การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

1JPG924JPG6785วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมีผู้ประสบอุทกภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2560 หมู่ที่ 1-11 เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

1231

การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งในวันดังกล่าว  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

กำหนดการ

เวลา 07.30 น.

-ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 08.00 น.

-ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าประจำ ณ จุดที่กำหนด

เวลา 08.30 น.

-ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลา ตามลำดับที่จัดไว้

เวลา 09.00 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

-บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรง)

-ประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายความเคารพ

-ประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ

-ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”พระปิยมหาราช”จบ ถวายความเคารพ พร้อมกัน

-บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

-ประธานในพิธีกล่าวพบปะและขอบคุณส่วนราชการต่างๆ เสร็จพิธี

การแต่งกาย

ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก หรือเครื่องแบบปฎิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก

ข้าราชการทหาร-ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก หรือเครื่องแบบตามต้นสังกัด

ประชาชนทั่วไป : แต่งกายชุดสากลนิยม ชุดสุภาพ หรือชุดหมู่คณะ

การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การดูแลบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชานุสรณ์ พระบรมรูปปั้น พระบรมรูปหล่อ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

รัชกาลที่ 95243

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ณ วัดนิเวศน์วิทยาราม  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป  อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ณ วัดนิเวศน์วิทยาราม  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

การแต่งกาย

ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์

กำหนดการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมห้วหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง

1235วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 10/2560  ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ  และ พ.จ.อ.วรวิช  หมู่สูงเนิน ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

การประชุมครั้งนี้  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอพระบารมีคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญตลอดไป

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง  ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง  ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 227/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 228/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในส่วนภูมิภาค งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพืตร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การส่งมอบดอกไม้จันทน์

3265IMG_9952IMG_9946IMG_9937IMG_0009วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นตัวแทน ของชาวตำบลโนนธาตุ นำดอกไม้จันทน์ไปส่งมอบให้จังหวัดขอนแก่น ในเวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  อ่านรายละเอียดการส่งมอบดอกไม้จันทน์  คลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับหนังสือจาก อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/829 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 แจ้งแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดขอนแก่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ โดยจัดทำดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และได้ทำการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หลังจากนั้น ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้แต่ละหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปดำเนินการ  รวมดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ได้ 10,000 ดอก  ขอขอบคุณที่ท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

สำเนาหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/829 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ คลิกดาวน์โหลด

งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต นายอำเภอหนองสองห้อง

IMG_313120170927_102840IMG_313720170927_10303320170927_10284015065246924191506524688965IMG_313420170927_12373220170927_124320IMG_3152IMG_3150วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พนักงานงาน  ลูกจ้าง ได้ร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 ท่าน ในชื่องาน “จากวันที่พากเพียร  สู่…วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมี ส่วนราชการต่างๆ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย

1.ข้ารราชการที่เกษียณอายุคือ

นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  ตำแหน่ง นายอำเภอหนองสองห้อง

2.ข้ารราชการที่เกษียณก่อนกำหนด (เออรี่รีไทร์) จำนวน 2 ท่าน คือ

2.1 พันโท ประสิทธิ์  น้อยชมภู  ตำแหน่ง  สัสดีอำเภอหนองสองห้อง

2.2 ร้อยตรี ปิยะศักดิ์  รักชันแสง  ตำแหน่ง  เสมียนสัสดีอำเภอหนองสองห้อง

ประวัติส่วนตัว

นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  เกิดวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2500 ปีระกา  ในเขตสุขาภิบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นบุตรของ คุณพ่อประส่าน ควรรณสุ  คุณแม่อนงค์ ควรรณสุ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 9 คน สมรสกับ นางพรสวรรค์ ควรรณสุ อาชีพรับราชการครู โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น มีบุตรด้วยกัน 2 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์กำหนดการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2560

IMG_3164IMG_3160IMG_3161IMG_3162ระหว่าง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 –  วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองเม็ก (ธ.ก.ส.สาขาหนองเม็ก) กำหนดการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2560  ของตำบลโนนธาตุ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในคราวประชุมเมื่อ  วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ   แนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย    เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  โดยให้ผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ  นาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียน  มาติดต่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้นั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองเม็ก (ธ.ก.ส.สาขาหนองเม็ก) จึงกำหนดการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2560  ของตำบลโนนธาตุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังนี้

ครั้งที่ 1     วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560   เวลา  09.00 – 16.00 น

ครั้งที่ 2     วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560       เวลา  09.00 – 16.00 น  คลิกรายละเอียด

ธกส.หนองเม็ก

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

123475689101112วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ได้จัดโครงการ”ฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม สร้างความเป็นระเบียบ ความสงบสุขให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง) จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พันตำรวจโท สรภพ  หมื่นกันยา  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  กล่าวรายงาน  และ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการฝึกอบรม โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการอบรม เสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านกอก หมู่ที่ 1

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านชาด หมู่ที่ 10

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ

IMG_3033IMG_3019IMG_3008IMG_3022IMG_3026IMG_3032IMG_3035IMG_3040วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง/คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนธาตุ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ  เพื่อสร้างความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบล  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน จำนวน 200 คน  มีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนธาตุ  แทนชุดเดิมที่ครบวาระ  ในช่วงบ่ายมีการฝึกอบรมการทำไม้กวาดอีกด้วย  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ เภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ เภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การประชุมกำหนดผลลัพท์และกลยุทธ์ดำเนินการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD)

5234วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมสัมมนาตาม โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตาม โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) คลิกดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 1

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 2

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 3

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 4

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 5

1234

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ต้อนรับ นายพาณิชทาโบราณ  ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  และ อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อประสานงาน โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่จะดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทำให้รับรู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที  จึงสามารถยับยั้งเหตุผิดปกติหรือโรคระบาดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ทีมงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา  นักวิจัยโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.สพ.ญ.แพรวพิรุณ  เลพล (ฝน) สัตวแพทย์โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.นางสาวแสนน้ำผึ้ง  สมท้าว (แป้ง) สัตวบาลประจำโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องค์ประกอบสำคัญของระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี)และผลสำเร็จ คลิกดาวน์โหลด

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (PODD ผ่อดีดี)จังหวัดขอนแก่น วิธีดำเนินงานสำหรับ อปท.คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสารโครงการศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล คลิกดาวน์โหลด

ข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี) สำหรับ อปท. คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน