โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

12IMG_20140901_112856IMG_20140901_134353วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชั้น 2  โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ  รองู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และของจังหวัดขอนแก่น

2.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง  การประกาศเผยแพร่ราคากลาง  และความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง  การจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ  หรือจัดหาพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) รวมถึงได้รับทราบข้อกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  รวมถึงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนและเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557

1234วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและทอผ้าไหม ประจำปี 2557 เป็นการส่งเสริมอาชีพ และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น  มีการแลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน  มีการบริหารงานร่วมกัน  มีการพัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพให้สมาชิกมีงานทำก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกของกลุ่ม และสร้างความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการศึกษาดูงานที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีกลุ่มอาชีพจาก หมู่ที่ 1-11 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  จำนวน 56 คน

ภาพลายผ้าไหมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ขนาดไฟล์ 10.3 MB ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

ภาพลายผ้าไหมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ขนาดไฟล์ 7.60 MB ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกาศเกียรติคุณ อปท./ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14

โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกาศเกียรติคุณ อปท./ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14

24610วัน ที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  รางวัลไทย  สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น  ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2  หอประชุมกองทัพอากาศ  ถนนพหลโยธิน  เขตสายไหม กรุงเทพฯ คลิกดาวน์โหลด

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวนโหลด 5

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 12

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง

4321วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมเครือข่ายตามโครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง และตำบลโนนธาตุ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องด้วย  การอบรมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนตลอดจนภารกิจที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน 1-2 โรงแรมเซนทราราคอนเวนชั่น  ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมดังนี้.-

ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.นายเชาว์  ภิรมกิจ    กำนันตำบลโนนธาตุ

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

1.นายสมชาย   เรียงแก้ว                            5.นายมานิจ   สาระผล

2.นายสวย   สูงดำ                                    6.นางพรปวีณ์   กล่อมฤทธิ์

3.พันตำรวจโทสุรเดช   นารี                        7.นางชฎาพร   เกียรตินอก

4.นายทองม้วน   เกียรตินอก                       8.นายสมชาย   อุทัยประดิษฐ์

โครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำรอง อบต.โนนธาตุ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซนทราคอนเวนชัน ห้องประชุมคอนเวนชัน 1-2 ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ทึี 37/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กิจกรรมปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี

1231วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่า 12 สิงหามหาราชินี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2557 และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะรักาาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณ หนองครก บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน

3421วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านชาด  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดย ชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการฝึกอบรมประชาชนในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1.ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย

2.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.วิกฤตการณ์ทางการเมือง เจตนารมณ์ของกองทัพบกในการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

4.ทฤษฎีการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

5.นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม Road map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วิทยากรโครงการ

1) ร้อยโทวินัย   ศิริสกุลวิวัฒน์

2) จ่าสิบเอกประสิทธิ์   จ้ายหนองบัว

3) จ่าสิบเอกเรืองศิลป์   แสงอรุณ

4) จ่าสิบเอกทวีศักดิ์   คมสัน

5) สิบตรีชัชฤทธิ์   ช้างทอง

6) สิบตรีวัชรพงษ์   พุทธวงค์

7) สิบตรีอรรถสิทธิ์   เทียมเลิศ

8) สิบตรีนิพนธ์   งามเลิศ

คู่มือชุดวิทยากรกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 คลิกดาวน์โหลด

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

34IMG_88335วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 อำเภอหนองสองห้อง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า  จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  และรำลึกถึงพระหมากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คลิกดาวน์โหลด

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ 1808 ถนนพระราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร  หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่  24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475  หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้อง ทรงออกจากราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ ไป รับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอก ประจำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหม่อมหลวงบัว ยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย จนให้ กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไป สมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้ อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศา นุประพันธ์และ ท้าววนิดา พิจาริณี ผู้เป็นบิดาและ มารดาของหม่อมหลวงบัว  หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ต้องอยู่ห่างไกลพระบิดามารดาตั้งแต่อายุพียงน้อยนิด บางคราวต้องระหกระเหินไป ต่างจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศ์ตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมือง เช่น ในปีพุทธศักราช 2476 หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไป สงขลาด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก อ่านรายละเอียดคลิก

การจัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การจัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การจัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การจัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การจัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

โครงการมหกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

1235วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 07.00-14.00 น.อำเภหนองสองห้อง นำโดยนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดทำโครงการมหกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีเป้าหมายได้โลหิตจากผู้มาบริจาคโลหิตไม่น้ยกว่า 1,500 คน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมบริจาคโลหิด  จัดส่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  สนับสนุนเวที/เครื่องเสียง เป็นต้น

การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่รอรับการรักษาพยาบาล เป็นการเสียสละหรือเป็นการทำบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง ตัวผู้บริจาคเองก็มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหาโลหิตจางใน คราวเดียวกันนี้ด้วย อนึ่ง ก่อนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต 1 วัน ท่านควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามปกติที่เคยประพฤติปฏิบัติ ให้งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเช้าวันที่ไปบริจาคโลหิต ก่อนออกจากบ้านควรรับประทานอาหารเช้า (อาหารเบาๆ ย่อยง่ายและไม่มีไขมัน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อน มนุษย์  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณแม่ “ให้โลหิต=ให้ชีวิต”

ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการบริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครของผู้บริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมของผู้ปกครองสำหรับผู้บริจาคโลหิตอายุ 17 ปี คลิกดาวน์โหลด

ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 234 คน

ยอดผู้บริจาคโลหิตตามโครงการมหกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 จำนวน 1,716 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 400 คน (ข้อมูลจาก นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง)

โครงการมหกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อน มนุษย์  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณแม่ “ให้โลหิต=ให้ชีวิต” ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.โนนธาตุ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนพี่น้องชาวตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละในครั้งนี้

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

ชม พิทักษ์พูลอำนวย แก้วนอกIMG_8580IMG_8577วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ด้วยตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ได้ว่างลงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จึงกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

1. ให้บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น เป็นท้องที่ที่ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

2. ให้ศาลาเอนกประสงค์ อบต.โนนธาตุ  เป็นสถานที่ที่ทำการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน

3. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

4. ให้ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

5. การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

6. กำหนดให้มีการประชุมราษฎร ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.โนนธาตุ

จากประกาศอำเภอหนองสองห้อง ดังกล่าว มีผู้สมัคร จำนวน 2 คน คือ นายชม  พิทักษ์พูล หมายเลขประจำตัว 1  และ นายอำนวย  แก้วนอก  หมายเลขประจำตัว 2

ผลการนับคะแนนIMG_8596IMG_8593IMG_8599ประกาศอำเภอหนองสองห้องเรื่องการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

นายชม  พิทักษ์พูล  ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 85 คะแนน

นายอำนวย  แก้วนอก  ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 105 คะแนน

ผู้มีสิทธิเลือก 214 คน/มาใช้สิทธิ 195 คน/คิดเป็นร้อยละ 91.12

บัตรเสีย  จำนวน 4 บัตร/บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1 บัตร

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)

1วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อักษรโรมัน: Asalha Puja) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก “อาสาฬหปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ[2]ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์[3]

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย

เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน จนมาในปี พ.ศ. 2501 การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)[4] โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[5] กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธี อาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศ ไทยเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%B2

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน