ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ด้วย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน  3  คน

2.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

2.1 รับสมัครระหว่างวันที่  3- 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

2.2 สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3.การขอรับใบสมัคร   ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.การยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

4.1 ใบสมัคร

4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒  นิ้ว จำนวน ๑ รูป

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

4.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

5.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

(4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

5.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ

(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

(9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  27 เดือน  มกราคม   พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563

123422567วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วม  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์สินค้า  กลุ่ม OTOP  และการประกวดกิจกรรมต่างๆ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ที่ได้ร่วมตกแต่งปราสาทข้าว  รถขบวนแห่  และเข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

444การประกวดข้าวต้มมัดการประกวดไก่พื้นเมืองการประกวดผ้าไหมพื้นเรียบการประกวดส้มตำลีลาการประกวดแหมนมหมู แหนมเนื้อการประกวดแหมนมหมู แหนมเนื้อการประกวดแหมนมหมู แหนมเนื้อ

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/52  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1019/40 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/155 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

1245วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00-12.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าระชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) โดยมีเรื่องที่สำคัญในการประชุม เช่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  การดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

เอกสารดาวน์โหลด

01 ระเบียบวาระประชุมปลัด อปท. 22 มกราคม 2563

02 สรุปข้อมูลรายชื่อ อปท.ขก.(225 แห่ง-รายอำเภอ)

03 การแบ่งเขต อบจ.2555

04 ตัวอย่างการเฉลี่ยแบ่งเขตเลือกตั้ง

05 ตัวอย่างการบรรยายแนวเขตเทศบาล กรณียกฐานะ

06 ทำเนียบหมู่บ้าน (2,331 บ้าน-198 ตำบล)

07 โครงสร้าง กม.ท้องถิ่น 2562 (อ้อม)

08 โครงสร้างคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ท้องถิ

09 การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ 2562

10 มท.แจ้ง จ.เตรียมการเลือกตั้ง ส.อบต. ดทส.

11 การทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.ถ ผ.ถ

12 เชิญประชุม ลต.ท้องถิ่น (22 มกราคม 2563)

13 นส.สั่งการแบ่งเขต ท้องถิ่น 2563

14 แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

15 เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

16 เตรียมการเลือกตั้งโคกโพธิ์ไชย

17 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอชุมแพ

18 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอเปือยน้อย

19 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอพระยืน

20 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอหนองเรือ

21 น.แนวทางการสรรหา กกต.อปท.-รวม

ตาราง ข้อมูล อปท.ขก.225 แห่ง

น.แนวทางการสรรหา กกต.อปท.-ปลัด อบต

แบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563

การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ. ผ.ถ.)

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (3 มกราคม 2563)

พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ปี 2562

ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2562

ระเบียบวาระการประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ QR Code Link

สรุปสาระสำคัญระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประจำปี 2563  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีระเบียบวินัย  เคารพกติกาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ  ให้รู้จักการทำงานเป็นทีม

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และลักณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.เพื่อส่งสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการแข่งขันกีฬา  วิ่งเก็บลูกบอลสี  วิ่งผลัด  วิ่งทางตรง  ยืนกระโดดไกล  เตะบอลเข้าประตู  ครอบครัวหรรษา

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงาน  สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย” 

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิด โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การมอบนโยบายและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

123456782456วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบนโยบายและกล่าวอวยพร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

นโยบายที่สำคัญ

1.ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อฟัน่าอุปสรรคต่างๆ ให้ได้ ขอให้นำแต่สิ่งดีๆ มาใช้ในปี 2563  สำหรับสิ่งที่ไม่ดีขอให้ทิ้งไปกับปีเก่า

2.ปัญหาในที่ทำงานอย่านำกลับไปรวมกับที่บ้าน เพราะจะทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข  ค่อยๆ แก้ไขปัญหาที่มีด้วยความมีสติ

3.ขอให้ทุกคนมีความประหยัด  มัธยัสถ์  เพื่อต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน

4.ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

20191205_09380120191205_09333820191205_09341020191205_09183620191205_09203020191205_09540820191205_08431920191205_08422420191205_09540820191205_08505720191205_08431920191205_095841วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยงาน รวมทั้งประดับตกแต่งไฟ  ดอกไม้สีเหลือง  และธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงานตลอดต้นเดือน ธันวาคม 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

ช่วงเช้า

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 06.00 น. -ผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 06.30 น. -พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

เวลา 07.00 น. -นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี เดินทางถึงสนามที่จัดพิธี ฯลฯ

2.พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 09.00 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอ

หนองสองห้อง เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.30 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ถวายพานพุ่มดอกไม้

ประดิษฐ์ (1 พานพุ่ม)

เวลา 10.00 น.  -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีและเข้าประจำจุด ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

-ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

-ประธานในพิธีนำเหล่าข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ถวายบังคม เสร็จพิธี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 466/2562  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งได้แจ้งแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกำหนดให้จังหวัดขอนแก่น  เป็นจังหวัดที่ทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปโฉนดที่ดิน  และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ  RTK GNSS Network  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2563  จึงขอประชาสัมพันธ์วันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่  ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562  ถึง  1 กรกฏาคม 2563  เพื่อออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/4244  ลงวันที่  15 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก 0020.4/24915  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  เรื่อง  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เรื่อง  กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

20191128_11571220191128_11515620191128_13303120191128_15072420191128_15351420191128_16105020191128_16251620191128_152138วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และนางรำ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  ซึ่งจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ ความศรัทธา ความรักความสามัคคี การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว บ้านเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ประสานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกำิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การฝึกซ้อมใหญ่

-วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงฉลอง 222 ปี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

12467891110141226112019_๑๙๑๑๒๗_02193122019_๑๙๑๒๐๓_00093122019_๑๙๑๒๐๓_00153122019_๑๙๑๒๐๓_00313122019_๑๙๑๒๐๓_0033วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร พน้กงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกันจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5)  ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกภาคส่วน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปลูกต้นไม้ในพื้นที่แต่ละหน่วยงาน  พื้นที่สาธารณะ  และจัดทำเสวียนจากไม่ไผ่ (อ่านว่า สะ-เหวียน) รอบโคนต้นไม้  ลดการเผาใบไม้  เศษวัชพืช  ทำให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เร่งดำเนินการตามนโยบาย  การดำเนินการในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจาก  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 750 บาท  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2,300 บาท รวมทั้งสิ้น  3,050 บาท  (สามพันห้าสิบบาทถ้วน)  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สืบเนื่องจาก  นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งฝุ่น (PM 2.5)  เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ  กระแสเลือด  และแทรกซึมเข้าสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย  เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง  ในช่วงที่ผ่านมา  จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหามลพิษทางอากาศในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ครอบคลุมพื้นที่

ที่ผ่านมา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ  มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  มีผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง มีการมอบนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะ “การรณรงค์ให้งดการเผาขยะ วัสดุเหลือใช้ ตอซังข้าว การเผาไร่อ้อย เพราะจะทำให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขโดยการทำเสวียนไม้ไผ่เพื่อรองรับขยะที่ย่อยสลายได้” เสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละอองชมภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/4095  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ดาวน์โหลดเอกสาร

การซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี ประจำปี 2562

20191121_17170820191121_16334920191121_16350220191121_17151420191121_16361620191121_163914(0)20191121_16523920191121_17141620191121_17050720191121_17012220191121_16551520191121_17191720191121_17061720191121_16452720191121_16450320191121_164527วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ ความศรัทธา ความรักความสามัคคี การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว บ้านเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ประสานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกำิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เชิญชวนฝึกซ้อมใหญ่

-วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงฉลอง 222 ปี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน