ประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

อบต.โนนธาตุศูนย์เด็กโนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 8/2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย  สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  จึงขอประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้  และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  ตามมาตรการป้องกันโรคดังนี้

1.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด

2.รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  เจล  หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ

3.หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

4.ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร  หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

5.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม ดดยการเช็คทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

6.ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข/ประกาศจังหวัดขอนแก่น

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1-14

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 12)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 13)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 14)

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

แจ้งดับไฟฟ้าในเขต อบต.โนนธาตุแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน 17 มิถุนายน 2563 (11)ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายชำรุด บริเวณบ้านหนองเม็ก  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  เป็นเหตุให้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้

reddown | Neo Hair Lotion

    “ดับไฟใน วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

15 มิถุนายน ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกหยุดระบาดเริ่มที่ตัวเรา

15 มิถุนายน ร่วมรณรงค์หยุดไข้เลือดออก1eug2rwvr7vosogc44นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน ยึดคำขวัญ หยุดไข้เลือดออก:เริ่มต้นที่ตัวเราป้องกันไข้เลือดออกระบาดในปีนี้ เผยสถิติมีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 16,924 ราย เสียชีวิต 11 ราย กลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี  มีภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง ประชาชนร่วมใจตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบโรคไข้เลือดออก โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก สำหรับปี 2020 นี้ เว้นปีประเทศเจ้าภาพเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ใช้แนวคิดเดิมของปีที่ผ่านมา “End Dengue: Starts with me”  หรือ “หยุดไข้เลือดออก: เริ่มต้นที่ตัวเรา” และให้จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละประเทศเพราะมีปัญหาที่แตกต่างกัน

จากข้อมูลการระบาดขององค์การอนามัยโลก Dengue Situation Update Number 594 (21 May 2020) พบว่า การระบาดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีเพียงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ 5.6 และร้อยละ 23 ตามลำดับ ขณะที่ประเทศจีนมีรายงานจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 65 สำหรับประเทศไทย จากรายงานสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 16,924 ราย (อัตราป่วย 25.53 ต่อแสนประชากร) มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,539 ราย น้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มียอดผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 11 ราย

ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (3-30 พฤษภาคม 2563) พบจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้ ชัยภูมิ ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน ระยอง บึงกาฬ เลย มหาสารคาม จันทบุรี ร้อยเอ็ด และเชียงราย ตามลำดับ พิจารณาพบว่ากระจายทั่วทุกภูมิภาค กลุ่มเสี่ยงของผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5 – 14 ปี โดยมีภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตจะเกิดจากการมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกิน รวมทั้งการได้รับยา Ibuprofen/ยาฉีดแก้ปวด นอกจากนี้ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในปี 2563 พบว่า มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงในทุกสถานที่ ทั้งชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

“แม้ว่าจะมีการป้องกันไข้เลือดออกด้วยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแต่ราคาอาจยังสูงอยู่ วิธีการง่ายๆทุกคนช่วย ป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกยุงกัด ดูแลความสะอาดรอบบ้านทั้งการจัดบ้านให้โปร่งโล่งเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังทุก 7 วัน ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ หรือใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” นายอนุทิน กล่าว

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อนที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกชนิดหนึ่งชื่อว่า เด็งกี่ มี 4 สายพันธุ์ แต่ละปีมีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันทำให้เมื่อผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไปแล้วและได้เชื้อสายพันธุ์อื่นอาจเกิดอาการรุนแรงได้ โดยทั่วไปอาการจะเริ่มจากมีไข้สูงและอาจสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นแดงลักษณะคล้ายผื่นของโรคหัด และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมาหรือรุนแรงมากขึ้น เป็นกลุ่มอาการไข้เลือดออกช็อกซึ่งมีความดันโลหิตต่ำอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ที่มา : จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 14 มิถุนายน 2563 เวลา 16:02 น.https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/144084/

การประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม

12345678วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/1767  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

ยุงลายการป้องกันโรคไข้เลือดออกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 7,134 ราย  ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 4 ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี 2562 โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน และสูงสุดในเดือน กรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  โรงงาน  เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ  ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้.-

1.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่

2.ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเกี่ยวกับความรู้และอาการสำคุญของผู้ป่วยไข้เลือดออก

3.พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

spot การป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.โนนธาตุ

นายก อบต.โนนธาตุ ขอบคุณที่ช่วยป้องกัน Covid-19

โครงการธนาคารอาหารอำเภอหนองสองห้อง (FOOD BANK)

187910111226124517IMG20200525094606133วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (บริเวณหลังบ้านพักนายอำเภอ) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิด  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดกิจกรรมเปิดตัว Kick 0ff โครงการธนาคารอาหาร (FOOD BANK)

เวลา 09.00 น.

-หัวหน้าส่วนราชการพร้อมกัน ณ บริเวณที่เปิดตัวโครงการ

เวลา 09.15 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดงาน

-พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง กล่าวรายงาน

-นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวเปิดโครงการ

-พิธีรับมอบพันธ์ุพืชพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ แก่จุดตัวอย่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองสองห้อง, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดู่, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเม็ก

-พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (FOOD BANK) แก่ผู้นำท้องถิ่น 13 แห่ง

-ถ่ายภาพร่วมกัน ประธานและผู้มาร่วมงานปลูกผักสวนครัว/เสร็จสิ้นภารกิจ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

189234567101211วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ ๑-๑๑) ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีสุนัขและแมว  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  จำนวน ๙๖๓ ตัว

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารีและองค์การสุขภาพโลก ได้กำหนดแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลกเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข-แมว ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอความร่วมมือมายังท่านประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนของท่านที่มีสุนัข-แมว ที่อยู่ในการดูแล หรือ ที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้นได้ควบคุมหรือจับสุนัข-แมวในการดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย  จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสมคิด   สมบัติมาก         ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง

2.นายอัมพร   สายทอง            สัตวแพทย์

3.นายสมภาร   หันลุด              เจ้าพนักงานสัตวบาล

4.นายธีรยฤทธิ์   มาตเลิง         พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

5.นายจันทรา     ภูมลี               พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

6.นายชาญชัย  ชิตรัตน์            พนักงานเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก

7.นายพุทธวัฒน์   หวานหอม   พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์

8.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.นายสมพงศ์   สุจิตร           พนักงานขับรถ

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการฉีดวัคซีน อบต.โนนธาตุ ปี 2563

ข้อมูล สุนัข – แมว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2563 จำนวน 963 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสรุปรายงาน

การสำรวจเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

12356781514111213261698491716วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ในพื้นที่ของ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลาประมาณ 06.00-06.45 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หลังจากเหตุการณ์สงบ  ได้รับแจ้งว่ามีที่อยู่อาศัยและยุ้งข้าวของประชาชนได้รับความเสียหาย และมีต้นไม้ล้มขวางถนน  ซึ่งเป็นทางสัญจรของประชาชน  ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คณะกรรมการได้เข้าทำการสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป  ขอขอบคุณ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่อำนวย  แก้วนอก  เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนมา ณ โอกาสนี้

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย

1.นายจอด  ศิริเมล์    บ้านเลขที่ 67    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

2.นายวุฒิกร  เสริมแสง  บ้านเลขที่ 103    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

3.นายกลม  เหล่ามา    บ้านเลขที่ 27    ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน

4.นายสุริยัน  ปะตังเวสา   บ้านเลขที่ 114    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

5.นางสุรินทร์   นาเขียว    บ้านเลขที่ 42    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

6.นางบาน   หวังเฝ้ากลาง    บ้านเลขที่ 66    ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน

ในเรื่อง่ดังกล่าว  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในวันที่ 10-13พ.ค 63 และ กอปภ.กลาง ได้แจ้งประสานจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน เพื่อดูแลประชาชนแล้วนั้น
ในขณะนี้ปรากฏว่า พายุฤดูร้อนได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ประชาชนและพื้นที่การเกษตรในบางพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้จังหวัดติดตามสภาพอากาศ และแนวโน้มสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกล้มทับ ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้ ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป  ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ม..1234ม.56789101112องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ  ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค  อีกทั้ง ยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง  จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่  การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง  และปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค  เพื่อให้การดำเนินมาตรการในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิ  สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตั้งบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และซุ้มประตู/ทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำการติดตั้งป้ายทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารภาพป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของงาน

การประชุม คำแนะนำสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย งานบุญ งานบวช งานแต่ง งานศพ ตลาด ร้านตัดผม ร้านอาหาร โรงทาน โรงแรม สนามกีฬาเฉพาะชนิดที่มีการเว้นระยะห่างได้ สปา อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ สวนสาธารณะ สะดวกซื้อ ค้าปลีก

ซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1-14

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 12)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 13)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 14)

การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

72346859วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ และ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุม

หัวข้อประชุมที่สำคัญ

1.ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร

2.มาตรการในการป้องกัน คัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ทางเข้าออกของหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร

3.แนวทางการดำเนินการเมื่อกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

4.การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับทีมดำเนินการคัดกรอง กักกัน กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย, สื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

5.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  spot โฆษณา เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน