กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563

1182345678910121114151619202122reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และนางรำ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563  เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น (จุดรำบวงสรวง ถนนดรุณสำราญ เส้นทางสถานีรถไฟ)  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีนางรำที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จำนวน 36 คน

ด้วย จังหวัดขอนแก่น  กำหนดจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะความศรัทธา  ความรักความสามัคคี  การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่น  ที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด  เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  บ้านเมือง  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย  เผยแพร่สู่สายตาประชาชน  ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 223 ปี ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุโนนธาตุ  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0002ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0003ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0004ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0005ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0006ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0007ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0008ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0009ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0010ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0011ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0012เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สจ. reddown | Neo Hair Lotionด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00-17.00 น. อำเภอหนองสองห้อง แบ่งเขตเลือกตั้ง 2 เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบด้วย

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง, ตำบลดงเค็ง, ตำบลตะกั่วป่า, ตำบลหนองไผ่ล้อม, ตำบลดอนดู่ และตำบลหนองสองห้อง

1เม้งอธิวัฒน์

 

 

 

 

 

เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย

ตำบลหนองเม็ก, ตำบลโนนธาตุ, ตำบลดอนดั่ง, ตำบลคึมชาด, ตำบลสำโรง, ตำบลหันโจด และ ตำบลวังหิน

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลโนนธาตุ

ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0013ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0014ประบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ._0015

 

 

 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

11223344reddown | Neo Hair Lotionองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู้มือในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จึงส่งคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งนี้ สามารถสำเนาคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว โดย SCAN QR Code จากหน้าปกคู่มือแต่ละเล่ม เพื่อแจกจ่ายเพิ่มเติมได้ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1รัชกาลที่-52อบต.โนนธาตุreddown | Neo Hair Lotionวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 อำเภอหนองสองห้อง ได้ทำการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (ในรัชกาลที่ 6ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระนามเจ้านายฝ่ายในตามราชประเพณีนิยมเป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร ซึ่งคำว่า “จุฬาลงกรณ์” นั้นแปลว่า เครื่องประดับผม อันหมายถึง “พระเกี้ยว” ที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหามงกุฎหรือยอดชฎา

พระองค์ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชารวม 3  พระองค์ ได้แก่

  • – สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์
  • – สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
  • – สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

พระองค์ทรงได้รับการศึกษา เบื้องต้นในสำนักพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา ทรงศึกษาภาษาเขมรจากหลวงราชาภิรมย์ ทรงศึกษาการยิงปืนไฟจากพระยาอภัยเพลิงศร วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2404 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และเมื่อ พ.ศ. 2409 พระองค์ทรงผนวชตามราชประเพณี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังจากการทรงผนวช พระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ เมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมทหารบกวังหน้า

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงเสด็จออกทอดพระเนตรสุริยุปราคา โดยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคตนั้น ได้มีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า “พระราชดำริทรงเห็นว่า เจ้านายซึ่งจะสืบพระราชวงศ์ต่อไปภายหน้า พระเจ้าน้องยาเธอก็ได้ พระเจ้าลูกยาเธอก็ได้ พระเจ้าหลานเธอก็ได้ ให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษากันจงพร้อม สุดแล้วแต่จะเห็นดีพร้อมกันเถิด ท่านผู้ใดมีปรีชาควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ให้เลือกดูตามสมควร” ดังนั้น

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเสด็จสวรรคต จึงได้มีการประชุมปรึกษาเรื่องการถวายสิริราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ใหม่ ซึ่งในที่ประชุมนั้นประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ โดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ ได้เสนอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นพระเจ้า แผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการทูลเชิญให้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดา โดยในขณะนั้น ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๕ พรรษา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/38432.html

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

reddown | Neo Hair Lotionด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 (เด็กเกิดก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2561)

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำ  ให้เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3.วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในวัน เวลาราชการ

3.2 กำหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ในวัน เวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.วันมอบตัว ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

5.กำหนดการเปิดเรียน  เปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

กำหนดเวลาเรียน

– เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

– เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น.

6.อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

7.เครื่องใช้สำหรับเด็ก

7.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู

ผ้ากันเปื้อน  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้

8.อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้

– เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)

– เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน

9.การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

9.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.2 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า 17.00 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

9.4 ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563

นายสันต์    กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.โนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

-ใบสมัครนักเรียน ศพด.อบต.โนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

12342310982351748reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย เป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม รามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
ราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งเป็นพระอัยยิกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระราชมารดาที่ประเสริฐสุด โดยทรงอภิบาลอบรมพระราชธิดาและพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ ด้วยพระองค์เองอย่างดีเยี่ยมทั้งด้านพระราชจริยวัตร การศึกษา การอบรมขัดเกลาพระกิริยาอัธยาศัย ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการทุกเรื่องจนพระมหากษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในระหว่างเสด็จฯเยือน มิตรประเทศ อีกทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระด้วยการดูแลเอาใจใส่ออกเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของราษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่อง ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งอำเภอหนองสิงห้อง ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ (2)  

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

11198345267121113151416วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563  อำเภอหนองสองห้อง  มีกำหนดจัดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้แจ้งให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

2.พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

3.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

การแต่งกาย 

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

พิธีวางพวงมาลา/ถวายบังคมและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณ

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

พวงมาลา

– พวงมาลาถวายราชสักการะให้ใช้พวงมาลาดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565(3)ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของทุกปีจะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุที่มีอายุครบ ๖๐   ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  นับจนถึงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  (เกิดก่อนวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๐๕  ) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓-พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ   โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

๑.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

1ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00012ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00023ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00034ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_0004ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.๑/๑๒) ตามประกาศ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านรายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศกำหนดค่าใช้จ่าย

การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

326789111453344วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563  รุ่นที่ 2  ณ  ห้องศรีจันทร์ 1  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

การจัดอบรมวิทยากรอำเภอตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ปี 2563 (15 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2

คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบพิมพ์สำหรับ กปน.ใช้ในการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน