การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

อบต.โนนธาตุ-ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก-ทต.หนองอีบุตร45698161410171211วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 30 คน  ได้เข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนฯ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนฯ  นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง (ที่ปรึกษากองทุน)  กำนันตำบลโนนธาตุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพสต.โนนธาตุ)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน (ผอ.รพสต.บ้านโนนแต้)  คณะกรรมการกองทุนฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองอีบุตร/ประธานกองทุนฯ  ท่านปลัดเทศบาล และคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานกองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ (เทศบาลหนองอีบุตร) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20181108_10444320181108_10151520181108_10353920181108_11045220181108_16062620181108_09314320181108_094124(0)20181108_094021วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ

4.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คนใหม่

20181106_11315911127823416910วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมต้อนรับ  นายประดิษฐ์  สุทธิวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง ซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3  ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณ  นางวราพร  สาระผล  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ  คณะครู-อาจารย์  และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

20180910_11434620180910_11421020180910_114049(0)20180910_11413520180910_11145920180910_11170420180910_11122120180910_111804

ยินดีต้อนรับนายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คนใหม่ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการพัฒนาสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561

123456789101112วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 16.30 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561  มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิคให้กับแกนนำ  จำนวน 50 คน  และมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  โดยจัดขึ้นที่ลานเอนกประสงค์  หน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้มอบเงินเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 3000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ขอขอบคุณ นายทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  และแกนนำทุกหมู่บ้านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคม/ตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย สาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.ในพื้นที่ 12 ตำบล 137 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 11,478 ครัวเรือน 11,478 คน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตร คาดว่าจะเสียหาย 150,218 ไร่ มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภาวะฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ จะได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 12 ตำบล ตามประกาศลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 คลิกดาวน์โหลด

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด 

คำสั่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหนองสองห้อง ที่ 287/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการตรวจสอบพื้นที่เสียหายด้านการเกษตรระด้บหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

การประชุมแผนการออกประชาคมและสำรวจพื้นที่

1234

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 (บ่าย)  สถานที่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 (เช้า) สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (เช้า) สถานที่ ศาลาวัดบ้านสำราญ

-บ้านกอก หมู่ที่ 1, บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (บ่าย) สถานที่ ศาลากลางบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

-บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 (เช้า) สถานที่ ศาลาวัดบ้านสว่าง

-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 (บ่าย) สถานที่ ศาลาประชาคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

-บ้านชาด หมู่ที่ 10 (เช้า) สถานที่ ศาลาประชาคม

วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

1234567891011 วันออกพรรษา 24 ตุลาคม 2561วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา  ณ วัดอัมพวัน  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9 มีผู้ร่วมบริจาคทำบุญในครั้งนี้ จำนวน 3,140 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  และได้บริจาคหนังสือสวดมนต์ถวายเป็นธรรมทาน จำนวน 20 เล่ม  ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันออกพรรษา การออกจากเขตจำกัด ไปพักแรมที่อื่นได้เรียกออกพรรษา พรรษาหมายถึงฤดูฝน ปีหนึ่งมี 4 เดือน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ในระยะ 4 เดือน 3 เดือนต้นให้เข้าพรรษาก่อน เข้าครบกำหนด 3 เดือน เปลี่ยน การทำบุญมีให้ทานเป็นต้น เกี่ยวกับการออกพรรษานี้ เรียกบุญออกพรรษา เพราะมีกำหนด การทำในระหว่างเดือนสิบเอ็ด จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญเดือนสิบเอ็ด

มูลเหตุแห่งการทำ  เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ ได้มีโอกาสว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ให้พระภิกษุสงฆ์เที่ยวอบรมศีลธรรม และบวชกุลบุตรสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ไปเยี่ยมยามถามสารทุกข์สุกดิบ บิดา มารดา เป็นต้น ให้พระภิกษุได้มีเวลาหาผ้ามาผลัดเปลี่ยน

พิธีทำ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตั้งแต่เช้ามืดมีระฆังพระสงฆ์ไปรวมกันที่โบสถ์ แสดงอาบัติแล้วทำวัตรเช้า จบแล้วไม่ต้องสวดพระปาฏิโมกข์ทำปวารณาแทนการทำปวารณา คือเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ก่อนจะปวารณาให้ตั้งยัตติก่อน จะปวารณาองค์ละ 1-2 หรือ 3 จบ ถ้า 3 จบให้ว่าดังนี้

สวดญัตติปวารณา พระเถระขึ้นนั่งบนอาสน์แล้วตั้งญัตติว่า สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อัชช ปวารณา ปัณณรสี ยทิ สังฆัสส ปัตตกัลลัง สังโฆ เตวาจิกัง ปวาเรยย แล้วลงจากอาสน์ นั่งหันหน้าลงมาหาสงฆ์ กล่าวคำปวารณาต่อสงฆ์ว่า สังฆัง อาวุโส ปวาเรมิ ทิฏเฐน วา สุเตน วาปริสังกาย วา วทันตุ มัง อายัสมันโต อนุกัมปัง อุปาทาย ปัสสันโต ปฏิกกริสสามิ ว่าดังนี้ รูปละ 3 หน แล้วว่าตามลำดับแก่อ่อน เปลี่ยน อาวุโส เป็นภันเต

พอจบคำปวารณาแล้ว พระเถระจะให้โอวาสตักเตือนพระสงฆ์ ให้เล็งเห็นความสำคัญในการปวารณาคนเราต่างมีทิฐิมานะด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไม่ปวารณาไว้ก่อนเวลาไปทำผิดพลาดเข้า จะไปตักเตือนว่ากล่าวก็จะถือว่าละลาบละล้วงล่วงเกิน ถ้าได้ปวารณากันไว้ ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ จบโอวาทแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีออกพรรษาปวารณา

ใต้ประทีป ในวันออกพรรษา พระสงฆ์จะจัดทำเรือไฟขึ้นไปวัด ตรงหน้าโบสถ์ใช้เสาไม้และต้นกล้วย 4 ต้น พื้นปูด้วยกาบกล้วย มีหัวหางคล้ายเรือ ตอนกลางคืนนำธูปเทียนไปจุดบูชา ถือว่าทำเป็นพุทธบูชาได้บุญกุศลมากมีตัวอย่าง เช่น พระอนุรุทธเถระ เป็นพระอรหันต์ได้รับความยกย่องว่ามีตาทิพย์ ทั้งนี้ก็เกิดจากอานิสงฆ์ ได้ให้ประทีปเป็นทาน

มูลเหตุแห่งการทำ  มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่า ครั้งหนึ่ง พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีวิวาทกัน พระพุทธเจ้าตักเตือนไม่ฟัง พระองค์จึงเสด็จไปจำพรรษาที่ป่ารักชิตวัน ได้ช้างและลิงเป็นอุปฐาก ช้างตักน้ำต้มน้ำถวาย ลิงหาผลไม้รวงผึ้งน้ำผึ้งถวาย รวงผึ้งที่คั้นเอาน้ำน้ำถวายแล้วนั้นผู้มีศรัทธาทำเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชา ได้บุญกุศลมาก จึงมีประเพณีทำต้นดอกเผิ้งไปถวายสืบมาจนทุกวันนี้

 พิธีทำ ในวันออกพรรษานั้น ผู้มีศรัทธาจะนำหอผาสาทเผิ้ง คือจัดหาไม้ไผ่มาจักตอกสานให้เป็นหอ เอากาบกล้วยมาแทงหยวก แอ้มและมุงด้วยกาบกล้วย เอาผึ้งต้มให้เปื่อยแล้วจุ่มทำเป็นดอกๆ แล้วนำไปเสียบตามหลังปราสาท ข้างในหอมีขนม ข้าวต้ม กล้วย อ้อย สาด หมอน ฝ้าย ข้างนอกแขวนด้วยกระดาษดินสอ ไม้ขีดไฟ ได้เวลาทุ่มเศษๆ ก็แห่ออกไปทอดที่วัด เวียนรอบศาลาโรงธรรม 3 รอบ แล้วนำไปถวายพระ พระท่านรับแล้วอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี (จากหนังสือ ประเพณีโบราณไทยอีสาน พระมหาปรีชา ปริญญาโณ) ที่มา : http://www.kknontat.com/?page_id=437

หนังสือสวดมนต์-นิทานธรรม ถวายเป็นธรรมทาน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

12345678วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2561 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน/ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่เข้าร่วมพิธีมา ณ โอกาสนี้  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พระราชประวัติ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า ” เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ” เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ( สมเด็จพระนางรําเพยภมรภิรมย์ ) พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ตรงกับวันอังคาร แรม 3 คํ่า เดือน 10 ได้ทรงรับสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และกรมขุนพอนิจประชานาถ

ด้านการศึกษา พระองค์ทรงได้รับการศึกษาเป็นมาอย่างดี คือ ทรงศึกษาอักษรศาสตร์ โบราณราชประเพณีภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยรัฐประศาสนศาสตร์ วิชากระบี่ กระบอง วิชาอัศวกรรม วิชามวยปลํ้า การยิงปืนไฟ เมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษา ได้ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สําเร็จราชการ พ.ศ. 2410 พระเจ้านโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศส ได้ส่งพระแสงกระบี่มาถวาย ครั้นพระชนมายุครบที่จะว่าราชการได้ พระองค์จึงได้ทรงทําพิธีราชาภิเษกใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2416 ทําให้เกิดผลใหญ่ 2 ข้อ

1.ทําให้พวกพ่อค้าชาวต่างประเทศหันมาทําการติดต่อกับพระองค์โดยตรง เป็นการปลูกความนิยมนับถือกับชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
2.ทําให้พระองค์ มีพระราชอํานาจที่จะควบคุมกําลังทหารการเงินได้โดยตรงเป็นได้ทรงอํานาจในบ้านเมืองโดยสมบูรณ์

การบริหารงานส่วนภูมิภาค  การปกครองมณฑลได้วางระเบียบการปกครองแบบลักษณะเทศาเทศาภิบาลขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2437 – 2439 มณฑลทั้ง 6 นี้ จึงเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะมณฑลเทศาภิบาลด้วยการปกครองแบบนี้ มีผู้บัญชาการมณฑลเป็นผู้บริหารงานในมณฑลนั้นๆ ตามนโยบายของเสนาบดี ตําแหน่งหน้าที่ราชการ มีการให้เงินเดือนสร้างบ้านพักหลวงให้อยู่อาศัย งดการกินเมืองแบบเก่าๆ

การเลิกทาส  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าทาสมักจะถูกนายเงินกดขี่ข่มเหง ต้องทํางานอาบเหงื่อต่างนํ้า ทาสบางคนที่ไม่ทําตามคัาสั่งจะถูกลงโทษอย่างทารุณ ถึงเลือดตกยางออก แม้จะทําผิดเพียงเล็กๆน้อยๆ พระองค์ทรงพระเมตตาต่อมนุษย์ ด้วยทรงเห็นว่าไม่ยุติธรรม ยังทรงมีพระราชดําริด้วยว่า การมีทาสเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของชาติการเลิกทาส พระพุทธเจ้าหลวงทรงเห็นว่าควรลดจํานวนทาสลงจึงทรงตราพระราชบัญญัติลดทาส เมื่อ พ.ศ. 2411 จนกระทั่ง พ.ศ. 2448 จึงมีพระราชบัญญัติเลิกทาส

อ้างอิง : https://sites.google.com/site/phrarachprawati09/home/r-5

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คลิกดาวน์โหลด

คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงอำเภอหนองสองห้อง

556820180905_11093220180905_12441120180905_1241484317621220180926_18050420180926_180628องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย สาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.ในพื้นที่ 12 ตำบล 137 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 11,478 ครัวเรือน 11,478 คน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตร คาดว่าจะเสียหาย 150,218 ไร่ มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภาวะฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ จะได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 12 ตำบล ตามประกาศลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 คลิกดาวน์โหลด

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด 

คำสั่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหนองสองห้อง ที่ 287/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการตรวจสอบพื้นที่เสียหายด้านการเกษตรระด้บหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

ประชุมแผนการออกประชาคมและสำรวจพื้นที่

1234

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 (บ่าย)  สถานที่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 (เช้า) สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (เช้า) สถานที่ ศาลาวัดบ้านสำราญ

-บ้านกอก หมู่ที่ 1, บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (บ่าย) สถานที่ ศาลากลางบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

-บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 (เช้า) สถานที่ ศาลาวัดบ้านสว่าง

-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 (บ่าย) สถานที่ ศาลาประชาคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

-บ้านชาด หมู่ที่ 10 (เช้า) สถานที่ ศาลาประชาคม

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

20181016_08474020181016_08431320181016_09351320181016_10101420181016_11511520181016_13325920181016_13374615396543908741539654395152153965440204715396701324451539670134325วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ผู้เข้าประชุม

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ

2.นายทวีศักดิ์  ชำกรม   ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/กรรมการบริหารกองทุนฯ

3.นางวนิดา  นาเจริญ   ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้/กรรมการบริหารกองทุนฯ

4.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนฯ

5.นางสุพัฒตา   เพ็ชรวิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

7 ขั้นตอน การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

Time line การดำเนินงานกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ข้อมูล/ภาพ โดย สมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

เว็บไซต์ : http://www.kknontat.com
ชมคลิป : https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

รัชกาลที่ 9อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยได้ซักซ้อมการปฏิบัติดังนี้.-

625611013_๑๘๑๐๑๓_0122_025611013_๑๘๑๐๑๓_013120181013_๑๘๑๐๑๓_002020181013_๑๘๑๐๑๓_00291966521233120181013_๑๘๑๐๑๓_0035

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร  เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.การจัดกิจกรรวางพวงมาลาและถวายบังคม  เวลา 09.00 น.และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  และขอให้ทุกภาคส่วน มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา

3.พวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

4.ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งชาย หญิง ซักซ้อมการถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม โดยสามารถเข้าดูการฝึกซ้อมการถวายบังคมฯ ได้ใน YouTube “การซ้อมพิธีถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

5.ก่อนเวลา 09.00 น.นายอำเภอหนองสองห้อง จะทำการซักซ้อมการถวายบังคมของผู้มาร่วมกิจกรรม

25611013_๑๘๑๐๑๓_006111111225611013_๑๘๑๐๑๓_005725611013_๑๘๑๐๑๓_00713211825611013_๑๘๑๐๑๓_004825611013_๑๘๑๐๑๓_0046S__6275083S__6291475S__629147644454446

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/3921 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน