โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

11234568111020180817_16043897วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเพชรพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และกลุ่มอาชีพ หมูที่ 1-11 เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสำนึกในการมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความห่วงใยพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ลดต้นทุนการผลิต มีแหล่งอาหารไว้บริโภค และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดภายในตำบลได้

4.เพื่อให้เกิดความสามัคคี เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

วิทยากรในการฝึกอบรม

-นายวีระยุทธ  ศรีเลอจันทร์  (อ.ทอง ธรรมดา)

กำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร

87123469101011 12วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร  มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้  คือ คณะผู้บริหาร, บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ในการอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ขอขอบคุณทุกท่าน/ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม

2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นายสุรพงษ์   คำตานิตย์   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

2.นางสาวศุภกุล  จันทรทิพย์  ตำแหน่ง  พนักงานวางผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ข้อมูลโดย อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2560 ข้อมูลโดย อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

power point

power point กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น 2560 การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522/กฎกระทรวง (เพิ่มเติม)

cba22 พรบ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 cba35-02แก้ไขพรบ2522 cba43-03แก้ไขพรบ2522 cba50-04แก้ไขพรบ2522 mr17-07 ที่จอดรถ แก้ไขตาม ๖๔ mr17-07ที่จอดรถ mr26-04r การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย mr27-06หน่วยต่างๆออกแบบโครงสร้าง mr28-07ค่าธรรมเนียม mr28-10 หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขออนุญาต mr28-11 การกระทำซึ่งไม่ถือเป็นการดัดแปลง รื้อถอนอาคาร mr28-12 วิธีการหรือเงื่อนไขให้กระทำผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต mr35-33อาคารสูง mr37-39ระบบป้องกันอัคคีภัย จำนวนห้องน้ำ แสง mr37-41ขนาดที่จอดรถแก้ไขฉบับที่7 mr38-44สาธารณูปโภค mr40-47 ยกเลิก กท38 mr40-48แก้ไขฉบับที่6 mr43-55 กฎกระทรวงฉบับ55 mr43-55r59 mr43-56แก้ไขฉบับที่10 mr44-57a สิ่งอื่นที่เป็นอาคาร mr44-57แก้ไขฉบับที่10 mr46-58แก้ไขฉบับ55 mr48-58eอำนวยความสะดวกผู้พิการคนชรา mr48-58f ประกันภัย mr48-59b อาคารที่ต้องตรวจสอบ mr48-59d คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ mr49-59f บัตรประจำตัวนายช่าง mr49-60แก้ไขฉบับที่6 mr50-60g แต่งตั้งนายช่าง หรือวิศวกร mr50-60h ยกเว้นผ่อนผัน mr50-61bโรงมหรสพ mr50-61แก้ไขฉบับบ55 mr50-62c ตรวจสอบรายการคำนวณ mr50-62แก้ไขฉบับที่7 mr51-63แก้ไขฉบับที่39 mr52 กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร อนุรักษ์พลังงาน 2552 mr52-02 กท กำหนดกระจกเพื่ออนุรักษ์พลังงาน mr52-63b อาคารประเภทควบคุมการใช้ mr52-63c การออกใบอนุญาต อาคารที่ได้รับผลกระทบ mr54-63e_ว่าด้วยการยกเว้นผ่อนผัน ผู้มีรายได้น้อย mr55-63f กฎกระทรวงสถานบริการ 2555 mr55-63f สถานบริการ mr55-64 แก้ไข กท 7 เรื่องจำนวนที่จอดรถ กฎกระทรวง การออกแบบอาคารเพื.. กฎกระทรวง อำนวยความสะดวกผู้พิการ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พรบ.ควบคุมอาคาร2522 สัมมนาแนวทางการบังคับใช้กฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน

โครงการอบรมเกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

12349581411101312วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ณ ศาลาประชาคม  บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ขอบขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5) คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะ กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน “RECYCLE  BANK” กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม  บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

12212234578151411วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง  กำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  เนื่องในศุภมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

กำหนดการจัดงาน

1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เวลา 06.30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.พิธีลงนามถวายพระพร  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

3่.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง พร้อมกับส่วนกลวงในเวลา 19.00 น.

การแต่งกาย

-ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ :  เครื่องแบบปกติขาว

-ประชาชน : สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน  สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน

-นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การประชุมโครงการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) ปี 2561

38814962_1984546741609786_1996768375090446336_n38855456_1984546958276431_8029668202864705536_n38831353_1984547161609744_9112380143371812864_n38821392_1984546861609774_2606854198720987136_nวันที่ 9-13 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมระดมสมอง ประเมินแผนที่ผลลัพธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice ของคณะทำงานผ่อดีดีจังหวัดและติดตามความก้าวหน้า/ปรับกลยุทธ์ให้บรรลุผลลัพธ์พึงประสงค์ตามแผนที่ผลลัพธ์โครงการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) ปี 2561 โดยศูนย์ผ่อดีดีกลาง ณ โรงแรมคันธารี่ อำเภอเขาหลัก จังหวัดพังงา มีคณะเข้าร่วมประชุมจาก ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดในครั้งนี้ด้วย

การประชุมโครงการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) ปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

DSC_0603DSC_0613DSC_0650DSC_0664DSC_0669DSC_0676DSC_0693DSC_0704DSC_0719DSC_0708DSC_0709DSC_0711วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน เยาวชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน เยาวชน ได้ระลึกถึงพระคุณแม่

4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีของส่วนราชการ ประชาชนในการร่วมใจกันจัดกิจกรรม

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

412356789101112วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายบุญมา  บุญเหลือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ  ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และจังหวัดขอนแก่น  ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทางประชารัฐโดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  หรือกองทุนฌาปนกิจจากขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น

การอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัด ในยุค 4.0

20180803_11585420180803_11151920180803_10005520180803_09133020180803_08532320180803_10580420180803_14171220180803_143650วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัด ในยุค 4.0  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ได้หลอมรวมความเป็นข้าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติราชการ  ระเบียบแบบแผนของทางการการ  อำนาจหน้าที่  ตลอดจนการพัฒนาระบบการทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561  เวลา 08.30-16.45 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

เอกสารประกอบการอบรม

การอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดในยุค 4.0 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการประดับธงและผ้าระบายสำหรับงานเตรียมการรับเสด็จฯ คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกดาวน์โหลด

พระราชพิธี และ รัฐพิธี ตารางกำหนดพระราชพิธี-วันรัฐพิธี ประจำปี คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ ศาสนพิธีและมารยาทไทย คลิกดาวน์โหลด

การอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดในยุค 4.0 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561

รัชกาลที่ 10วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง  ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามมติของรัฐบาล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทย รัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

123456)789101211วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา  ประจำปี 2561  ณ วัดหัวหิน  บ้านโคกสูง  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  การดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้  ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  มีผู้ร่วมบริจาคทำบุญในครั้งนี้  จำนวน  6,425 บาท  (หกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป และทำนุบำรุงศาสนา

2.เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา

3.เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับผู้ปกครองและชุมชน

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน