โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562

วัน ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก เทศบาลตำบลหนองสองห้อง และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการึกอบรม  มีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ดังนี้

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

2.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างต่างๆ  สามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4

20190905_15030020190905_12065320190905_10455320190905_10142320190905_09232320190905_1206532120190905_16362520190906_0930495520190906_09153020190906_093433วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายสุพัฒตา  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม คือร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันรับผลการสัมฤทธิ์  เพื่อบูรณาการและทำงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ  และเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น ได้นำเอาประสบการและบทเรียนในเรื่องการบริหารจัดการ  (Best Practice)  เข้ามานำเสนอหรือจัดแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

4.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562

20190809_๑๙๐๙๐๔_0047492019_๑๙๐๙๐๔_0002492019_๑๙๐๙๐๔_0007492019_๑๙๐๙๐๔_000720190809_๑๙๐๙๐๔_003920190809_๑๙๐๙๐๔_004720190809_๑๙๐๙๐๔_005820190809_๑๙๐๙๐๔_007020190809_๑๙๐๙๐๔_0072492019_๑๙๐๙๐๔_001520190809_๑๙๐๙๐๔_0047120190809_๑๙๐๙๐๔_0077555320190809_๑๙๐๙๐๔_007412วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร, บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, พนักงานส่วนตำบล  กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 80 คน ใช้งบประมาณ จำนวน 25,000 บาท  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ปัจจุบันมีการถ่ายโอนอำนาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้นตามลำดับ และมีกฎหมายผังเมืองรวม เป็นผังการพัฒนาด้านกายภาพท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นกรอบการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจสังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางและจัดทำผังเมืองเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งถูกสุขลักษณะ  ความสะดวกสบายความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิ์ภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมเพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารพื้นที่สำคัญซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพสอดคล้อง ลดความสับสน ซ้ำซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ  และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดินถมดิน  ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เล่งเห็นความสำคัญในการวางผังเมืองของชุมชนจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ ชุมชนและการวางผังเมืองชุมชน การปฏิบัติตาม กฎหมายการควบคุมอาคารพรบ.ขุดดิน ถมดิน เพื่อให้ความรู้ ในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

2.เพื่อให้รู้กฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นางสาวทิพวรรณไชยศิริ  นักผังเมืองชำนาญการ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.นายอาร์ม  รัตนโชติ  วิศวกรชำนาญการ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น

power point พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง

20190902_09433420190902_09413720190902_09342220190902_09352120190902_09394920190902_09402120190902_09430820190902_094731(0)20190902_09543120190902_10350220190902_1042496620190902_10533020190902_11092620190902_11425920190902_1112561234วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-12.00 น. อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คร่าชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ไม่แพ้การป่วยด้วยโรคร้ายแรง อย่างเช่นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ทั่วโลกมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.35 ล้านคน/ปี เฉลี่ย 3,700 คน/วัน และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยครึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จักรยาน และคนเดินถนน

สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 32.8 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 22,491 คน เฉลี่ยวันละ 60 คน อยู่อันดับที่ 9 ของสมาชิกทั้งหมด การเสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและยังถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ่วงข้างหรือรถซาเล้ง ซึ่งรถซาเล้ง เป็นพาหนะที่นิยมใช้กันมากในเขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง มีทั้งได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานและต่อเติมพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ขึ้นเอง ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ารถจักรยานยนต์ที่นำมาต่อเติมพ่วงข้างมีสภาพเก่า ไม่มี พรบ. และไม่ได้ต่อทะเบียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการนำมาใช้ในการสัญจรมีการบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 2 คนขึ้นไป บรรทุกสินค้าทางการเกษตร และจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอำเภอหนองสองห้อง ปี 2560 –ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถซาเล้ง ปีละ 1 ราย พบเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีใบขับขี่และไม่รู้กฏหมายจราจร และรถซาเล้งเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 10 โดยมีการเกิดอุบัติเหตุหมู่ 1 ครั้ง บาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถซาเล้ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินโครงการ รถจักรยานยนต์ พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภvหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขึ้น

วัตถุประสงค์ โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง(รถซาเล้ง)

2.เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง)

3.เพื่อให้ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายจราจร และสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4.เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ของผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง)

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ในเขตพื้นที่ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จำนวน  152  คัน โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

วิทยากรการฝึกอบรม

1.ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

2.นางสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง

3.ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ศูนย์บริการพล)

3.1 นายวิฑูรย์  ศรีจำปา  ผู้จัดการสาขาฯ  โทร. 06-1823-6742

3.2 นางสาววาสนา  สงมา  เจ้าหน้าที่สาขาฯ   09-3056-9750

โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น

20190830_09482780452820190830_10123980451920190830_120048Scan11Scan2220190830_120230วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าเมือง (ชั้น 3) โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่สำคัญ

1.บรรยายหัวข้อแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลในปัจจุบัน

2.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

3.การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการน้ำบาดาลแบบ รัฐ-ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้าน้ำของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำบาดาล”อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 2197 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 1971 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

2345671213891011วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายบุญมา บุญเหลือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ที่ปรึกษาศูนย์ฯ) พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ รับการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ระดับพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)

กรรมการติดตามการดำเนินงาน

1.นายชัชวาลย์  พิมพ์ดี  เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความรุนแรงภายในครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น

2.นายประกอบ  พิสสาพิมพ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น

หนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0004/ว 20015  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ระดับพื้นที่ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

20190826_10274320190826_12223055172120190826_132930255172220190826_10052220190826_10355620190826_09074245517241213เลือกตั้ง 22วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2562  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม คลิกดาวนฺ์โหลด

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การบรรยายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดย นายอภินันท์  จันทร์อุุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

1.แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

2.ข้อห่วงใยสำหรับผู้จัดการเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

3.ข้อเน้นย้ำให้พึงระวัง ข้อห่วงใยสำหรับผู้จัดการเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

4.บทบัญญัติเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562 (มาตรา 64-74) คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

20190822_13271320190822_09283320190822_09310320190822_09372320190822_10145720190822_101544(0)20190822_10163020190822_10230420190822_11483520190822_13425020190822_14033520190822_14084020190822_14111420190822_14261020190822_14513620190822_144945วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ  ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน ใช้งบประมาณ  30,000 บาท  จากแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ประเภทค่าใช้สอย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในอบรมให้ความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  คณะวิทยากรทุกท่าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  อาจารย์โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  และโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร  เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน  ตลอดจนการดูแลรักษารถในเบื้องต้น  อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร  เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน  และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ  อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร  และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

81012345611121314วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรมโครงการ”สานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562″ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 100 คน  ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)  จำนวน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการอบรม

-นางสาวภัทรฤดี  กระฉอดนอก  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

1111314171517186453วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 55 คน  ใช้งบประมาณ จำนวน 10,000 บาท อ่านรายละเอียด โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ระบุว่ารัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินการจัดทําบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  บริหารจัดการภายใต้ระบอบประชาชนธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participative Democracy) ที่เปิดโอกาสให้ทุกบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างอิสระ  จึงเป็นนโยบายที่สำคัญอีกด้าน นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะและการยกระดับขีดความสามารถ การขับเคลื่อนระบบราชการสู่การบริหารราชการในระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องดำเนินการ
การปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนยึดหลักการกระจายอำนาจปกครอง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ บุคลากรส่วนท้องถิ่นจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการที่ดี คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และมุ่งสู่การเป็น อปท. 4.0 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัด “โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักประชาธิปไตยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ มุมมองการบริหารจัดการขององค์กรให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology)
3.เพื่อสร้างบุคลากรของการบริหารส่วนตำบลโนนธาตุที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานเชิงบูรณาการในระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรในการอบรม

1.พ.จ.อ.วรวิช  หมู่สูงเนิน  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง  (ป.อาวุโส)

2.ว่าที่ ร.ต.ดร.วันชัย  เมธาอภินันท์   ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560ร่าง พรบ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

องค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คลิกดาวน์โหลด

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน