โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″

120171122_110812วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการใช้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการบริหารจัดการขยะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการตลาดประชารัฐและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการอบรม

โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560

12120171113_150903ตามที่ อำเภอหนองสองห้อง ได้มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 13 แห่ง และมีการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ และติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 โดยจะมีการติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 – วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 จึงเรียนมายังทุกกองทุนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารรับการตรวจประเมินตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม (13 พฤศจิกายน 2560) คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

power point สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 นำเสนอโดย นายอาคม ปัญญาแก้ว  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

power point หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2560 นำเสนอโดย นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการตรวจประเมิน (แก้ไขล่าสุด) คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่

-การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ 

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกดาวน์โหลด ชมคลิป ชมคลิปคลิก

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด

-การติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด 

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลหันโจด คลิกดาวน์โหลด ชมคลิป ชมคลิปคลิก

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า

-power point นำเสนองานกองทุนสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

-เวลา 09.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง

-เวลา 13.00-16.30 น.   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

33332222ตามที่ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และกำหนดให้มีกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท่ารำจังหวัดขอนแก่น ขึ้น ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ส่งนางรำเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน เข้าร่วมฝึกซ้อมดังนี้

1.ซ้อมย่อย วันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

2.ซ้อมใหญ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น.ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การแต่งกาย : เสื้อแขนกระบอกสีเหลือง ผ้าถุง และผ้าสไบสีดำ ผมประดับด้วยดอกคูณ

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งรายชื่อนางรำขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อนางรำที่เข้าร่วมกิจกรรม

1.นางสมจิตร   โสดนอก

2.นางวิไล   หาดวรรณ

3.นางสาวปัทมาพร   เพ็ชรวิเศษ

4.นางสาวทิพย์สุคนธ์  สว่างจิรวงศ์

5.นางสาวอุ่น   กายไธสงค์

6.นางสาวเสาวลักษณ์   หาดวรรณ

7.นางสาวยุวดี   ชาญตะกั่ว

8.นางสาวกมลชนก   อุทัยประดิษฐ์

9.นางลำใย   ประดิษฐ์    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ

ตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการค้าขาย ให้ไปลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

โครงการตลาดประชารัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยภาครัฐและภาคเอกชน จะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าขายให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 ลงมติเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐและให้ด าเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ มุ่งหวังให้เกิดการ พัฒนาแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ให้เกิดการขับเคลื่อนงาน นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท

1.ตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน

แนวคิด : บริหารจัดการพื้นที่เดิม เพิ่มผู้ประกอบการ โดยขยายพื้นที่และวันดำเนินการ โดยเพิ่มจากทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นอีกอย่างน้อย 1 วัน (อังคาร และ/หรือ พฤหัสบดี) เพื่อให้เกษตรกร นำผลผลิตมาขาย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

3.ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวคิด : (1) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลิตผลมาขายเอง

(2) เพิ่มวันทำการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม

(3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่นำผลผลิตมาค้าขายเอง

4.ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดำเนินการโดย กรุงเทพมหานคร

แนวคิด : จัดที่ทำการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย จำนวน 11,033 ราย รวมทั้งจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

แนวคิด : (1) การจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร

(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

(3) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด
6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

แนวคิด : กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมมือกับเอกชนและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ดำเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value – CSV) เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายในห้างสรรพสินค้า โดยขอยกเว้นค่าสถานที่ และเป็นโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า

7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แนวคิด : เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร สร้างมาตรฐานสินค้า เปิดพื้นที่ค้าขายสินค้า บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. และบางจาก การทำ Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่น
8.ตลาดประชารัฐต้องชม ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์

แนวคิด : ส่งเสริมการจัดการตลาดชุมชน การประชาสัมพันธ์ในตลาดชุมชนที่มีความพร้อมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นการค้าขายดำเนินการในปี 2559 – 2560 จำนวน 152 แห่ง ปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มเติม 77 แห่ง (77 จังหวัด)

9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม

แนวคิด : ส่งเสริมการตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน การแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ อำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1235วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจาก ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ทำการซ่อมแซมถนนสาย บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1, สำหรับ สายบ้านสำราญ หมูที่ 4- บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 จะได้ทำการซ่อมแซมในโอกาสต่อไป และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมแซมถนน

1.นายชาญศักดิ์    หาดวรรณ     ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

2.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก         ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.สิบเอกเกรียงศักดิ์   สุทำมา    ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ                   ตำแหน่ง   นายช่างโยธา

5.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ           ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนุชา   บุญเหลือ             ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7.นายสุรศักดิ์   ภิรมกิจ               ตำแหน่ง    ภารโรง

8.นายประเสริฐ   เลิศภักดี          ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (6 พฤศจิกายน 2560) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

วันลอยกระทง ประจำปี 2560

1234วันลอยกระทง ตรงกับ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในหลายพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะจัดให้มีพื้นที่สำหรับประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี โดยช่วงระยะเวลาการจัดงานแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  และประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกพื้นที่ เพื่อร่วมกันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ริมน้ำ และมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ำอยู่เป็นประจำ  สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุอันเกิดจากอุบัติภัย เช่น พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางนัำในช่วงเทศกาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเวันการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ประวัติวันลอยกระทง

นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”

ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า “ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง”

ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำกระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำกัน ชาวบ้านจะนำกระดาษ มาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุดที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว ที่มา:http://guru.sanook.com/6432/

วิทยุสื่อสาร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/23 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ อบต.โนนธาตุ ปี 2562องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง เกี่ยวกับแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ดังนี้

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญชวนให้ผู้มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

โดยให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

เอกสารหลักฐานในการรับลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2770 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/ว 30241 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

125601020_๑๗๑๐๒๕_020625601020_๑๗๑๐๒๕_018825601020_๑๗๑๐๒๕_018625601020_๑๗๑๐๒๕_01391234ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560

อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ สถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ตุลาคม พุทธศักราช 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง

หลักการทรงงาน หลักการทรงงาน 23 ประการ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

1.ศาสตร์พระราชา จะทำอะไร ต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

2.ศาสตร์พระราชา ระเบิดจากภายใน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

3.ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาจากจุดเล็ก อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

4.ศาสตร์พระราชา ทำตามลำดับขั้น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

5.ศาสตร์พระราชา ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

6.ศาสตร์พระราชา ทำงานแบบองค์รวม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

7.ศาสตร์พระราชา ไม่ติดตำรา อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

8.ศาสตร์พระราชา รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

9.ศาสตร์พระราชา ทำให้ง่าย อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

10.ศาสตร์พระราชา การมีส่วนร่วม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

11.ศาสตร์พระราชา ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

12.ศาสตร์พระราชา บริการที่จุดเดียว อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

13.ศาสตร์พระราชา ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

14.ศาสตร์พระราชา ใช้อธรรมปราบอธรรม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

15.ศาสตร์พระราชา ปลูกป่าในใจคน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

16.ศาสตร์พระราชา ขาดทุนคือกำไร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

17.ศาสตร์พระราชา การพึ่งพาตนเอง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

18.ศาสตร์พระราชา พออยู่พอกิน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

19.ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

20.ศาสตร์พระราชา ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

21.ศาสตร์พระราชา ทำงานอย่างมีความสุข อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

22.ศาสตร์พระราชา ความเพียร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

23.ศาสตร์พระราชา รู้รัก สามัคคี อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช โดย อบต.โนนธาตุ8213456วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งในวันดังกล่าว  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 มา ณ โอกาสนี้

กำหนดการ

เวลา 07.30 น.

-ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 08.00 น.

-ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าประจำ ณ จุดที่กำหนด

เวลา 08.30 น.

-ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลา ตามลำดับที่จัดไว้

เวลา 09.00 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

-บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้เข้าร่วมพิธียืนตรง)

-ประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายความเคารพ

-ประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ

-ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”พระปิยมหาราช”จบ ถวายความเคารพ พร้อมกัน

-บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

-ประธานในพิธีกล่าวพบปะและขอบคุณส่วนราชการต่างๆ เสร็จพิธี

การแต่งกาย

ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ สวมหมวก หรือเครื่องแบบปฎิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก

ข้าราชการทหาร-ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก หรือเครื่องแบบตามต้นสังกัด

ประชาชนทั่วไป : แต่งกายชุดสากลนิยม ชุดสุภาพ หรือชุดหมู่คณะ

การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การดูแลบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชานุสรณ์ พระบรมรูปปั้น พระบรมรูปหล่อ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด23-ตุลาคม-วันปิยมหาราช

การจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

1JPG924JPG6785วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมีผู้ประสบอุทกภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2560 หมู่ที่ 1-11 เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

1231

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน