ประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป นั้น

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐนูญอันจะทำให้การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข องค์การปริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ตามหนังสือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด ที่ (รธน.) ว 422/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1402 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

1.บทเพลงต่างๆ

Airbone – รัฐธรรมนูญของคนไทย

จินตหรา พูนลาภ – ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย

เพลงฉ่อยรัฐธรรมนูญ สามน้า

2.สปอตวิทยุ สาระชวนรู้โดย กรธ.

SPOT 01 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (หน้าที่รัฐ)

SPOT 02 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ปฏิรูปที่ดิน น้ำ ไฟ ถนนหนทางให้เกษตรกร)

SPOT 03 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย)

SPOT 04 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิสตรี)

SPOT 05 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (คนยากไร้ไม่โดดเดี่ยว)

SPOT 06 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (งบสอดคล้องกลุ่ม)

SPOT 07 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ผู้บริโภคมีสิทธิรวมกลุ่มกันได้)

SPOT 08 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิของแม่)

SPOT 09 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน)

SPOT 10 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (เข้าชื่อเสนอกฎหมาย)

สปอตวิทยุ สาระชวนรู้ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

สปอตวิทยุ สาระชวนรู้ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(1)อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(2)อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(3)อบต.โนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา 2559(4)วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดสำราญจิต  บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

การถวายเทียนพรรษา ได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่น ของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559

IMG_3878IMG_38753IMG_3874วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   เข้าประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559  ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม  เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด  ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีของคนไทยในชาติ  ถวายแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

อำเภอหนองสองห้อง  ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง

กำหนดการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 08.00 น.

-ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน นิสิต นักศึกษา  พ่อค้า  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  พร้อมกัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 08.30 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

-ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีเฉลิมพระเกียรติ/ถวายความเคารพ/เปิดกรวยกระทงดอกไม้/เสร็จแล้วถวายความเคารพ

-นายจีรภัทร  วรสิงห์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง กล่าวรายงาน

-นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวเปิดงาน/นำกล่าวปฏิญาณตน

เวลา 08.45 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง  ปล่อยขบวนปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติฯ

-เส้นทางปั่นจักรยาน  เริ่มปั่นจักรยานจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ผ่านโรงเรียนอมตวิทยา/เลี้ยวขวาผ่านหน้า สนง.กศน.อำเภอหนองสองห้อง/โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์/เลี้ยวขวาถึงวงเวียน/ผ่านแขวงการทางอำเภอหนองสองห้อง  ตามถนนเส้นทางถนนหนองสองห้อง-เมืองพล/ถึงจุดกลับรถบริเวณหน้ารีสอร์ทหนองเม็ก  ตามถนนหนองสองห้อง-เมืองพล  มาถึงบริเวณสามแยกบ้านหนองวัดป่า/เลี้ยวซ้ายถึง อบต.ดอนดั่ง/กลับรถมายังบริเวณสามแยกบ้านหนองวัดป่า/เลี้ยวซ้ายมาถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 11.00 น.

-ขบวนถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

เวลา 11.30 น.

-คณะผู้จัดงานปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน

(การแต่งกาย สวมเสื้อสีเหลือง)

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ…

อบต.โนนธาตุ-ประชาสัมพันธ์ประชามติ1234IMG_3708IMG_3711IMG_3714IMG_3715วัน ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559 ร.ต.ธนกร  ก๋งหลัก  หน.ชุด ชปพท.เปือยน้อย-หนองสองห้อง  พร้อมทีมงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประสานการปฏิบัติงาน/การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ…โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้การต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583) ประจำจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือในการจัดทำสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียง ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ… ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการออกเสียงประชามติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ดังนี้

2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ  

 1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็น เพิ่มเติมของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
 2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 5. เตรียม หลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมี เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

ร่างรัฐธรรมนูญ 

สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ลต (ขก) 0704/ว 726 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ…อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ

593271049วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ  ณ ศูนย์ กศน.ตำบลโนนธาตุ (บ้านสว่าง หมู่ที่ 3) อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  กล่าวรายงาน  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษา กศน. ประชาชนและภาคีเครือข่าย  จำนวน 100 คน

ตามที่ สำนักงาน กศน.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ  โดยให้บุคลากรในสังกัด กศน.ทุกระดับ  นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้ตระหนักรู้ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ  นำไปสู่การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  และเกิดความซาบซึ้งในสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  จึงได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ ขึ้น  โดยได้มีการเปิดศูนย์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 7,424 แห่ง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

2.เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ทุกระดับ นักศึกษา กศน.และประชาชนได้ตระหนักรู้ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ

3.ขยายผลการดำเนินงานและสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งหลักการทรงงานของสถาบันพระมหากษัตริย์

4.สร้างจิตสำนึกความหวงแหนสถาบันหลักของชาติผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน.ไปสู่นักศึกษา กศน.และประชาชนอย่างแท้จริง

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโนนธาตุ ขนาดไฟล์ 4.80 MB คลิกดาวน์โหลด

9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี (อบต.โนนธาตุ)King_Rama_IX_being_presented_with_regalia_at_coronationวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต อย่างกระทันหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ภายใน พระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป[27] แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะ ทรงครองราชสมบัติ แต่ในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านั้น เพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไป ยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”[28] ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์ ดังที่ได้ตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก 20 ปีต่อมา[29]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครในปีถัดมา โดยประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2493 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ภายในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์[30]

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในโอกาสนี้พระองค์ทรงพระราชดำริว่า ตามโบราณราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรม ราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรม ราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี[31] ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki

นับจาก วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ทุกปัญหาที่ได้รับถ้าสามารถที่จะดำเนินการให้ได้ในกรณีที่ไม่ขัดกับระเบียบ  ก็จะรีบดำเนินการให้  หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ 0-4345-6200-2 ซึ่งที่ผ่านมา  ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน จำนวน 4 เรื่อง  และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้.-

13IMG_3825IMG_01501.ปัญหาเส้นทางการสัญจรระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น – องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ในฤดูฝนน้ำหลาก  จะไม่สามารถใช้ถนนดังกล่าวได้  จึงแก้ไขโดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยตะกุด (โรงปุ๋ยบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9) กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 32 เมตร  โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 247,000 บาท (ราคาตามสัญญา) ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามโครงการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 2 คลิกดาวน์โหลด 1

IMG_3884IMG_3886IMG_3888IMG_4016

Screenshot_2016-05-19-10-31-43IMG_32903IMG_37182.ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านวังคูณ-บ้านชาด หมู่ที่ 10 ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก ที่ชำรุดเสียหายมาก  ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการสำรวจและประมาณการแล้ว จะดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

IMG_3501IMG_3508IMG_3511IMG_3514

3.ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ที่ชำรุด  ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการสำรวจและประมาณการแล้ว จะดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ถนนชำรุด2ถนนชำรุด1Picture41Picture2113512225_306092139778805_2921616801149091703_n13567009_306092273112125_7414372302139075541_n13592845_306092226445463_3883735188417975508_n13606590_306092176445468_2205722455073936385_n

IMG_0225IMG_0249IMG_0251IMG_0259 4.ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง-บ้านกุดหอยกาบ ตำบลหันโจด ถนนสายดังกล่าวผ่านพื้นที่ของ อปท.3 แห่ง  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง, องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด โดยเฉพาะช่วงบ้านโนนรัง ถึง บ้านสว่าง ที่ชำรุดเสียหายมาก  ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ยังไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจาก

1.ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2.ถนน บางส่วนที่ชำรุดเสียหายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล มาทำการซ่อมแซมได้

3.เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ (ใช้งบประมาณมาก)

ได้ประสานให้ทำการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน  ผ่านท่าน ส.จ.ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.จ.เม้ง)  ได้รับคำตอบว่า จะดำเนินการแก้ไขให้ในเดือน กรกฎาคม 2559

ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ได้เข้าทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จึงขอฝากเตือนมายังพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวังนะครับ…ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 3 คลิกดาวน์โหลด 2 คลิกดาวน์โหลด 1

ประชาสัมพันธ์”แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด”

ประชารัฐร่วมใจด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้องว่า  ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแ่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้เห็นชอบประชารัฐร่วมใจร่วมสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)  ได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยกำหนดให้มี  Roadmap ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ  สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น  เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพและถือเป็นจุดเน้นการดำเนินงานในห้วง 6 เดือน  (เมษายน-กันยายน 2559)

เพื่อให้นโยบายและกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน  ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  และได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ จำนวน 3 จุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประชารัฐร่วมใจ อบต.โนนธาตุอบต.โนนธาตุ3อบต.โนนธาตุ2อบต.โนนธาตุ1จุดที่ 1  ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1.20×2.40 เมตร

จุดที่ 2  ติดตั้งบริเวณสามแยกหนองแวง ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2.30×4.70 เมตร

จุดที่ 3  ติดตั้งบริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2.30×4.70 เมตร

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

แจ้งดับไฟ อบต.โนนธาตุ

IMG_3444IMG_3440kknontat1kknontat2 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 08.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ได้ทำการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  เนื่องจากที่ผ่านมามีไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง  นายสมพงษ์  บัวศรี  พนักงานช่าง ระดับ 6  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล  ซึ่งเป็นหนึ่งในทึมงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง  ได้ให้ข้อมูลว่า  ได้มีการเปลี่ยนลูกถ้วยในไลน์แรงสูง  จากลูกถ้วยก้านตรง เป็น ลูกถ้วยลายโพรส  จำนวน 546 ลูก  เพื่อให้การจ่ายกระกสไฟฟ้ามีประสฺิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทีมงานก่อสร้าง จำนวน 4 ทีมดังนี้

1.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จำนวน 20 คน

2.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่  จำนวน 30 คน

3.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล  จำนวน 10 คน

4.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมัญจาคีรี  จำนวน 13 คน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ เวลา 15.27 น. ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทึมงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ตามหนังสือที่ มท 5305.30/นสห.15666/2559  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  บริเวณบ้านหนองกุงหันโจด – บ้านโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ani155.gifani108.gifani155.gif“ดับไฟใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด  จะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือ ที่ มท 5305.30/นสห.15666/2559  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

อบต.โนนธาตุ12อบต.โนนธาตุวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  การฝึกอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 30,000 บาท  และงบประมาณจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จำนวน 9,200 บาท  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่

3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและรูปแบบการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนแนวทางการป้องกันซึ่งอาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบตัว

4.เพื่อให้ประชาชนที่เป็นแกนนำได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยระดมความคิด  เพื่อผลักดันให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

5.เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง

ขอขอบคุณ  พ.ต.อ.จำรัส  ไชยศักดิ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทุกท่าน  มา ณ โอกาสนี้

กำหนดการโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองสองห้อง ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน