บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557

4316วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการดำเนินงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2557 เพื่อหาทุนในการสมทบการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานด้านทันตกรรม และห้องให้บริการด้านแพทย์แผนไทย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้.-

คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   ประธานที่ปรึกษา

2.พระครูกันตธรรมสาร  เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ   ที่ปรึกษา

3.นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ   ที่ปรึกษา

4.นายมานิจ  สาระผล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ปรึกษา  ฯลฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

ความเป็นมา/มูลเหตุแห่งการกระทำ

ฮีตที่ 2 บุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่)

สถานที่ที่ทำสำหรับนวดข้าว เรียกว่า ลาน การนำเอาข้าวที่นวดแล้วมากองขึ้นให้สูง เรียกคูณลาน ชาวนาที่ทำนาได้ผล เมื่อต้องการบำเพ็ญกุศลมีให้ทาน เป็นต้น ก็จัดเอาลานเป็นสถานที่ทำบุญการทำบุญในสถานที่ดังกล่าว เรียกบุญคูณลาน กำหนดเอาเดือนยี่เป็นเวลาทำ เพราะมีกำหนดการทำในเดือนยี่ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญเดือนยี่

มูลเหตุแห่งการทำ เรื่องเดิมมีว่า สมัยพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า กัสสปะ มีชาวนาสองพี่น้องทำนาร่วมกัน เมื่อข้าวเป็นน้ำนม น้องชายอยากจะทำข้าวมธุปายาส ถวายแด่พระสงฆ์ มีพระกัสสปะเป็นประธาน ชวนพี่ชาย แต่พี่ชายไม่สามารถทำได้ จึงแบ่งนากัน พอน้องชายได้กรรมสิทธิ์ในที่นาแล้ว ก็เอาข้าวในนาของตนทำทานถึง 9 ครั้ง คือเวลาข้าวเป็นน้ำนม 1 ครั้ง เป็นข้าวเม่า 1 ครั้ง เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง จักตอกมัด 1 ครั้ง มัดฟ่อน 1 ครั้ง กองในลาน 1 ครั้ง ทำเป็นลอม 1 ครั้ง เวลาฟาดข้าว 1 ครั้ง ขนใส่ยุ้งฉาง 1 ครั้ง การถวายทานทุกครั้ง น้องชายปรารถนาเป็นพระอรหันต์ ครั้นมาถึงศาสนาพระโคดม น้องชายได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ นามว่า โกญทัญญะ ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกได้เป็นพระอรหันต์ และได้รับสมณฐานันดรศักดิ์ที่รัตตัญญู ส่วนพี่ชาย ได้ถวายข้าวในนาเพียงครั้งเดียวคือในเวลาทำนาแล้ว ได้ตั้งปณิธานขอให้สำเร็จเป็นอริยบุคคล ครั้งมาถึงศาสนาพระโคดม ได้มาเกิดเป็นสุภัททปริพาชก บวชในพระพุทธศาสนา แต่ไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้เข้าไปทูลถามความสงสัยพระองค์ภายในม่านเวลาจบเทศน์ ได้สำเร็จเป็นอนาคามี เป็นอริยะบุคคลองค์สุดท้าย การถวายข้าว เป็นทานมีอานิสงส์มาก จึงถือเป็นประเพณีถวายมาจนทุกวันนี้

พิธีทำ จัดเอาลานเป็นสถานที่ทำบุญ บอกกล่าวญาติพี่น้องให้มาร่วมทำบุญ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จัดน้ำอบน้ำหอมไว้ประพรม ขึงด้ายสายสิญจน์รอบกองข้าว เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ถวายอาหารบิณฑบาต เสร็จแล้วเลี้ยงแขกคน พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ น้ำพระพุทธมนต์นำไปรด ข้าวนา วัวควาย ต่อไปทำพิธีสู่ขวัญ การสู่ขวัญครั้งนี้สู่ให้เจ้าของนาและควาย โดยถือว่าให้เกิดความสุขสวัสดี นอกจากนี้แล้วมีการทำบุญคุ้ม และบุญกุ้มข้าวใหญ่

บุญคุ้ม หมู่บ้านหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง มีการรวมกลุ่มกันทำบุญ เรียกบุญคุ้ม พิธีทำ คนในคุ้มนั้น ทุกครัวเรือนพากันปลูกปะรำขึ้น กลางคืนนำดอกไม้ธูปเทียนมารวมกันมารับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพครบงันตลอดคืน รุ่งเช้ามีการถวายอาหารบิณฑบาต

บุญกุ้มข้าวใหญ่ การนำข้าวเปลือกมารวมกัน ทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ พิธีทำเหมือนกับบุญคุ้มต่างแต่สถานที่ที่จะทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ ต้องเป็นศาลากลางบ้าน หรือศาลาโรงธรรม ทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมารวมกัน กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์รับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพ ตอนเช้ามีถวายอาหารและถวายข้าวเปลือก การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ถือว่าได้บุญกุศลมาก จึงมีคนนิยมทำกันเป็นประจำทุกๆ ปี และทุกหมู่บ้านด้วย อ่านรายละเอียด ฮีตเก่าคองหลัง-12-เดือน

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ

รวมเงินที่ได้รับจาการบริจาคในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ เป็นเงิน 26,893 บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558

4123วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่่วงปีใหม่  ปี 2558  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ชั้น 2  โดยกำหนดดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557-วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558  (รวม 7 วัน)  โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า  “มอบความสุขทั่วไทย  สัญจรปีใหม่  ปลอดภัยทุกคน”  เพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สิน  การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  ายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 297/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2558 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอหนองสองห้อง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2551-2557 ขอขอบคุณ คุณสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง เอื้อเฟื้อข้อมูล คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

1วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา  ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภา  ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่า นั้น   แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย  แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบ กันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้   หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ของรัฐซึ่งมี ผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่   พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ แต่ถ้านับ เฉพาะฉบับที่สำคัญจะมีเพียง ๑๓ ฉบับดังนี้
๑. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๒๗ ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๕ เดือน ๑๓ วัน
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑๓ ปี ๕ เดือน
๓. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกาศและบังคับใช้  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ ๑ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน
๔. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศใช้ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน
๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ประกาศและบังคับใช้ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมอายุและประกาศบังคับใช้ ๖ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๙ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๙. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศ และบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๙ เดือน ๒๒ วัน
๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี
๑๑. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙  ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี
๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๑๓ วัน
๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘)
๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ฉบับชั่วคราว)
๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (รัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://haab.catholic.or.th/photo/king/tomanoon/tomanoon.html

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

3928วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเพื่อนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยมี นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี  นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่า จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติภารกิจนานัปการ  เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า  โดยจัดงานพิธีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ดังนี้

ภาคเช้า

-เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

-เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

2341

 

 

 

 

4.123

ภาคค่ำ

-เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สำหรับหรับประชาชนให้พร้อมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ.2557

กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง)

IMG_1036IMG_1043IMG_1047IMG_1081วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา  บุคลากร  ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง) รุ่นที่ 3 ซึ่งจะมีการบังคับใช้  ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ณโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง) คลิกดาวน์โหลด

Power Point ประกอบการบรรยายของวิทยากร อาจารย์บันลือศักดิ์  สุนทร  หัวหน้าเลขาธิการกองกลาง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 08-1590-5445

พี่ปลัดพี่เอกซ์การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของ อปท. คลิกดาวน์โหลด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิกดาวน์โหลด

วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน คลิกดาวน์โหลด

การอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

56341เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่า จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติภารกิจนานัปการ  เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า  โดยจัดงานพิธีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ดังนี้

ภาคเช้า

-เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

-เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

ภาคค่ำ

-เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สำหรับหรับประชาชนให้พร้อมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ.2557

กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1324องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณหนองหูลิง (พื้นที่ 210 ไร่) ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกแหล่งน้ำ หนองหูลิง  เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นสถานที่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557  ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

กำหนดพิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เวลา 09.30 น.

-ส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ข้าราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น  คณะครู-นักเรียน ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

-ชมนิทรรศการทางการประมง (ในหลวงกับปลานิลพระราชทาน)

เวลา 10.00 น.

-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี หัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มแม่บ้านให้การต้อนรับ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

-ประธานเข้าประจำที่นั่ง

-การแสดงรำถวายพระพร

-พิธีกรแนะนำประธานและหัวหน้าส่วนราชการ

-นายอำเภอหนองสองห้องกล่าวต้อนรับ

-พิธีกรเชิญประธานลงนามถวายพระพร ฯลฯ

เวลา 11.00 น.

-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการปฎิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อาคารที่ประชุมสวนสาธารณะหนองหูลิง ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

เวลา 12.00 น.

-เรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอำเภอหนองสองห้อง (สภากาแฟ)

1423วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 10.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอำเภอหนองสองห้อง (สภากาแฟ)  ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  ซึ่งมีข้อราชการที่สำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

กรอบประเด็นหารือสภากาแฟอำเภอหนองสองห้อง

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานปล่อยปลา ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ หนองหูลิง  เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

2.การจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม พ.ศ.2557

3.การจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2558

4.การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  ประจำปี 2558

5.การช่วยเหลือชาวนา  ไร่ละ 1.000 บาท

สรุปการช่วยชาวนา ธกส.หนองเม็ก 6.การพัฒนาสินค้า OTOP อำเภอหนองสองห้อง

7.การพัฒนาข้าวหอมมะลิ อำเภอหนองสองห้อง และเรื่องอื่นๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

123ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาทุกปีในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกร  ประชาชนส่วนมากจะว่างงานและต้องการหางานทำ  จึงเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มมิจฉาชีพจะเข้าชักชวนคนหางานให้ไปทำงานต่างประเทศ  ซึ่งมีการเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน  ทำให้คนหางานได้รับความเสียหาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ให้ประชาชนคนหางานในเขตพื้นที่ได้ทราบถึงการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางานในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ควรติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นก่อนทุกครั้ง  หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์  0-4333-3199  ต่อ 13  หรือ 22

มือถือ  08-3285-55ุ64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยม 12 ประการ อบต.โนนธาตุPicture3ค่านิยม 12 ประการ อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  เพื่อสร้างจริยธรรม  คุณธรรม  ความรักความสามัคคีและการต่อต้านการทุจริต  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคม  การสร้างรากฐานที่ดีให้สังคมเพื่ออนาคตประเทศไทย  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งค่านิยมหลัก 12 ประการ  เป็นสิ่งที่คนไทยพึงมี  พึงเป็น  พึงปฏิบัติ  มีดังนี้.-

1.มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

2.ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน

3.กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง

4.ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม  หวังดีต่อผู้อื่น

7.เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตย

8.มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย

9.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส

10.ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย  และจิตใจ

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน