การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562

12345678วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2562 อำเภอหนองสองห้อง  กำหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม OTOP  การประกวดกิจกรรมต่างๆ  และในช่วงเย็นของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562  ร่วมรับประทานอาหารพาแลง (โต๊ะจีน)  จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 112  ลงวันที่ 9 มกราคม 2562  เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 บุญกุ้มข้าวใหญ่ อบต.โนนธาตุ 2562

กำหนดการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง (อบต.โนนธาตุ) ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

รางวัลการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง (อบต.โนนธาตุ) ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม ระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุม

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ

วันเด็กแห่งชาติ อบต.ดนนธาตุ 25624231131112658910วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ์ลโนนธาตุ  ประจำปี 2562  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ และ กีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

3.เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

4.เพื่อส่งสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” คลิกดาวน์โหลด

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานโครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2562 คลิดดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2562 คลิกดาวน์โหลด

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0045สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0058สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0100สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0111สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0119สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0122สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0086สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0092วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งได้แจ้งข้อสรุปนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ  ประจำปี พ.ศ.2561  และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ  ใช้หลักการ  ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน  ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้เชิญประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  มีการมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ  และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) “แยกก่อนทิ้ง”  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-11 อีกด้วย

หนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4353 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง  การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขก 0023.30/2785 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/22 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562  เรื่อง  แผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/64 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562  เรื่อง แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/ว 13 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “แยกก่อนทิ้ง” คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลง (MOU) “แยกก่อนทิ้ง” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-11 คลิกดาวน์โหลด

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

รัชกาลที่ 10วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 20.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีเนื้อหาดังนี้

บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป

เมื่อเรามีความรักความปรารถนาดี มีสติปัญญาและเหตุผล มีความรู้จักพอเหมาะพอเพียง มีความอดทนอดกลั้น พากเพียร รู้เหตุผล รู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นในตน นำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคม และประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองและรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีขวัญและกำลังใจ สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคงต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเราต่อไป

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

จุดบริการประชาชน-อบต.โนนธาตุ1จุดบริการประชาชน-อบต.โนนธาตุ2345678141011123รร.บ้านโคกสูง_๑๘๑๒๓๑_0624รร.บ้านโคกสูง_๑๘๑๒๓๑_063812ด้วย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  ถือได้ว่าเป็นช่วง 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ  หนาแน่น  เป็นเหตุให้มีความเสี่ยง และโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ   ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บ  ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50  หรือน้อยกว่า 10 คน  ต่อประชากรแสนคน ในปี 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน

อำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง  (ฝ่ายความมั่นคง) ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานบูรณาการบริหารจัดการถึงกรอบแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) และประสานการปฏิบัติกับอำเภอหนองสองห้อง ต่อไป

การเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าประจำจุดบริการประชาชน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย : ข้อมูลจากโรงพยาบาลหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

27 ธันวาคม 2561

1

1

อ่านรายละเอียด
28 ธันวาคม 2561 1 1  –  –  – อ่านรายละเอียด
29 ธันวาคม 25ุ61  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
30 ธันวาคม 2561 1  1  –  –  – อ่านรายละเอียด
31 ธันวาคม 2561  –  –   –   –  – เหตุการณ์ปกติ
  1 มกราคม 2562  –  –  –  –   –  เหตุการณ์ปกติ
  2 มกราคม 2562


 –  – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญ มาตรวจเยี่ยม แวะให้กำลังใจ มอบสิ่งของ เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ …

พิธีบรรจุสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)

20181227_10153622320181227_111752220181227_10353320181227_10451620181227_10500720181227_11064420181227_11183920181227_11295220181227_112816วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  ได้ร่วมกันประกอบพิธีบรรจุสรีระสังขารหลวงปู่  การประกอบพิธีครั้งนี้เริ่มจากการกราบขอขมา  ท่ามกลางพระเถรานุเถระ  พิธีบรรจุสรีระสังขารหลวงปู่  ณ วัดชลธาร  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี  คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณ ท่านพงศกร  อรรณนพพร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา  คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร) ทุกท่าน

ขอขอบคุณ อาจารย์ชนินทร์  คำเหนือ  (ป.ธ.6,น.ธ.เอก) ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  ที่ทำหน้าที่พิธีกร  ทำให้การประกอบพิธีในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  ฉายา ยโสธโร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง  เจ้าอาวาสวัดชลธาร  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ถึงแก่มรณะภาพด้วยโรคปอดติดเชื้ดในกระแสเลือด  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  และได้มีการแต่งตั้งให้  พระครูชลธารธรรมานุกูล  ฉายา  จก.กวโร  ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลธาร  ให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้รักษาการแทน   เจ้าอาวาสวัดชลธาร  ตั้งแต่  วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561  เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ

พิธีบรรจุสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

…นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ถ่ายภาพ…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตำบลโนนธาตุ) รุ่นที่ 11

1ประกาศนียบัตรอบรมศูนย์ยุติธรรม1วันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  รุ่นที่ 11  ที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล  เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 472 คน

ขอความร่วมมือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตามหนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02025/ว 109  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ 531/2561  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เรื่อง  ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเดินทางไปราชการ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตำบลโนนธาตุ) รุ่นที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าสำเร็จการฝึกอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คลิกดาวน์โหลด

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

จุดบริการประชาชน อบต.โนนธาตุ1234567891011124123ด้วย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  ถือได้ว่าเป็นช่วง 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ  หนาแน่น  เป็นเหตุให้มีความเสี่ยง และโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ   ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บ  ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50  หรือน้อยกว่า 10 คน  ต่อประชากรแสนคน ในปี 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน

อำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง  (ฝ่ายความมั่นคง) ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานบูรณาการบริหารจัดการถึงกรอบแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) และประสานการปฏิบัติกับอำเภอหนองสองห้อง ต่อไป

การเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าประจำจุดบริการประชาชน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

-มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับขี่ปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท

-เมาอย่าขับ โทรศัพท์อย่าใช้ ปลอดภัยทุกคน

-ขับรถดี มีน้ำใจ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

-เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ คือความปลอดภัยของทุกคน

-ง่วงนอนไม่ขับรถ ควรงดโทรศัพท์ เมาไม่ขับจะปลอดภัย

-โทรมาไม่รับ ขับขี่ปลอดภัย แซงแล้วชิดซ้าย ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

-เมาไม่ขับ อยากหลับหยุดนอน สัญจรปลอดภัย

-ขับรถไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกคนต้องใส่ใจ ในกฎและกติกา

-ขับรถรีบร้อน ตายผ่อนส่งทุกวัน

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีวินัย สวมหมวกคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่โทรเวลาขับ

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีน้ำใจ สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมา ไม่โทรเวลาขับ กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวและคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

พิธีรดน้ำสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)

12131243105671222213333444441231234วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  ได้ร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำสรีระสังขารหลวงปู่  การประกอบพิธีครั้งนี้เริ่มจากการกราบขอขมา  ท่ามกลางพระเถรานุเถระ  พิธีรดน้ำสรีระสังขารหลวงปู่  ณ วัดชลธาร  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี  คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  ฉายา ยโสธโร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง  เจ้าอาวาสวัดชลธาร  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ถึงแก่มรณะภาพด้วยโรคปอดติดเชื้ดในกระแสเลือด  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  และได้มีการแต่งตั้งให้  พระครูชลธารธรรมานุกูล  ฉายา  จก.กวโร  ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลธาร  ให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้รักษาการแทน   เจ้าอาวาสวัดชลธาร  ตั้งแต่  วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561  เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ

พิธีรดน้ำสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอหนองสองห้อง

20181221_094745(0)20181221_10021320181221_10035220181221_10090020181221_10161420181221_10162120181221_10173220181221_10190920181221_10200620181221_10272720181221_11022020181221_111349(0)วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วม โครงการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  โดย  นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวรายงาน  และ นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมอบให้กับ  กลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  มีผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้  จำนวน 490 คน

หลังจากนั้น ในเวลา 10.00 น. ประธานฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทางรอด ณ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง  โดยใช้เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน (พลังง้วนดิน) หลักสูตร ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 3 แสนบาท  และเดินทางต่อไปยังพื้นที่นาของนางนงรักษ์  จันดี  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทางรอด ณ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง  ซึ่งเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ 300 ตัว  ทำหัวอาหารเองจากต้นกล้วย  ใบเตย  พืชสีเขียว ฯลฯ  โดยใช้เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน (พลังง้วนดิน) เป็นส่วนผสม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน