การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561

78654321วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหาร่สวนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมเป็นเกีรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561  ซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโนนธาตุ  เป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 และเป็นตัวแทนให้เข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ปี 2561  โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 ขอนแก่น  ได้ออกติดตามคัดเลือก ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนส่วนราชการ  และพี่น้องประชาชนตำบลโนนธาตุ  ที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกมา ณ โอกาสนี้

การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

34128679101113141516205วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.โนนธาตุ รพ.สต.บ้านโนนแต้ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ  ทุกหมู่บ้าน  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ซึ่งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดขึ้นตามแนวทางคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การแต่งกาย

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สวมเสื้อสีขาว

-นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร  เครื่องแบบตามสังกัด

-อส.ตร.  อส.สำรอง  อปพร.เครื่องแบบตามสังกัด

กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 (26 มิถุนายน 2561) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1354วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมี นายบุญมา  บุญเหลือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธี  การจัดพิธีในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

พิธีไหว้ครูหรือบูชาครู เป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู-อาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมในกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

เครื่องบูชาครู

-ดอกมะเขือ  หมายถึง  ขอให้มีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล

-หญ้าแพรก  หมายถึง  ขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือนคำว่ากล่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์

-ข้าวตอก  หมายถึง  ขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์  เพราะในการศึกษา ครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วย “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” เช่นเดียวกับการทำข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

-ดอกเข็ม  หมายถึง  ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”

2341วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รับทราบและเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  มีดังนี้

หลักการ : เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม มิใช่การลงทะเบียนใหม่

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือถ้ามีจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

-ไม่เป็นผู้เคยลงทะเบียนเมื่อปี 2560 แล้วไม่ผ่านการจรวจสอบคุณสมบัติฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1324วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 08.00-17.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ62  ที่จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  โรงแรมอวานี ขอนแก่น (AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center)  ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

2.เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของจังหวัดขอนแก่น

3.เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหาร  รวมถึงข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของระเบียบกฏหมายและแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี.2562 อบต.โนนธาตุ

-การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายของ อปท.

-การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

-ซักซ้มแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้าง

-ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์รายจ่ายตามงบประมาณ

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ปี 2560

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ปี 2559

-รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ อปท.

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.นางพรปวีณ์   กล่อมฤทธิ์    นักวิเคราะนโยบายและแผน

4.นางพัตราวดี   ศรีสวัสดิ์    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

5.นางพรรณี   พรมจ้อย    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

31467891112131415วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 55 คน  เป็นโครงการระหว่าง สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

2.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของอาสาสมัครตำรวจชุมชน/หมู่บ้านฯ

3.เพื่อรวมพลังประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน  เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม/ยาเสพติด

4.เพื่อเชิดชูเกียรติและชื่อเสียงตลอดจนปกป้องคุ้มครองผู้ประพฤติตนเป็นผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดีของสังคม

5.เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมมีจิตสำนึก ในการป้องกันเหตุร้ายและควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นการยับยั้งและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบลโนนธาตุ (อส.ตร.สภ.หนองสองห้อง) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชนสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4)

312456711812910วันที่ 11-22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้ทำการประชุมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ที่บ้านชาด  หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณ นายประเสริฐ เกียรตินอก ผู้ใหญบ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ประเด็น : รู้เท่าทันเทคโนโลยี
-ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน เป็นต้น

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

ประเด็น : ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

-บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

ผลผลิต : ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน รู้จักเลือกผู้นำที่ดี

แผนการประชุมประชาคม ครั้งที่ 4

333คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที่ 4) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

123 4456710111213วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ 1-11)  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน หมู่ที่ 2,4 ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณหนองแสง บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยทำการปลูกต้นคูณ  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

3.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

4.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ นำไปสู่การปลูกป่าในใจของประชาชนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน หมู่ที่ 5 อบต.โนนธาตุ

111212345678108วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้  ว่า นางสาวสิริวิมล  สุขน้อย  อายุ 19 ปี  บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5  ได้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกโดยเกิดจากยุงเป็นพาหะนำเชื้อ

ในการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งนี้  ใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นค่าน้ำมันดีเซล  เบนซิน  น้ำยาฉีดพ่นยุง  และค่าแรงในการฉีดพ่นสารเคมี  199 ครัวเรือน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,788.45 บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

สำเนาหนังสือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ ที่ ขก 1032.112/175  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

13645891213141511วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ/รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  โดยมี นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ/รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ขอขอบคุณ คุณวนิดา  นาเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน