ปู่)

การศึกษา

เมื่อปี พ.ศ. 2501 พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และทรงศึกษาต่อในโรงเรียนจิตรลดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[5] และ ในปี พ.ศ. 2515 ก็ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะ ด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ[6]

หลังจากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ 4 ของประเทศ[7] ซึ่งถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ[8] จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98[6]

พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก (ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างนั้น มีพระราชกิจมากจนทำให้ไม่สามารถทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทได้พร้อมกัน ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย พระองค์จึงตัดสินพระทัยเลือกทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษาที่คณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ห้วข้อเรื่อง “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2522 หลังจากนั้น พระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524[9]

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%

ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า

3124องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และให้แจ้งข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปริมาณมาก  ทั้งในส่วด้านแรงสูงและแรงต่ำ  ซึ่งในบางครั้งอาจมีจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูใช้ไฟ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุดังกล่าว จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้.-

1.ข้อควรระวังในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

1.1 ห้ามทำนั่งร้านค้ำหรือคร่อมใกล้ใกล้ไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีฉนวนปิดคลุมขณะที่ทำการก่อสร้าง หรือติดตั้งป้ายโฆษณา

1.2 ห้ามสอยสิ่งใดๆ ทุกชนิดที่ติดอยู่ที่สายไฟฟ้าแรงสูง เช่น ว่าว สายป่าน ลูกโป่งสวรรค์ เป็นต้น

1.3 ห้ามจุดไฟเผาขยะ หรือหญ้า เพราะจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพทำให้มีไฟฟ้ารั่วและลัดวงจรจนไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง และในบางกรณีอาจทำให้สายไฟฟ้าขาดด้วย

1.4 ห้ามจับดึง หรือแกว่งลวดสลิงเหล็กที่ใช้ยึดโยงเสาไฟฟ้าแรงสูง หรือบริเวณโคนเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะแกว่งไปกระทบสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้มีไฟรั่วลงมา หรือทำให้สายไฟแรงสูงขาดได้

1.5 ไม่ควรติดตั้ง เอาเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดในระหว่างทำการติดตั้ง และหากเสาอากาศล้มลงแตะสายไฟฟ้าแรงสูงจากลมพายุ นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะชำรุดแล้ว บุคคลภายนอกอาจได้รับอันตรายได้

1.6 การก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย และปลูกต้นไม้ ต้องห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 0.90 เมตร  กรณีฉนวนเคเบิลอากาศ หรืออย่างน้อย 1.80 เมตร กรณีสายเปลือย เพื่อป้องกันมิให้สัมผัสกับสายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

1.7 กิ่งไม้ที่แตะสายไฟฟ้าจะทำให้มีไฟฟ้ารั่วลงมาตามกิ่งไม้ ทำให้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้ จึงต้องระมัดระวัง คอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้ามากเกินไป

2.ข้อควรระวังอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหรือหย่อนยานจนอาจเกิดอันตราย

2.1 หลีกเลี่ยงการยืน นั่ง อยู่ที่โคนเสาไฟฟ้า หรือใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด

2.2 เมื่อพบว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงขาด หรือหย่อนยาน ให้ดำเนินการดังนี้

– หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้ หรือกันคนไม่ให้เข้าใกล้แนวสายไฟฟ้า

– อย่าพยายามจับ หรือใช้วัสดุเขี่ยสายไฟฟ้าเป็นอันขาด

– โทรศัพท์แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใกล้ที่สุด หรือ 1129 PEA Call Center ในทันที

3.การแจ้งข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า หากพบเห็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย ได้แก่

– เสาไฟฟ้าเอน

– เสาไฟฟ้าหักโค่น

– สายไฟฟ้าขาด

– สายไฟฟ้าหย่อนยานต่ำกว่ามาตรฐาน

ให้รีบแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง โทร.0-4349-1147 โทรสาร 0-4349-1093 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล

1234วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการและงานนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องเร่งรัดขับเคลื่อนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 โดยมีเรื่องที่สำคัญดังนี้

1.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

2.การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ)

3.การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น) อ่านรายละเอียด การประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาลของ อบต.โนนธาตุ 28 มีนาคม 2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2559

123422 มีนาคม-4 เมษายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (Asean Comunity) นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, การปกครองระดับท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน), รพ.สต.โนนธาตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ความมีประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาวัดรัตนนิมิตร ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดทองหลาง ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพ

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดสำราญจิต ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการที่ได้จากเวทีประชาคมหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมคณะกรรมการประชาคมระดับตำบล-รายชื่อผู้เข้าประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมตำบลโนนธาตุ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

3644

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน