10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน (https://th.wikipedia.org/wiki/)

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” จากนั้น ราชอาณาจักรไทยก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ ดังนี้

 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
 9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
 12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
 13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
 14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
 15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
 16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
 17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลคนไทยตื่นรู้สู้โกงวันต่อต้านคอรัปชัน 2561(1)วันต่อต้านคอรัปชัน อบต.โนนธาตุ3วันต่อต้านคอรัปชัน อบต.โนนธาตุ2วันต่อต้านคอรัปชัน อบต.โนนธาตุ5วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ  นางเพญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในโอกาสวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินผลโครงการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102(9) พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102(9) พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102(4)(5)(6)(7) พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น 7 ธันวาคม 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

124567891011128วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับพระบรมฮายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยงาน รวมทั้งประดับตกแต่งไฟ  ดอกไม้สีเหลือง  และธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงานตลอดต้นเดือน ธันวาคม 2561

กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ช่วงเช้า

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 0ุ6.00 น.    -ผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 0ุ6.00 น.    -พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

เวลา 0ุ6.00 น.    -นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี เดินทางถึงสนามที่จัดพิธี ฯลฯ

2.พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 09.00 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอ

หนองสองห้อง เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.15 น.    -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ถวายพานพุ่มดอกไม้

ประดิษฐ์ (1 พานพุ่ม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 239/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุม

12345678วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ  กฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560  เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562  ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมแคแสด  อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น)

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 4481 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี ประจำปี 2561

11112222220181128_12302620181128_16145420181128_16103420181128_16131420181128_15562420181128_155417(0)20181128_15293220181128_15165620181128_16145420181128_15375220181128_15555620181128_161552วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าหน้าที่ี่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนางรำ จำนวน 31 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ  ความศรัทธา  ความรักความสามัคคี  การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด  เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  บ้านเมืองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนางรำทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20181126_14542620181126_134227222220181126_143518วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมตามโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

2.เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

3.เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกของชุมชนได้ร่วมกันจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดกติกา หรือธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

แนวทางการดำเนินงานโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) คลิกดาวน์โหลด

การประชุมขับเคลื่อนโครงการประชาคมหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

20181121_15310020181121_153216 20181121_15451820181121_154723วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าหน้าที่ี่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนางรำ จำนวน 31 คน จะเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ  ความศรัทธา  ความรักความสามัคคี  การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด  เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  บ้านเมืองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ท่านที่สนใจขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นางรำในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

1234

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

อบต.โนนธาตุ-ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก-ทต.หนองอีบุตร45698161410171211วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 30 คน  ได้เข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนฯ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนฯ  นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง (ที่ปรึกษากองทุน)  กำนันตำบลโนนธาตุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพสต.โนนธาตุ)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน (ผอ.รพสต.บ้านโนนแต้)  คณะกรรมการกองทุนฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองอีบุตร/ประธานกองทุนฯ  ท่านปลัดเทศบาล และคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานกองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ (เทศบาลหนองอีบุตร) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20181108_10444320181108_10151520181108_10353920181108_11045220181108_16062620181108_09314320181108_094124(0)20181108_094021วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ

4.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คนใหม่

20181106_11315911127823416910วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมต้อนรับ  นายประดิษฐ์  สุทธิวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง ซึ่งได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3  ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณ  นางวราพร  สาระผล  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ  คณะครู-อาจารย์  และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

20180910_11434620180910_11421020180910_114049(0)20180910_11413520180910_11145920180910_11170420180910_11122120180910_111804

ยินดีต้อนรับนายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คนใหม่ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน