การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

17987)1015141312624วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมงาน  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กำหนดจัดขึ้น  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  ณ ขอนแก่นฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น  โดยร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ  และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร  สมาชิก ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น“วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน  และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย  ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้ง”สุขาภิบาลท่าฉลอม”อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2.เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ การเผยแพร่โครงการ กิจกรรมที่โดดเด่น BEST PRACTICE และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ของดี ของเด่น ท้องถิ่นขอนแก่น”การจัดนิทรรศการต่างๆ

4.เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

5.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมงาน

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4.นางสุพัฒตา  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

5.นายพัตราวดี  ศรีสว้สดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

6.นางสาวรัตนาภรณ์  คำดี   นักวิชาการศึกษา

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย”ปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย”ประจำปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส”วันท้องถิ่นไทย”ประจำปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

กำหนดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันท้องถิ่นไทย อบต.โนนธาตุ1วันท้องถิ่นไทย อบต.โนนธาตุ2วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  ณ ขอนแก่นฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น  โดยร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ  และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้บริหาร  สมาชิก ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น“วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน  และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย  ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้ง”สุขาภิบาลท่าฉลอม”อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2.เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ การเผยแพร่โครงการ กิจกรรมที่โดดเด่น BEST PRACTICE และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ของดี ของเด่น ท้องถิ่นขอนแก่น”การจัดนิทรรศการต่างๆ

4.เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

5.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย”ปี 2562 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

การดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

123456789131012วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนาทางทิศตะวันตก บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำรถดับเพลิงออกทำการดับเพลิงจุดที่ได้รับแจ้ง  พบว่าเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากอากาศแห้งและมีลมกรรโชกแรง ลุกลามไปยังเล้าไก่ของ นางสมควร ปานา ได้รับความเสียหาย จนกระทั่งเวลา 16.30 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ 1.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  2.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3.นายสมพงศ์  สุจิตร พนักงานขับรถ  4.นายประเสริฐ เลิศภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

12456863วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้นำรถดับเพลิงทำการดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้บ้านดอนข้าวโพด บ้านเลขที่ 34 ตำบลหันโจด นางพิมใจ แก่นแก้ว และบ้านเลขที่ 35 นายทองดี พลรักษา รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ 1.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2.นายประเสริฐ เลิศภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  3.นายนัฐวุฒิ ภิรมกิจ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

12345689วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ใกล้หนองประปาและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากลมกรรโชกแรง  ลุกลามไปยังพื้นที่ของบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2  และบ้านตะคร้อ ตำบลหันโจด  หลังได้รับแจ้ง ได้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตนำรถดับเพลิงออกทำการดับเพลิงเหตุเพลิง ณ จุดที่ได้รับแจ้ง และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้

1.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายสมพงศ์  สุจิตร   พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)

3.ประเสริฐ  เลิศภักดี   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.นายสมลือ  ก่อชัย  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

5.นายศรัณย์   เพ็ชรวิเศษ   เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

6.นายทองกาล   พรมประเสริฐ  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

7.นายปิติศักดิ์   พิมพาต  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

8.นายสุวรรณ  ประทุมสาย  และชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 และบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

รูปภาพ1

วิธีรับมือ-ป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน ช่วงฤดูร้อน

(!)หมอกควัน
-หลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งแจ้ง
-หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
-สวมหน้ากากอนามัย
-ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
-ขับรถด้วยความระมัดระวัง

(!)ไฟป่า
-กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
-หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟ
-ทำแนวคันดินหรือขุดร่องดิน
-ป้องกันไฟลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียง

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”
โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 0-4345-6203 มือถือ 06-3016-2141

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562

ศพด.อบต.โนนธาตุ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้.-

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

1.2 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำให้เป็นอุบสรรคต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3. วันเวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.kknontat.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.2 กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

ใบมอบตัวศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนประวัตินักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดไฟล์ 17.1 MB (18,032,951 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หมายเหตุ : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 0-4345-6200-3  มือถือ 09-9805-5579

โครงการอบรมเพศคุยได้ในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562

20190228_09301720190228_09274520190228_09253520190228_09411020190228_10060420190228_10203920190228_10293920190228_10391120190228_11251820190228_15284320190228_12001620190228_12002120190228_12002620190228_12003320190228_12003720190228_120042วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมเพศคุยได้ในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 180 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  คณะกรรมการศูนย์ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

2. เพื่อปรับทัศนคติหรือมุมมองให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุตรวัยรุ่น  เปิดกว้างในเรื่องเพศ

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารการรับฟังที่มีประสิทธิภาพ ระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุตรวัยรุ่น

งบประมาณดำเนินการ  จำนวน 40,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 20,000 บาท

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จำนวน 20,000 บาท

โครงการอบรม เรื่อง เพศคุยได้ในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

20190116_09085520190116_12134020190116_09095020190116_1213531.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,007,390.34 บาท (วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,909,000.00 บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

12342.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,207,688.48 บาท (วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,039,000.00 บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เลือกตั้ง ส.ส.ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันเลือกตั้งนั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 26 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของหน่วยเลือกตั้งที่ 1-11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เขตเลือกตั้งที่ 9

หนังสือศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก)0002.09/ว 22 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านกอก หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 บ้านชาด หมู่ที่ 10 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

วันมาฆบูชา อบต.โนนธาตุวันมาฆบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) “มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน 3 มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า  จาตุรงคสันนิบาต และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

โอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์ – หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน 3 ที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา (ถรรถกถากล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ นี้ แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมา เป็นเวลา 20 พรรษา ก่อนที่จะโปรดให้สวดปาฏิโมกข์อย่างปัจจุบันนี้แทนต่อมา)

คำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ “จาตุร” แปลว่า 4 “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4″ กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ

การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี (ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dhammathai.org/day/maka.php)

การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ

12345678910111213141516

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ครั่งที่ 2

20190222_13430020190222_13205920190222_133129(0)20190222_14012920190222_14022620190222_14043720190222_14124720190222_141408 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ซึ่งได้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

สืบเนื่องจาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลาประมาณ 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจาก  นายทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ)  ซึ่งเป็นข้อมูล จากศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอหนองสอง  ว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออก  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพล เป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ชื่อ  เด็กชายพชร  เกนทา  อายุ 11 ปี  บ้านเลขที่ 56  บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ   อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น  ผู้ป่วยมีอาการไข้อ่อนเพลีย  อาเจียนเป็นมาเป็นเวลา 5 วัน โดยผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนศรีเมือง  ชั้น ป.5/3  อำเภอพล  เช้าไป-เย็นกลับ และบางวันพักที่บ้านเอื้ออาทรกับมารดา  ที่บ้านเลขที่ 318/60  หมู่ที่ 12  ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด ขอความอนุเคราะห์พ่นหมอกควัน
การดำเนินกิจกรรมควบคุมโรค
1.ออกสอบสวนโรคเบื้องต้น สำรวจความชุกลูกน้ำบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบๆ ผลการสำรวจไม่พบลูกน้ำ และพบเยาวชนที่อยู่บ้านเดียวกัน  ผู้ป่วยมีอาการป่วยและแนะนำมาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.รณรงค์ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน  สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ  ปล่อยปลากินลูกน้ำ
3.พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ โดย พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 ครั้ง  ห่างกัน 1 สัปดาห์
4.เฝ้าระวังการระบาดของโรค  โดยให้สุขศึกษา  ให้ประชาชนแจ้ง อสม.ถ้าพบผู้สงสัยให้แนะนำ  และให้รีบมาปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ขอขอบคุณ ทีมดำเนินการควบคุมโรค ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อสม. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพี่น้องประชาชนบ้านสำราญ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ บ้านของตน  สุ่มสำรวจลูกน้ำในแต่ละคุ้มโดย อสม.สอบสวนโรคเบื้องต้นโดย นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ)

ทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่เพื่อควบคุมการระบาด ประกอบด้วย

1.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายสมพงศ์   สุจิตร            พนักงานขับรถยนต์

4. นายประเสริฐ   เลิศภักดี    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

15268101112913141517181916วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  จำนวน 72 คน  ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  เพื่อให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยท้ศน์ในการพัฒนาองค์กร  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อศึกษาดูงาน “การจัดทำแผนการศึกษาและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ขอขอบคุณคณะผู้ศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82704/48 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดไฟล์ 17.1 MB (18,032,951 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน