โครงการมหกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ประชุมบริจาคโลหิตวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 07.00-12.00 น.อำเภหนองสองห้อง ได้จัดทำโครงการมหกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีเป้าหมายได้โลหิตจากผู้มาบริจาคโลหิตไม่น้ยกว่า 1,500 คน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมบริจาคโลหิด  จัดส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  สนับสนุนเวที/เครื่องเสียง เป็นต้น

การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่รอรับการรักษาพยาบาล เป็นการเสียสละหรือเป็นการทำบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง ตัวผู้บริจาคเองก็มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหาโลหิตจางใน คราวเดียวกันนี้ด้วย อนึ่ง ก่อนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต 1 วัน ท่านควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามปกติที่เคยประพฤติปฏิบัติ ให้งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเช้าวันที่ไปบริจาคโลหิต ก่อนออกจากบ้านควรรับประทานอาหารเช้า (อาหารเบาๆ ย่อยง่ายและไม่มีไขมัน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณแม่ “ให้โลหิต=ให้ชีวิต”

ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการบริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครของผู้บริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมของผู้ปกครองสำหรับผู้บริจาคโลหิตอายุ 17 ปี คลิกดาวน์โหลด

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)

1วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อักษรโรมัน: Asalha Puja) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก “อาสาฬหปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ[2]ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์[3]

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย

เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน จนมาในปี พ.ศ. 2501 การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)[4] โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[5] กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธี อาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศ ไทยเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2

การประชุมประชาคม Re-x-ray เกี่ยวกับยาเสพติด

DSC00740DSC00744DSC00699DSC00787ด้วย อำเภอหนองสองห้อง โดยศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  พ.ศ.2557 ตามคำสั่งที่ 122/2557  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ประกอบกับมติที่ประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบล ดำเนินงานตามแผนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2557  ให้ดำเนินการประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมประชาคม ตามแผนปฏิบัติการจะมีการประชุมครั้งแรก  ในวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 มีเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการ เช่น การปกป้องสถาบัน การปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น

แผนปฏิบัติการในการประชุมประชาคม

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ศาลากลางบ้าน

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ศาลาวัดหัวหิน

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. บ้านชาด หมู่ที่ 10 ศาลาประชาคม

ขอเชิญชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุเข้าร่วมประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลเอาชนะยาเสพติด คลิกดาวน์โหลด

บัตรประชาคมยาเสพติดโดยวิธีลับผู้ค้าผู้เสพผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมู่ที่ 5  ประจำปี 2557 โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมู่ที่ 6 ประจำปี 2557 โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หมู่ที่ 10 ประจำปี 2557 โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ

2386วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องได้จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งาน การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถ ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน  ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น.)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

สปอต(spot) ประชาสัมพันธ์โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

รายละเอียดกิจกรรมในงาน

กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถพร้อมให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

กิจกรรมตรวจสุขภาพ/สุขอนามัย/การต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรม 108 อาชีพ เช่น การทำขนมแซนวิส การทำน้ำลำไย/น้ำมะตูม การทำดอกไม้ประดิษฐ์  การบูร  การทำตุ๊กตาจากถุงเท้า เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการทำน้ำยาล้างจานแจกฟรีในงานอีกด้วย

ปฏิทินการออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงาน คลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู-อาจารย์ ผอ.รพสต.โนนธาตุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง รองผู้อำนวยการ ทีมงานอาจารย์และนักศึกษา คุณเกวลี พิชิตสุริยา (เก) จากโตโยต้าขอนแก่น สาขาพล พร้อมทีมงาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้…

โครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557

42 36วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยได้ประสานวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ผ่านทาง พันตรีจักรวิชญ์ พินิจกิจ นายทหารฝ่ายยุทธการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 และ ร้อยโทธีระพงษ์ อ่ำพันเงิน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ซึ่งได้ให้การประสานข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

ทีมวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย

1.พ.ท.ชูรัช  ตันเลิศ ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพัน ป.พัน.8

2.ร.อ.อาทิตย์  วิเชียรศรี ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย รส.ป.พัน.8

3.ร.ท.วินัย  ศิริสกุลวิวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าชุดวิทยากร

คำกล่าวรายงานโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 โดย…นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 โดย…นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย ฟังเพลงคลิกดาวน์โหลด

เพลงแผ่นดินของเรา ขับรองโดย สันติ ลุนเผ่ คลิกดาวน์โหลด

เพลงปลุกใจให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การแสดง ร.ร.บ้านโนนธาตุ อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

หมอลำปรองดอง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

หมอลำปรองดอง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลปคลิกดาวน์โหลด 7

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ นายอำเภอหนองสองห้อง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง โดยเฉพาะ ท่าน ผอ.สมพันธ์ โพยนอก ที่ได้นำนักเรียนร่วมการแสดงบนเวที ขอขอบคุณ หมอลำสำราญ พิมพา ทีมวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

213โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) การปรับขึ้นเงินเดือน เงินชดเชย เงินปรับคุณวุฒิกับการใช้บัญชีบัญชีเงินเดือน ฉบับที่ 3 สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสถานศึกษา”ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี ปลัด อบต.โนนธาตุ, หัวหน้าสำนักปลัดฯ และ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด

เอกสาร อ.ปิยะ คลังกัน
เอกสาร อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่
เอกสาร อ.รณกฤต อรรคฤทธิ์ดำรง
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การพัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

1236วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” เพื่อขยายผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน  โดยให้ชุมชนเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน และประชาชนที่สนใจ จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

เสวนา”พัฒนาน้ำ ตามแนวพระราชดำริ”

ผู้ร่วมเสวนา

1.นายหลุย  ธรรมเที่ยง   ผู้แทนชุมชนบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี

2.นางสนิท  ทิพย์นางรอง   ผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

3.นายกระสันต์  ปานมีศรี   ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย

4.นายพิชาญ  ทิพวงษ์   ผู้แทนชุมชนบ้านภูถ้ำภูกระแต จังหวัดขอนแก่น

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ชมคลิปทั้งหมดคลิก

 เว็บไซต์มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิก http://www.utokapat.org

วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)

รูปภาพ1วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาสากล

วัน วิสาขบูชาเป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก

» ประสูติ

เป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้น จนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิต สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

» ตรัสรู้

ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุธรรม และได้ตรัสรู้ในอริยสัจ 4 เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก หรือเรียกว่า วันวิสาขบูชา

» ปรินิพพาน

เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงธรรม เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ในบริเวณ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ โดยพระองค์ ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

 วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://th.wikipedia.org/wiki

วันพืชมงคล ปี 2557

3615วันพืชมงคล ปี 2557 พระโคกินน้ำหญ้าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร-เสี่ยงผ้า6คืบน้ำน้อย พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหารภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระยาแรกนาเสี่ยงผ้าได้6คืบน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะ ได้ผลบริบูรณ์ดี วันที่ 9 พ.ค.57 เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งมีฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.09-08.39 น. โดยมีประชาชนเดินทางมารอรับเสด็จฯ ตลอดจนเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคล เพื่อเฝ้ารอการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้หว่านในพระราชพิธี ซึ่งทุกคนต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวนำกลับไปเพื่อเป็นความ สิริมงคลแก่ชีวิต

ในปีนี้พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคมั่น และพระโคคง สำหรับ เทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร น.ส.พชร ลาภผล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว น.ส.จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชน คนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันพระราชพิธีอื่นๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตาม ประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น

ซึ่งปีนี้พระยาแรกนาหยิบผ้าได้ 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ไม่ได้ผลเต็มที่ พระโคกิน เสี่ยงทาย กินน้ำ กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

นอกจากนี้ ในงานพระราชพิธีฯ ยังมีการมอบรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติอีกด้วย

ที่มา: http://www.komchadluek.net/detail/20140509/184317.html

 วันพืชมงคล-งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557

IMG_6527IMG_6633IMG_6765IMG_6780วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น (สวนสัตว์เขาสวนกวาง) มีเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 53 คน นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมผู้บริหาร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมดังนี้.-
1.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุ­ข ตามนโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557
2.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในท­างที่เหมาะสม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขอ­งเยาวชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
4.เพื่อให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ­และสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณ พ.ต.ท.จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ รอง ผกก.สภ.เขาสวนกวาง, ร.ต.ท.บรรจง บุญเอื้อ รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง พร้อมทีมงาน ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ขอขอบคุณ คุณโฉมตรู่ ภูหนองโอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง คุณกฤษนัย จันทร์วิเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มา ณ โอกาสนี้

 ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด (ขนาดไฟล์ ppt 15.3 MB) คลิกดาวน์โหลด

 ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด (ขนาดไฟล์ pdf 14.2 MB) คลิกดาวน์โหลด

 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น(sexualy)โดยโฉมตรู่ ภูหนองโอง คลิกดาวน์โหลด

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 พิธีปิดการอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีปิดการอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน