การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” ในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นประจำทุกปี

ในวโรกาส วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะขึ้น ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.25ุ62 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ผู้สูงอายุด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2562 – เดือน พฤศจิกายน 2562 และเดือน มกราคม 2563 – เดือน กันยายน 2563  จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุที่มีอายุครบ ุ60 ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564  นับจนถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน พฤศจิกายน 2562  และเดือน มกราคม 2563 – เดือน กันยายน 2563  ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

711365436101112181721615วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562  อำเภอหนองสองห้อง  มีกำหนดจัดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้แจ้งให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.พิธีทำบุญตักบาตร  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

การแต่งกาย  

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

2.พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

การแต่งกาย  

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

พวงมาลา

– พวงมาลาดอกไม้สดสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

11ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา  2562  ดังรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2562

(เด็กเกิดก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2560)

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำ  ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3.วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ

3.2 กำหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ใน

วัน เวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.วันมอบตัว

ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

5.กำหนดการเปิดเรียน  เปิดเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

กำหนดเวลาเรียน

– เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

– เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น.

6.อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

7. เครื่องใช้สำหรับเด็ก  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู  ผ้ากันเปื้อน  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้

8.อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้

– เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)

– เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน

9.การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

9.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.2 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า 17.00 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

9.4 ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียดประกาศ/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่!!!  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2

การย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณศาลาวัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

2467891011121310102019_๑๙๑๐๑๐_000210102019_๑๙๑๐๑๐_003510102019_๑๙๑๐๑๐_004310102019_๑๙๑๐๑๐_0067123141วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วยทีมงาน ได้ทำการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 3 ต้น ที่บริเวณศาลาวัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านเพื่อนำไปแก้ไข และได้ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus) ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมี นางดารุณี อุทัยประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับการดำเนินการในครั้งนี้  ได้รับแจ้งจาก นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัด  ขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านพร้อมทีมงานได้ทำ  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน (PEA SMART plus

ประกาศขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ดอกไม้เพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562  เรื่อง  ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562  เป็นวันออกพรรษา  ซึ่งในช่วงนี้จนถึงวันออกพรรษา  ในพื้นที่จะมีการขาย พลุ ประทัดและดอกไม้เพลิง  ซึ่งการละเล่นดังกล่าว  อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้  จากสถิติที่ผ่านมาจะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอันเกิดจากการเล่นพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงเป็นประจำทุกปี  สาเหตุเกิดจากการดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงดัง  มีอำนาจการระเบิดที่รุนแรง  ถ้าเล่นในที่ชุมชน  จะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เกิดประกายไฟลุกลามบ้านเรือนได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง  มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ  ร้านค้า  และประชาชนในพื้นที่ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจ  จะออกตรวจกวดขันการจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ตามร้านค้าต่างๆในพื้นที่  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะจำหน่ายได้  และจะจำหน่ายได้เฉพาะในเวลา  06.00-18.00 น.เท่านั้น

2.สำหรับร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาต  หากมีการฝฝ่าฝืน  จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.หากมีการเล่นที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายกับผู้อื่น  มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  จำคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน  ดดยเฉพาะในช่วงวันออกพรรษานี้ห้ามจำหน่ายและเล่นดอกไม้เพลิง  ประทัด  พลุ  ตามสถานที่ต่างๆ  โดยเด็ดขาด  หากผู้ใดฝ่าฝืน  มีความผิดตั้งแต่โทษปรับจนถึงจำคุก  จึงประกาศมาให้ทราบโดยกัน  อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20190927_141517(0)20190927_14221620190927_14483320190927_152227(0)20190927_16003320190927_16220420190927_14182120190927_141837วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน ทำความเข้าใจในงานนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมยอดขวัญเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เรื่องที่สำคัญในการประชุม

1.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย นายกิตวิพัฒน์ ขุ่มด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ โดย นายชูเดช เปสุริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ จากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.โดย นายเรืองรวี จันทนาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย รักษาราชการแทน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

123467891011121314151617วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 30.000 บาท  และงบประมาณสมทบจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จำนวน 3,000 บาท  รวมงบประมาณ  33,000 บาท  การึกอบรมครั้งนี้  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด  มีจิตสำนึกในการป้องกันเหตุร้ายและควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน  65 คน  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และประชาชนในหมู้บ้าน/ชุมชน

2.เพื่อรวมพลังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งต่อไป

3.เพื่อให้ผู้ผ่านการึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่  กฎหมาย  สมัครสมานสามัคคี  เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม  เป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีในสังคม  มีจิตสำนึกในการป้องกันเหตุร้าย  ควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นการยับยั้งเหตุเบื้องต้น  ลดปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

2692019_๑๙๐๙๒๖_00012692019_๑๙๐๙๒๖_00112692019_๑๙๐๙๒๖_00052692019_๑๙๐๙๒๖_00022315914174211819202692019_๑๙๐๙๒๖_0012วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ใช้งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ศึกษาโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเริ่มจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีถือเป็นการก้าวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพราะตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เริ่มปรากฏขึ้นในองค์การบริหารโนนธาตุ และจำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและมีปัญหาด้านสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าจากการถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง ผู้สูงอายุเหล่านี้จะได้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกัน การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยกันถึงปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ฐานะยากจน และขาดโอกาสจนส่งผลนำไปสู่การทำร้ายตัวเองในที่สุด โรงเรียนผู้สูงอายุจึงทำหน้าที่เหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ ที่จะเอาความเหงา ความเศร้า ความทุกข์ มาปลดปล่อยและมารับรอยยิ้มจากเพื่อนเช่นเดียวกันและบางครั้งผู้สูงอายุต้องการกำลังใจ ต้องการความอบอุ่นต้องการพูดคุย ทางชมรมผู้สูงอายุฯ จึงได้เห็นฟ้องต้องกันว่าควรที่จะมีสถานีที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณ  นายสวัสดิ์  พรมรินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  พร้อมทีมวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้

3.เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1- 11  จำนวน 55 คน

คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

111129652312345847วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 27,900 บาท  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย  ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมีนายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบ มาตรา 16 (19)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ด้านการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  ซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ป่วยด้วยโรคปัจจุบันหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าถึงสถานพยาบาล  หรือสามารถรับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างทั่วถึง  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  และเพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ด้วย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับขีดความสามารถและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยฯ และ อสม.ให้เข้าใจถึงการช่วยเหลือ  ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  อุบัติเหตุ  ได้อย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ  ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที

2.เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

3.เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

4.เพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

5.เพื่อให้การลำเลียง ยกและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

6.เพื่อให้การช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

7.เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถติดต่อประสานงาน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่สูงกว่า เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน