พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ หมู่ที่ 10

123420180719_09522220180719_10174720180719_10372520180719_104322วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายบุญมา  บุญเหลือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ  ณ ศาลาประชาคม บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และจังหวัดขอนแก่น  ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทางประชารัฐโดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  หรือกองทุนฌาปนกิจจากขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น

การสัมมนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดี (PODD)

1234วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้บุคลากรและอาสาสมัครเข้าร่วมสัมมนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดี (PODD) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ใช้ระบบ ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน Dashboard ผ่อดีดี ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 311/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 312/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครผ่อดีดี ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ส่วนของผู้ดูแลระบบเฝ้าระวังสุขภาพ

1.นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ส่วนของอาสาสมัครผู้รายงานเหตุผิดปกติ

1.นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  (อาสาสมัครผ่อดีดี)

2.นายประเสริฐ  เกียรตินอก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  (อาสาสมัครผ่อดีดี)

3.นายอำนวย  แก้วนอก  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11  (อาสาสมัครผ่อดีดี)

การสัมมนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดี (PODD) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561

78654321วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหาร่สวนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมเป็นเกีรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561  ซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโนนธาตุ  เป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 และเป็นตัวแทนให้เข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ปี 2561  โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 ขอนแก่น  ได้ออกติดตามคัดเลือก ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนส่วนราชการ  และพี่น้องประชาชนตำบลโนนธาตุ  ที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกมา ณ โอกาสนี้

การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

34128679101113141516205วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.โนนธาตุ รพ.สต.บ้านโนนแต้ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ  ทุกหมู่บ้าน  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ซึ่งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดขึ้นตามแนวทางคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การแต่งกาย

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สวมเสื้อสีขาว

-นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร  เครื่องแบบตามสังกัด

-อส.ตร.  อส.สำรอง  อปพร.เครื่องแบบตามสังกัด

กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 (26 มิถุนายน 2561) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1354วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมี นายบุญมา  บุญเหลือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธี  การจัดพิธีในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

พิธีไหว้ครูหรือบูชาครู เป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู-อาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมในกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

เครื่องบูชาครู

-ดอกมะเขือ  หมายถึง  ขอให้มีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล

-หญ้าแพรก  หมายถึง  ขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือนคำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์

-ข้าวตอก  หมายถึง  ขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์  เพราะในการศึกษา ครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วย “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

-ดอกเข็ม  หมายถึง  ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”

2341วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รับทราบและเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  มีดังนี้

หลักการ : เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม มิใช่การลงทะเบียนใหม่

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือถ้ามีจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

-ไม่เป็นผู้เคยลงทะเบียนเมื่อปี 2560 แล้วไม่ผ่านการจรวจสอบคุณสมบัติฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1324วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 08.00-17.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ62  ที่จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  โรงแรมอวานี ขอนแก่น (AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center)  ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

2.เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของจังหวัดขอนแก่น

3.เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหาร  รวมถึงข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของระเบียบกฏหมายและแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี.2562 อบต.โนนธาตุ

-การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายของ อปท.

-การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

-ซักซ้มแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้าง

-ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์รายจ่ายตามงบประมาณ

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ปี 2560

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ปี 2559

-รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ อปท.

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.นางพรปวีณ์   กล่อมฤทธิ์    นักวิเคราะนโยบายและแผน

4.นางพัตราวดี   ศรีสวัสดิ์    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

5.นางพรรณี   พรมจ้อย    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

31467891112131415วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 55 คน  เป็นโครงการระหว่าง สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

2.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของอาสาสมัครตำรวจชุมชน/หมู่บ้านฯ

3.เพื่อรวมพลังประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน  เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม/ยาเสพติด

4.เพื่อเชิดชูเกียรติและชื่อเสียงตลอดจนปกป้องคุ้มครองผู้ประพฤติตนเป็นผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีของสังคม

5.เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีจิตสำนึก ในการป้องกันเหตุร้ายและควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นการยับยั้งและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลโนนธาตุ (อส.ตร.สภ.หนองสองห้อง) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4)

312456711812910วันที่ 11-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้ทำการประชุมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ที่บ้านชาด  หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณ นายประเสริฐ เกียรตินอก ผู้ใหญบ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ประเด็น : รู้เท่าทันเทคโนโลยี
-ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน เป็นต้น

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

ประเด็น : ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

-บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

ผลผลิต : ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน รู้จักเลือกผู้นำที่ดี

แผนการประชุมประชาคม ครั้งที่ 4

333คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

123 4456710111213วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ 1-11)  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน หมู่ที่ 2,4 ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณหนองแสง บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยทำการปลูกต้นคูณ  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

3.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

4.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ นำไปสู่การปลูกป่าในใจของประชาชนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน