ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

อากาศแห้งระวังเพลิงไหม้1265545ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า  กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช ได้กำหนดยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า  แก้ไขปัญหาไฟป่าและมลภาวะหมอกควันให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์  การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนมาตรการดังกล่าว โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดขอนแก่น เป็น “เขตควบคุมไฟป่า”

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า  เพื่อให้ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2560 บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดังนี้

มาตรการในการป้องกันไฟป่า

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์เกิดเพลิงไหม้/เหตุฉุกเฉิน แจ้ง

55536

รถดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทร. 0-4345-6200  มือถือ 09-7936-3055

รถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทร. 0-4345-6203  มือถือ 09-7936-3055

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน)

น้อมรำลึก สตมวาร 100 วันด้วย อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน)  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2560  ณ วัดนิเวศน์วิทยาราม  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียดตามกำหนดการพอสังเขป ดังนี้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560

-เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์  พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา

การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสีดำ ไว้ทุกข์

-อำเภอหนองสองห้อง ขอเปลี่ยนแปลงการแต่งกาย ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 จากเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ เป็น เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560

-เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 30 รูป สวดถวายพรพระ  มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระสงฆ์ 30 รูป

การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสีดำ ไว้ทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

กำหนดการพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย(พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน)อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2560วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะจัดอบรมตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ หมู่ที่ 1-11 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์   กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น  ใช้งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์คัดแยกขยะและจัดรางวัล

ปัจจุบันการอุปโภคบริโภคมีปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตตำบลโนนธาตุ ส่งผลให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากขึ้น  ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มทั้งหลายมักจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก,หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากจึงเป็นสาเหตุให้มีขยะปริมาณมากขึ้นในเขตตำบล      จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากกำจัดโดยวิธีการเผาก็จะเกิดมลพิษทางอากาศแล้วส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา  แม้แต่ละหมู่บ้านจะมีพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นบ่อขยะตามมา ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ จะมีการขุดลอกบ่อขยะเพื่อฝังกลบก็ต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนหนึ่งไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากในปัจจุบันมาตรการการบริหารจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนเองก็ยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินคำว่า “ ขยะ”หลายๆ คนก็ไม่สนใจละเลยและไม่เห็นคุณค่าทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะมีจำนวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชากรและต่อประเทศชาติต่อไป

ดังนั้น  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน หรือสร้างกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้หลัก รายได้เสริม และเพิ่มพลังชุมชน  การกำจัดขยะเหล่านี้ในชุมชน จะทำได้โดยนำไปจำหน่ายเข้าสู่กระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอื่นซึ่งเรียกว่าการรีไซเคิ้ล(Recycle)  ซึ่งจะส่งผลดีหลายด้าน อันได้แก่ ลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ชุมชนสวยงามน่าอยู่อาศัย,  ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายขยะ ตลอดจนรู้จักคุณค่าของเศษขยะหรือเศษวัสดุต่าง ๆ ,  ลดจำนวนการผลิตพลาสติกและวัสดุที่ย่อยสลายยากขึ้นใหม่,  ลดภาวะโลกร้อนจากการเผาทำลายขยะ อีกทั้งเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)  ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2557-2560)  ประเด็นยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้จัด  “โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี  2560” ขึ้น

1234444วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นางสาวภัทรสุดา จันทร์คำ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น บรรยายเรื่อง แนวทางการลด คัดแยก และนำขยะไปใช้ประโยชน์ รายละเอียด power point คลิกดาวน์โหลด

2.นายรณวุฒิ  สุแดงน้อย  ปราชญ์ในการจัดการขยะ จากอำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่นบรรยายเรื่อง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านปลอดขยะ รายละเอียด power point คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะในเขตตำบลโนนธาตุ

2. เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโนนธาตุ รู้จักคุณค่าของขยะและเศษวัสดุต่าง  ๆ

3. เพื่อลดปริมาณการสร้างพลาสติกใหม่หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายได้ยากจากภาคอุตสาหกรรม

4. เพื่อลดภาวะมลพิษจากการเผาทำลายขยะที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

5. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตำบลโนนธาตุ

6. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสร้างกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. เพื่อให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมในการผลิตถังขยะใช้เอง

เป้าหมาย

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ.2560 ณ  อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม อบต.โนนธาตุ
08.30 – 09.00 น. ประธานศูนย์กล่าวรายงานประธานพิธีกล่าวเปิดงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
09.00 –12.00 น. วิธีการแยกขยะ หลักการแยกขยะ มูลค่าของขยะแต่ละชนิด วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
12.00 – 13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.15 น. การทำปุ๋ยจากขยะในครัวเรือน วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และ ปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอบ้านฝาง โดย นายรณวุฒิ สุแดงน้อย
17.15 – 17.30 น. สรุปโครงการ/ปิดโครงการ

หมายเหตุ

1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา  10.10–10.30 น. และ 14.15-14.30 น.

2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิด โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

S__1016628271S__10158085S__10149936213889IMG_4984IMG_5011IMG_5013วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ขอขอบคุณหน่วยงานห้างร้านที่ได้มอบขนมให้กับเด็กดังนี้.-

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สาขาหนองเม็ก

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)

3.ร้าน ส.พืชผล หนองสองห้อง

4.ร้านภูมิการไฟฟ้า หนองสองห้อง

5.นางสาวระเบียบ  อินทมาตย์

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

ด้วยวันเสาร์ที่  2  ในเดือนมกราคมของทุกปีเป็น “วันเด็กแห่งชาติ” เป็นวันที่ต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพ  ในปี พ.ศ. 2560  วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับ  วันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลส่งเสริม พัฒนา เด็ก เยาวชน ซึ่งเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นทุกปีและในปีนี้จัดตรงกับวันศุกร์ที่  13   มกราคม  2560  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อเป็นการพัฒนาและกระตุ้นให้เด็กมีความขยันหมั่น ศึกษา หาความรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีระเบียบ วินัย รู้จักสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสะภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ   ตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติ   และส่งเสริมให้เด็กรู้จักทำกิจกรรมร่วมกัน กล้าคิด กล้าแสดงออกต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เด็กมีระเบียบ มีวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

2.เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.เพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

เป้าหมาย

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมกิจกรรม  91  คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

การประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

picture1img_4818วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติงานของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลางของกรมการปกครองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีเรื่องที่สำคัญพอสรุบได้ดังนี้.-

เรื่องที่ 1 รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานในปี 2560 ที่ยังคงสานต่องานเดิมและเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ลงไปในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้เน้นถึงบทบาทของนายอำเภอในการกำกับดูแลท้องที่และท้องถิ่น โดยเฉพาะบทบาททำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถือว่ามีความสำคัญมาก ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการกำหนดให้มีการประเมินการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น จึงขอให้นายอำเภอได้ติดตามและนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะการทำงานในท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอให้ติดตามกำกับดูแลให้มีการบริหารราชการบนหลัก “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายท้องที่และท้องถิ่น ต้องมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เรื่องที่ 2  คือการบริหารของรัฐที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศ รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การบริหารประเทศในอนาคตเดินไปตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา ควบคู่ไปกับการปฏิรูป และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามสถานการณ์ ดังนั้น ในการทำงานในพื้นที่จึงต้องทำงานตามกรอบแผนพัฒนาต่างๆ ตามบทบาทภารกิจตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ซึ่งแผนทั้งหมดจะเป็นกรอบการทำงานจากบนลงล่าง (Top – Down) สรุปว่าปัจจุบันรัฐบาลยึดหลักบริหารราชการประเทศบนกรอบของแผนฯ ดังนั้น การบริหารงานราชการของจังหวัด ท้องที่ และท้องถิ่น จึงต้องยึดกรอบแผนพัฒนาของประเทศให้สอดประสานไปด้วยกันตามวิสัยทัศน์ของประเทศ

เรื่องที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำ และความไม่สมดุลของการพัฒนา สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจภายในประเทศของเรามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เรื่องที่ 4  เรื่องประชารัฐ ปัจจุบันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานสานพลังประชารัฐขึ้น ที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ คือ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ลงไปขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการให้ความรู้ในเรื่องการจัดองค์กร การบริหาร การผลิต การแปรรูป และการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนา OTOP ที่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและช่องทางการตลาด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ ที่ลงไปในพื้นที่ เช่น ตำบลละ 5 ล้าน โครงการหมู่บ้านละ 2 แสน และหมู่บ้านละ 2.5 แสน ที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องที่ 5  เรื่องความมั่นคง โอกาสแรกต้องขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เป็นอย่างดีและมีความเรียบร้อยในการทำงานทุกขั้นตอน  สำหรับภารกิจด้านของการสร้างความมั่นคงประเทศไทย ขอให้ทุกฝ่ายได้น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้ลงไปสู่วิถีชีวิตของประชาชน เพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง คือต้องทำให้ประชาชนนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และต้องสร้างความปรองดองให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ลดความขัดแย้ง หรือการสร้างปัญหา นักปกครองในพื้นที่จะปล่อยให้เกิดความแตกแยกของประชาชนในชาติไม่ได้

เรื่องที่ 6  การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ขอให้ยึดถือหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริต่างๆ ไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมไปถึงงานนโยบายด้านความมั่นคงอื่นๆ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์

เรื่องที่ 7  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งด้านการปราบปรามและป้องกันตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการจัดระเบียบสังคม ควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการ ตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม

เรื่องที่ 8  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ และขอให้เร่งแก้ไขปัญหา โดยใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับนายอำเภอในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากที่อยู่ในความรับผิดชอบ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังหรือเป็นปัญหาที่สะสมมานาน มีการทำงานเชิงรุกเข้าพื้นที่ ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา พร้อมแก้ไขในเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากเกินขีดความสามารถ ให้เร่งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

วิทยุสื่อสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อบต โนนธาตุ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๐

2ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย
สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

พรปีใหม่-เพลงพระราชนิพนธ์

สวัสดีวันปีใหม่พา
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง ‘พรปีใหม่‘ และทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๕ (https://web.ku.ac.th/king72/2530/newyear.html)

1313

 

 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

23836องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 (รวม 7 วัน) โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “ช้าลงสักนิด หลายชีวิตปลอดภัย เอื้อเฟื้อปันน้ำใจ ด้วยวินัยจราจร”

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

-มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับขี่ปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท

-เมาอย่าขับ โทรศัพท์อย่าใช้ ปลอดภัยทุกคน

-ขับรถดี มีน้ำใจ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

-เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ คือความปลอดภัยของทุกคน

-ง่วงนอนไม่ขับรถ ควรงดโทรศัพท์ เมาไม่ขับจะปลอดภัย

-โทรมาไม่รับ ขับขี่ปลอดภัย แซงแล้วชิดซ้าย ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

-เมาไม่ขับ อยากหลับหยุดนอน สัญจรปลอดภัย

-ขับรถไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกคนต้องใส่ใจ ในกฎและกติกา

-ขับรถรีบร้อน ตายผ่อนส่งทุกวัน

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีวินัย สวมหมวกคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่โทรเวลาขับ

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีน้ำใจ สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมา ไม่โทรเวลาขับ กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

7772img_4625img_4642ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป ทุกๆ วันพุธ ให้ส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลา 15:00 -16:30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้ข้าราชการทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้า ชุดพร้อมออกกำลังกาย  มาออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเป็นการขยับเขยื้อนร่างกาย โดยไม่ต้องลงทุนซื้อหาชุดออกกำลังกายใหม่ ทั้งนี้การออกกำลังกายจะช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและเมื่อออกกำลังกายร่วมกันเสร็จแล้ว สามารถไปประกอบกิจวัตร ประจำวัน  เช่น  การรับ-ส่งลูก ได้ต่อไปตามปกติ

เพื่อให้เป็นไปตามนบายดังกล่าว  องค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  สังคม  อารมณ์  สติปัญญา  พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย  สร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน สร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
 2. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน เสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะไปบำบัดรักษาโรค
 3. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน สนใจดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้น

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวโนนธาตุ รักษ์ความสะอาด

00013333img_4655วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning  Day ชาวโนนธาตุ รักษ์ความสะอาด เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานโดยรอบ  ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น รองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  นอกจากนี้ ได้ทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการใช้งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 2. เพื่อแยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นให้ขจัดออกไป
 3. เพื่อจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
 4. เพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์  สิ่งของ  เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
 5. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวโนนธาตุ รักษ์ความสะอาด ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560

1กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560

ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี     เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
 5. อื่นๆ

ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สอบถาม โทร.0-4345-6200-2

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน