ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

231269739111612520180719_104322ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ปัจจุบันได้ทำการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรียบร้อยแล้ว  จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  5,7,8,9,10,11  และจะได้ดำเนินการจัดตั้ง ในหมู่บ้านที่เหลือ คือ หมู่ที่  1,2,3,4,6 ในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

ประกาศจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

การดำเนินการรับซื้อขยะ

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 รับซื้อช่วงวันที่ 1-4 ของทุกสองเดือน (เดือนเว้นเดือน)

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 รับซื้อช่วงวันที่ 5-9 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 รับซื้อช่วงวันที่ 10-14 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 รับซื้อช่วงวันที่ 15-19 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10 รับซื้อช่วงวันที่ 20-24 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 รับซื้อช่วงวันที่ 25-31 ของทุกเดือน

เอกสารการดำเนินงานของกองทุน

ใบสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน“RECYCLE  BANK”กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

รูปภาพ441รัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 1020180919_10215220180919_092035120180919_12234420180919_1222311598117720180919_09533520180919_10261320180919_093446(0)20180919_095027(0)20180919_10212720180919_093008วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งจัดโดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  มลฑลทหารบกที่ 23  ตำรวจภูธรภาค 4  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปตามชุมชนต่างๆ  อย่างทั่วถึง

2.เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า

3.เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

4.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนดำรงอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

5.เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชนชาติไทยคงความเป็นไทอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมภาพชุดทำดีเพื่อพ่อ คลิกดาวน์โหลด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลโดย ปลัด อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

20180918_09202120180918_09193720180918_09202420180918_09213520180918_09401920180918_09272620180918_083625(0)20180918_09153920180918_09252020180918_09393620180918_09172620180918_091603วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ และ โรงเรียนบ้านสำราญ  จำนวน 86 คน  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ทพ.หญิงธนัญญา   พูนภักดี

2.ทพ.หญิงนิภาเพ็ญ   แก่นพุฒ

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 อบรมเด็กไทยฟันดี

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

1351212jpgวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจำปี  โดยให้มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร 10 ประเด็น ซึ่งในประเด็นการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้หารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางการประเมินออกเป็น ดังนี้

แนวทางการประเมิน

1.รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน โดย อปท.ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลการลดพลังาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะใช้ผลการรายงานในระบบของเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2561

2.ดำเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) ในประเด็นข้อ (2)-(10) ตามแบบรายงานที่กำหนด

การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดการติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561

1234วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ     ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นายจุฬา  มูลเทพ     ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3.ส.อ.เกรียงศักดิ์   สุทำมา     นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ      นายช่างโยธา

5.จ.อ.สฤษดิ์   แก้วนอก     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนวัช    เพ็ชรวิเศษ    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3465 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 393/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561  เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการฝึกอบรม (การควบคุมคุณภาพงานทางและวัสดุ) ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ

123456789101112วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะเป็นประธานในพิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ขอบขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11) ค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะ กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน “RECYCLE  BANK” กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

1234568101180012112วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 100 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่น สาขาพล

ปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ  อันได้แก่ภัยทางธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งของรัฐ  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น   สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงที  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด   อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น  จึงจัดทำจัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ (อปพร.)ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

2.เพื่อให้ (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ทางด้านสาธารณภัยสามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มเป้าหมาย

1.สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

งบประมาณ  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งจ่ายในแผนงานการรักษาความสงบภายใน – งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (00123) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย ข้อ 1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้ 60,000 บาท เบิกเพียง 29,600 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.พันตำรวจโทคูณทัต  วีระศักดิกุล    หัวหน้า ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

2.นายชุมพร  ทองอันตัง   จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

3.นายณรงค์   เย็นเหลือ    จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

4.นางสาวผกามาศ   กนกจันทร์    จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

5.นางสาวพลอยไพลิน   มอไธสง    จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

power point งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยท้องถิ่น) อบต.โนนธาตุ 11 กันยายน 2561

2.งานนำเสนอกู้ภัยเบื้องต้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการกู้ภัย

3.หลักการกู้ภัย ความปลอดภัยในการกู้ภัย

4.การป้องกันและระงับอัคคีภัย เมิ่อเกิดเพลิงไหม้จะทำอย่างไร

5.การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษา

123412345678วันที่ 3-11 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า/สารอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการอันส่งผลกระทบต่อทุพโภชนาการของนักเรียน

แผนการตรวจสอบ

ลำดับที่ วันที่ เวลา โรงเรียน หมายเหตุ
1. 3 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
2. 4 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
3. 5 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์
4. 6 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
5. 7 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก
6. 10 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านสำราญ
7. 11 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ 373/2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แจ้งแผนการตรวจสอบติดตามการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมชุมชุนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

51062891112วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมชุมชุนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่สภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคม รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ การดำเนินงานระดับชุมชนให้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างชุมชนและหมู่บ้านให้เข้มแข็ง โดยการเข้าดูแลแก้ไขและให้การสนับสนุนการประสานความร่วมมือ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นบานหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวมีการพัฒนาตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้าในครอบครัวเป็นการปกป้องลูกหลานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคตที่สำคัญให้ห่างไกลยาเสพติด เพราะการติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และนำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่นการลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้จัดทำโครงการอบรมชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและแนวทางแก้ไข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และเพื่อป้องกันผู้ที่อยู่ในครอบไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับคนในครอบครัวที่มีภาวะความเสี่ยงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งปัญหาต่างๆที่จะตามมาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวของประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.พันตำรวจโทอติชาติ  กองทองธเนศ  สวป.สภ.หนองสองห้อง

2.ดาบตำรวจสุริยา  ไสยกิจ   ผบ.หมู่ ป.สภ.หนองสองห้อง

3.ดาบตำรวจดำรง   พลทา   ผบ.หมู่ (จร.) สภ.หนองสองห้อง

โครงการอบรมชุมชุนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ  เมื่อฝนตกจะมีน้ำขังเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  จึงได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน  จำนวน 4 โครงการ  โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 565,000 บาท มีรายละเอียดโครงการดังนี้

12341.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองแสง) บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร ราคาก่อสร้าง 78,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด พิกัดจุดก่อสร้าง จุดเริ่มต้น 48P 0254830 E  1740529 N  จุดสิ้นสุด 48P 0254805 E  1740532 N วงเงินตามสัญญา 75,000 บาท คลิกดาวน์โหลด

12342.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

(ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร พิกัดจุดก่อสร้าง จุดเริ่มต้น 48P 0256953 E 1737972 N  จุดสิ้นสุดโครงการ 48P 0256951 E  1737955 N

(ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร  ราคาก่อสร้าง 124,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด พิกัดจุดก่อสร้าง จุดเริ่มต้น 48P 0256939 E 1737927 N  จุดสิ้นสุดโครงการ 48P 0256933 E  1737904 N  วงเงินตามสัญญา 120,000 บาท คลิกดาวน์โหลด

12333.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองแสง) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร และวางท่อ คสล.Ø 1.00 เมตร  จำนวน 50 ท่อน พร้อมดาดปากท่อ คสล. ราคาก่อสร้าง 163,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด พิกัดจุดก่อสร้าง จุดเริ่มต้น 48P 0254777 E 1740066 N  จุดสิ้นสุด 48P 0254753 E  1740085 N  วงเงินตามสัญญา 160,000 บาท คลิกดาวน์โหลด

 

12344.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ขก.ถ.130-01 โดยการรื้อถนนลาดยางเดิมซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ แล้วทำการปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร ราคาก่อสร้าง 213,000 บาทรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด พิกัดจุดก่อสร้าง จุดเริ่มต้น 48P 0254853 E 1742214 N  จุดสิ้นสุด 48P 0255091 E  1743191 N วงเงินตามสัญญา 210,000 บาท คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน