การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

20181016_08474020181016_08431320181016_09351320181016_10101420181016_11511520181016_13325920181016_13374615396543908741539654395152153965440204715396701324451539670134325วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ผู้เข้าประชุม

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ

2.นายทวีศักดิ์  ชำกรม   ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/กรรมการบริหารกองทุนฯ

3.นางวนิดา  นาเจริญ   ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้/กรรมการบริหารกองทุนฯ

4.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนฯ

5.นางสุพัฒตา   เพ็ชรวิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

7 ขั้นตอน การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

Time line การดำเนินงานกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ข้อมูล/ภาพ โดย สมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

เว็บไซต์ : http://www.kknontat.com
ชมคลิป : https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

รัชกาลที่ 9อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยได้ซักซ้อมการปฏิบัติดังนี้.-

625611013_๑๘๑๐๑๓_0122_025611013_๑๘๑๐๑๓_013120181013_๑๘๑๐๑๓_002020181013_๑๘๑๐๑๓_00291966521233120181013_๑๘๑๐๑๓_0035

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร  เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.การจัดกิจกรรวางพวงมาลาและถวายบังคม  เวลา 09.00 น.และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  และขอให้ทุกภาคส่วน มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา

3.พวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

4.ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งชาย หญิง ซักซ้อมการถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม โดยสามารถเข้าดูการฝึกซ้อมการถวายบังคมฯ ได้ใน YouTube “การซ้อมพิธีถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

5.ก่อนเวลา 09.00 น.นายอำเภอหนองสองห้อง จะทำการซักซ้อมการถวายบังคมของผู้มาร่วมกิจกรรม

25611013_๑๘๑๐๑๓_006111111225611013_๑๘๑๐๑๓_005725611013_๑๘๑๐๑๓_00713211825611013_๑๘๑๐๑๓_004825611013_๑๘๑๐๑๓_0046S__6275083S__6291475S__629147644454446

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/3921 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

123พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงด้วย ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวันออกพรรษา ซึ่งในช่วงนี้ถึงวันออกพรรษา ในพื้นที่จะมีการขายพลุ ประทัด และเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งการละเล่นดังกล่าว อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้  จากสถิติที่ผ่านมา  จะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ  อันเกิดจากการเล่นพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงเป็นประจำทุกปี  สาเหตุเกิดจากการดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงดัง  มีการระเบิดที่รุนแรง  ถ้าเล่นในที่ชุมชน  จะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ  หรือทำให้เกิดประกายไฟลุกลามบ้านเรือนได้  และ นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  ได้มอบนโยบายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต และที่ผ่านมา ไม่เคยอนุญาตให้จำหน่ายพลุ  ประทัด ดอกไม้เพลิง แต่อย่างใด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตุ คลิกดาวน์โหลด

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

76)53วันที่ 11,12,17,18 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ทำการฉีดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ถนนสาย ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4-บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด (เดิมสาย 207-บ้านสำราญ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาแล้ว และจะดำเนินการต่อไปหากมีการแจ้งเข้ามาเพิ่มเติม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้  ขอความอนุเคราะห์รดน้ำบนถนนบ้านหนองกุงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์

1234วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยใช้หินคลุกสภาพเดิมเป็นหลุมกว้าง ไม้สามารถใช้ยางมะตอยได้ สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9-บ้านโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และสายหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

4123วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1368ด้วย ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนองประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายมาก ช่วง สามแยกหนองแวงทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ – บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 โดยทำการเกรดเกลี่ยเรียบ ระยะทางประมาณ 200 เมตร  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการในครั้งนี้  ถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ซึ่งได้ประสานให้มาทำการซอมแซมแล้ว ผ่าน ส.จ.ศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.จ.เม้ง) ได้รับแจ้งว่าจะมีงบประมาณมาดำเนินการให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการที่จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1231 (1)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 25 ลำดับที่ 39-40

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

231269739111612520180719_104322ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ปัจจุบันได้ทำการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรียบร้อยแล้ว  จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  5,7,8,9,10,11  และจะได้ดำเนินการจัดตั้ง ในหมู่บ้านที่เหลือ คือ หมู่ที่  1,2,3,4,6 ในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

ประกาศจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

การดำเนินการรับซื้อขยะ

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 รับซื้อช่วงวันที่ 1-4 ของทุกสองเดือน (เดือนเว้นเดือน)

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 รับซื้อช่วงวันที่ 5-9 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 รับซื้อช่วงวันที่ 10-14 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 รับซื้อช่วงวันที่ 15-19 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10 รับซื้อช่วงวันที่ 20-24 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 รับซื้อช่วงวันที่ 25-31 ของทุกเดือน

เอกสารการดำเนินงานของกองทุน

ใบสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน“RECYCLE  BANK”กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

รูปภาพ441รัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 1020180919_10215220180919_092035120180919_12234420180919_1222311598117720180919_09533520180919_10261320180919_093446(0)20180919_095027(0)20180919_10212720180919_093008วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งจัดโดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  มลฑลทหารบกที่ 23  ตำรวจภูธรภาค 4  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปตามชุมชนต่างๆ  อย่างทั่วถึง

2.เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า

3.เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

4.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนดำรงอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

5.เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชนชาติไทยคงความเป็นไทอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมภาพชุดทำดีเพื่อพ่อ คลิกดาวน์โหลด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลโดย ปลัด อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

20180918_09202120180918_09193720180918_09202420180918_09213520180918_09401920180918_09272620180918_083625(0)20180918_09153920180918_09252020180918_09393620180918_09172620180918_091603วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ และ โรงเรียนบ้านสำราญ  จำนวน 86 คน  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ทพ.หญิงธนัญญา   พูนภักดี

2.ทพ.หญิงนิภาเพ็ญ   แก่นพุฒ

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 อบรมเด็กไทยฟันดี

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

1351212jpgวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจำปี  โดยให้มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร 10 ประเด็น ซึ่งในประเด็นการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้หารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางการประเมินออกเป็น ดังนี้

แนวทางการประเมิน

1.รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน โดย อปท.ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลการลดพลังาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะใช้ผลการรายงานในระบบของเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2561

2.ดำเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) ในประเด็นข้อ (2)-(10) ตามแบบรายงานที่กำหนด

การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดการติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561

1234วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ     ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นายจุฬา  มูลเทพ     ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3.ส.อ.เกรียงศักดิ์   สุทำมา     นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ      นายช่างโยธา

5.จ.อ.สฤษดิ์   แก้วนอก     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนวัช    เพ็ชรวิเศษ    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3465 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 393/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561  เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการฝึกอบรม (การควบคุมคุณภาพงานทางและวัสดุ) ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ

123456789101112วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะเป็นประธานในพิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ขอบขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11) ค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะ กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน “RECYCLE  BANK” กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน