การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง  การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  จึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องได้โปรดอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ  เช่น  ข้อมูลสำเนาโฉนดที่ดิน  สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง  หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยพนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเริ่มออกสำรวจตั้งแต่เวลา 08.30 น. ไปจนถึง 16.30 น. ในการออกสำรวจครั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากท่าน  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องทราบโดยทั่วกัน  หากมีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทรศัพท์ 0-4345-6200-2 ในวันและเวลาราชการ

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

การออกตรวจประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตอำเภอหนองสองห้อง

20191112_16552220191112_13381655520191112_15061520191112_11130120191112_12363020191112_10503120191112_09234340050ดอนดู่_๑๙๑๑๑๓_005830022200357743ดงเค็ง_๑๙๑๑๑๔_0015ตามคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 190/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  และกองทุนระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (LTC : Long Term Care)  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดคำสั่งโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้กำหนดแผนการออกติดตามผลการดำเนินงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC : Long Term Care ในเขตอำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถานที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  สำหรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ รับการตรวจประเมิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30-16.30 น.

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการออกตรวจเยี่ยม

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.หันโจด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.หนองเม็ก/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.โนนธาตุ/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ……..

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.หนองเม็ก

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.ดอนดู่/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.คึมชาด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.หนองไผ่ล้อม/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.คึมชาด

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.หนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.ดงเค็ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.00-14.30 น. สถานที่ อบต.ตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 15.00-16.30 น. สถานที่ อบต.ตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.ดงเค็ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.วังหิน/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน ประจำปี 2562……

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.สำโรง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง ประจำปี 2562……

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.ดอนดั่ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2562……

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.สำโรง

การรับมอบนโยบายจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

410536191187112141513เสวียนไม้ไผ่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา  09.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก  นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ  มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  มีผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี  นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวต้อนรับ

การมอบนโยบายที่สำคัญ

1.สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล (Podul) และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.การรณรงค์ให้งดการเผาขยะ วัสดุเหลือใช้ ตอซังข้าว การเผาไร่อ้อย เพราะจะทำให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขโดยการทำเสวียนไม้ไผ่เพื่อรองรับขยะที่ย่อยสลายได้ (ดังภาพด้านบน)

3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

5.การปลูกังให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานเอาใจใส่ เมื่อประชาชนแจ้งหรือส่งเรื่องมายังหน่วยงาน ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ขอให้รีบแก้ไข  หากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขอให้รับเรื่องไว้และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/4100 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการมอบนโยบาย อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บรรยายสรุป อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

คำกล่าวรายงานการต้อนรับ นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ของนายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด  คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายจาก นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13214546789111516171218วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” ในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นประจำทุกปี

ในวโรกาส วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะขึ้น ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.25ุ62 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ผู้สูงอายุด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2562 – เดือน พฤศจิกายน 2562 และเดือน มกราคม 2563 – เดือน กันยายน 2563  จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุที่มีอายุครบ ุ60 ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564  นับจนถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน พฤศจิกายน 2562  และเดือน มกราคม 2563 – เดือน กันยายน 2563  ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3929 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

711365436101112181721615วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562  อำเภอหนองสองห้อง  มีกำหนดจัดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้แจ้งให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.พิธีทำบุญตักบาตร  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

การแต่งกาย  

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

2.พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

การแต่งกาย  

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

พวงมาลา

– พวงมาลาดอกไม้สดสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

11ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา  2562  ดังรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2562

(เด็กเกิดก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2560)

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำ  ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3.วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ

3.2 กำหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใน

วัน เวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.วันมอบตัว

ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

5.กำหนดการเปิดเรียน  เปิดเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

กำหนดเวลาเรียน

– เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

– เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น.

6.อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

7. เครื่องใช้สำหรับเด็ก  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู  ผ้ากันเปื้อน  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้

8.อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้

– เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)

– เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน

9.การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

9.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.2 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า 17.00 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

9.4 ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียดประกาศ/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่!!!  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2

การย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณศาลาวัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

2467891011121310102019_๑๙๑๐๑๐_000210102019_๑๙๑๐๑๐_003510102019_๑๙๑๐๑๐_004310102019_๑๙๑๐๑๐_0067123141วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยทีมงาน ได้ทำการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 3 ต้น ที่บริเวณศาลาวัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านเพื่อนำไปแก้ไข และได้ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus) ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมี นางดารุณี อุทัยประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับการดำเนินการในครั้งนี้  ได้รับแจ้งจาก นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัด  ขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านพร้อมทีมงานได้ทำ  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus

ประกาศขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ดอกไม้เพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  เรื่อง  ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562  เป็นวันออกพรรษา  ซึ่งในช่วงนี้จนถึงวันออกพรรษา  ในพื้นที่จะมีการขาย พลุ ประทัดและดอกไม้เพลิง  ซึ่งการละเล่นดังกล่าว  อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้  จากสถิติที่ผ่านมาจะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอันเกิดจากการเล่นพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงเป็นประจำทุกปี  สาเหตุเกิดจากการดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงดัง  มีอำนาจการระเบิดที่รุนแรง  ถ้าเล่นในที่ชุมชน  จะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เกิดประกายไฟลุกลามบ้านเรือนได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง  มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ  ร้านค้า  และประชาชนในพื้นที่ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจ  จะออกตรวจกวดขันการจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ตามร้านค้าต่างๆในพื้นที่  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะจำหน่ายได้  และจะจำหน่ายได้เฉพาะในเวลา  06.00-18.00 น.เท่านั้น

2.สำหรับร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาต  หากมีการฝฝ่าฝืน  จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.หากมีการเล่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายกับผู้อื่น  มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน  ดดยเฉพาะในช่วงวันออกพรรษานี้ห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง  ประทัด  พลุ  ตามสถานที่ต่างๆ  โดยเด็ดขาด  หากผู้ใดฝ่าฝืน  มีความผิดตั้งแต่โทษปรับจนถึงจำคุก  จึงประกาศมาให้ทราบโดยกัน  อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20190927_141517(0)20190927_14221620190927_14483320190927_152227(0)20190927_16003320190927_16220420190927_14182120190927_141837วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน ทำความเข้าใจในงานนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมยอดขวัญเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรื่องที่สำคัญในการประชุม

1.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย นายกิตวิพัฒน์ ขุ่มด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ โดย นายชูเดช เปสุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ จากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.โดย นายเรืองรวี จันทนาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน