ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้จากอำเภอหนองสองห้อง  ว่า  ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  (๕๐วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียดกำหนดการพอสังเขป ดังนี้

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๓๐ น.

-พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  (๕๐วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  (รายละเอียดแนบท้าย)

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.

-พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  (๕๐วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  (รายละเอียดแนบท้าย)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร  พร้อมข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  ในระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

การแต่งกาย

-ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์  หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

-ประชาชนทั่วไป  ชุดสุภาพ  ไว้ทุกข์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

92143856วัน ที่ 8-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00-16.30 น. อำเภอหนองสองห้อง กำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2559  ณ ที่ทำการกองทุนในแต่ละตำบล  ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ขอขอบคุณ นายธวัชชัย  รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาทำการตรวจประเมินมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับท่านธวัชชัย รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง กับตำแหน่งใหม่ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปทั้งหมดคลิก

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 3024/2558  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ power point คลิกดาวน์โหลด ชมภาพ  คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด power point คลิกดาวน์โหลด ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง power point คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (เปลี่ยนจากเดิม วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  สรุปผลการดำเนินงาน…………………….

ประกาศขอความร่วมมือห้ามรถเกี่ยวข้าววิ่งบนถนนลาดยาง-ถนน คสล.อบต.โนนธาตุ

5252img_3015img_3016img_3017

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยว  เป็นช่วงที่ชาวนามีความสุขมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบปี  เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในนากำลังสุกเหลืองอร่ามและได้เวลาเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขาย  และเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งไว้เพื่อบริโภคเองด้วย   ในการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นแต่ละหมู่บ้านนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวลง  ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  แต่จะทำให้เกิดผลเสียตามมาคือ  ทำให้ถนนชำรุด  ผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาทำการซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าของที่นา  นายหน้า/เจ้าของรถเกี่ยวข้าว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้ามรถเกี่ยวข้าว รถแบคโฮ หรือรถอื่นที่มีลักษณะเป็นล้อเหล็ก ลงวิ่งบนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หากฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนตำบล จะแจ้งให้มารับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเดิมต่อไป หากจะมีการเคลื่อนย้ายรถ บนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตควรให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและควรใช้รถเทรเลอร์ในการเคลื่อนย้าย (ถ้าจำเป็นที่ต้องนำรถข้ามถนนให้ใช้แผ่นกระดานรองก่อน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ห้ามรถเกี่ยวข้าว รถแบคโฮ วิ่งบนถนนลาดยางและถนนคอนกรีต (คสล.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3382 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2559/2560 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว คลิกดาวน์โหลด

“ถนนเป็นของทุกท่าน  โปรดช่วยกันดูแลรักษา” ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อบต.โนนธาตุ

4215img_20161015_092538img_20161015_094633img_20161015_094658img_20161015_084110ด้วย องค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า  ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนองประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

-หนังสือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/3174 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง  มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชน

-วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดบริเวณหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

-วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดจากหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ – บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1  ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

-วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด จากบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

-วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด จากบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

-การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิกด่าวน์โหลด

1235

เพลงสรรเสริญพระบารมี กึกก้องท้องสนามหลวง

%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%93-%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87

เผยแพร่เมื่อ 24 ต.ค. 2016

“พสกนิกรไทยรวมใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ” โดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้รวบรวมประมวลภาพ ประชาชนคนไทยจำนวนนับแสนคน รวมใจกันเดินทางมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งประวัติศาสตร์ ณ ท้องสนามหลวง ( 22 ต.ค.59) เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ภาพประกอบโดย สำนักข่าวไทย ทรท ท้านมุ้ย(ภาพนิ่งจากโดรน)
ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD เลข 30 | โมเดิร์นไนน์ทีวี) Thai News Agency MCOT
► เว็บ http://www.tnamcot.com
► เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tnamcot
► แอดไลน์ (LINE) สำนักข่าวไทย ไปที่ ► เพิ่มเพื่อน ► พิมพ์ @TNAMCOT หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40tnamcot
► ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/tnamcot
► อินสตาแกรม https://instagram.com/tnamcot
► ยูทูบ https://www.youtube.com/tnamcot
ชมข่าวย้อนหลัง ► https://www.tnamcot.com/programs

วันปิยมหาราช

2%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b84%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b83%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b81 -วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราชประเพณีแล้ว ครั้งเมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหา-เศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคมส่วนที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หน้าที่นั่งอนันตสมาคม ที่เรียกว่าพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมใจกันรวบรวมเงินจัดสร้างประดิษฐานขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ทรงพระชนม์อยู่เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์ยั่งยืนนานถึง ๔๐ ปี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๔๕๑ นั้น
ต่อมาทางราชการได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคมซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช และกำหนดให้หยุดราชการวันหนึ่งในวันปิยมหาราช เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็น กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็นสำนักพระราชวัง ได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ ตั้งราชวัติ ฉัตร ๕ ชั้น ประดับโคม ไฟ ราวเทียม กระถางธูป ทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชครั้งแรก คือ ถัดจากปีที่ได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายแล้ว ได้เสด็จฯไปถวายพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์  อ้างอิง : http://www.lib.ru.ac.th/journal/oct/oct23_ck_index.html

พิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

12345678

-ด้วย มีประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในการนี้เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันจันทร์ที่ 17  ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (อปพร.) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีในครังนี้  จำนวน 95 คน

ข้อแนะนำในการลงนามแสดงความอาลัย (ในกรณีที่มีพระบรมฉายาลักษณ์) คลิกดาวน์โหลด

1231.เมื่อถึงบริเวณพิธีที่จัดไว้ หยุดยืนตรงหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์ แสดงความเคารพด้วยการไหว้ หรือใช้การค้อมศีรษะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.นั่งลงนามในที่ที่จัดไว้ เรียบร้อยแล้วลุกขึ้น ถอยออกมายังจุดที่ยืนแสดงความเคารพครั้งแรก ยืนตรง แสดงความเคารพอีกครั้งหนึ่งด้วยการไหว้ หรือใช้การค้อมศีรษะเช่นเดียวกับการแสดงความเคารพแบบแรก

456

-รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (17 ตุลาคม 2559) คลิกดาวน์โหลด

-จำนวนผู้ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 17-26 ตุลาคม พ.ศ.2559 จำนวน 229 คน

-พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

-พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

-พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

-เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

        แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 5908 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

1.จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ (ภาพสีหรือขาวดำ)

2.จัดสมุดลงนามถวายอาลัย ด้านหน้าปกสมุดพิมพ์ข้อความว่า”สมุดลงนามถวายอาลัย”

3.ตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าดำขาวให้เหมาะสมแก่พระเกียรติยศ

4.ขอความร่วมมือให้พิจารณางดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง หรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ตามความเหมาะสม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

img_2722img_2727img_2728img_2733

img_2439%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8img_2453img_2458

img_2437img_2435img_2434img_2450img_2446img_2424img_2428img_2458

การประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญบ้าน/ผู้บริหารของ อปท.เพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

img_2069img_2074img_2079img_2073วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   มีกำหนดเดินทางมาประชุมร่วมกับ นายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยกำหนดการประชุม ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559  วันละ 2 อำเภอ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย จนครบทุกอำเภอ  จึงเรียนมายังผู้เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ทั้งนี้ ขอให้งดป้ายต้อนรับ  งดเลี้ยงอาหาร  และงดของที่ระลึกต่างๆ (กำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (ชุดเครื่องแบบ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

– ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

– ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม)

ประวัติการทำงาน

– ปลัดอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

– ปลัดอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

– ผู้ช่วยจ่าจังหวัดปราจีนบุรี

– งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

– เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง

– เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

– เลขานุการเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท

– หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

– หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์/หัวหน้ากลุ่มงานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

– ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

– ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) สำนักนโยบายและ แผน กระทรวงมหาดไทย

– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

– รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

– 3 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

– 1 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น…. ดูต่อได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/2958.html

การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการโนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง ประจำปี 2559

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1ระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดทำโครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559  โดยดำเนินการในแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนได้ตลอดปี

2.เพื่อบำรุง ดูแลทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำให้ใสสะอาด ปราศจากกลิ่น ปราศจากวัชพืชหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้น้ำเน่าเสียได้

3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลโนนธาตุ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเอง และใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

4.เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน รู้จักแบ่งปัน รู้จักเสียสละในการทำนุบำรุงแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งชุมชน อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559 ดำเนินการที่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ขนาดไฟล์ 11.3 MB (11,894,784 bytes) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559 ดำเนินการที่บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ขนาดไฟล์ 11.0 MB (11,632,640 bytes) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559 ดำเนินการที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ในวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2559 ขนาดไฟล์ 14.1 MB (14,794,752 bytes) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน