โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ

20180117_11430320180117_10101420180117_11145620180117_10100620180117_11500120180117_11503020180117_11510520180117_110403วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการระบบสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.อาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สามารถใช้แอปพลิเคชั่นของระบบได้เป็นอย่างดี เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดในคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ

3.เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี PODD) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา      นักวิจัยประจำโครงการ

2.สพ.ญ.จินดาวรรณ    สุวรรณชัย     สัตวแพทย์ประจำโครงการ

3.นายจุฬาวุฒิ   กุดหินนอก          สัตวบาลประจำโครงการ

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

20180112_09414420180112_๑๘๐๑๑๓_002420180112_09550020180112_10054920180112_10070520180112_10130020180112_10140020180112_10212420180112_๑๘๐๑๑๓_0017_020180112_10225420180112_๑๘๐๑๑๓_003320180112_๑๘๐๑๑๓_0006วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ การจัดงานครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณหน่วยงาน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบขนม ของรางวัลให้กับเด็กมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กมีระเบียบ มีวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

2.เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.เพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

กำหนดการจัดกิจกรรม

เวลา 08.00 น.   

-ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เวลา 09.00 น.

-ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

-ประธานในพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เวลา 09.30 น. 

-การแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง/การเล่นเกมส์

เวลา 11.00 น. 

-รับประทานอาหารตามซุ้มต่างๆ

เวลา 14.00 น. 

-มอบรางวัล/ประธานกล่าวปิดงาน

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561

1234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ตามหนังสือ ที่ กค 0607.0305/ว 472 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่สำนักงานเพื่อบริการประชาชนในการรับคำร้องขอต่อใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการ ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายให้ร้านค้าต่างๆ ทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต่างๆ ใน หมู่ที่ 1-11 ทราบ เพื่อทำการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยเตรียมหลักฐาน และ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้.-

จ้าหน้าที่ที่ออกให้บริการ

1.นายสุนทร  นากรุงศรี  หัวหน้างานปราบปรามสรรพสามิตพื้นที่สาขาพล

2.นายราชันย์  บูรภักดิ์  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สรรพสามิตพื้นที่สาขาพล

หลักฐานที่ต้องใช้ในการมาขอรับใบอนุญาต

1.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายเก่า ให้นำใบอนุญาต ปี 2560 หรือสำเนาบัตรประชาชน

2.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายใหม่  ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการค้า และใบทะเบียนพาณิชย์ ที่พาณิชย์จังหวัดออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1.สุรา ป.1  (ขายสุราทุกชนิดตั้งแต่สิบปีขึ้นไป)  ปีละ 5,500 บาท

2.สุรา ป.2  (ขายสุราทุกชนิดต่ำกว่าสิบปี)  ปีละ 2,200 บาท และ 330 บาท

3.ยาสูบและยาเส้น ป.1 (ขายเกิน 1,000 มวน) ปีละ 1,200 บาท และ 500 บาท

4.ยาสูบและยาเส้น ป.2 (ขายต่ำกว่า 1,000 มวน) ปีละ 500 บาท และ 100 บาท

5.ไพ่ ป.1  (ขายครั้งหนึ่งสี่สิบสำรับขึ้นไป)  ปีละ 1,200 บาท

6.ไพ่ ป.2  (ขายครั้งหนึ่งต่ำกว่าสี่สิบสำรับ)  ปีละ 500 บาท และ 100 บาท

อนึ่ง หากผู้ใดขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต มีโทษปรับอย่างละ 5,000 บาท

ขออนุญาตใช้สถานที่สำนักงานเพื่อบริการประชาชนรับคำร้องขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561/ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย คลิกดาวน์โหลด

มีผู้อยู่ในข่ายในการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 จำนวน 35 ราย มาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 16 ราย

หากสงสัยหรือมีปัญหาต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4341-8227

ประชาสัมพันธ์/กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

4

20180110_13130120180110_13130120180110_13130120180110_131301กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี     เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
  5. อื่นๆ

ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข โทร.0-4345-6200-2

พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

1548961023111215วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2) นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตู  ได้เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  ประธานเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข  และ อดีต ส.ส.ร้อยโทปรีชาพล  พงษ์พานิช  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

กำหนดการ 

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2)

เวลา 07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา 08.00 น.  ต้อนรับผ้าป่าจากกรุงเทพฯ และสายต่างๆ

เวลา 09.00 น.- เวลา 12.00 น.  ทำพิธียกช่อฟ้า

พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญวัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

สวัสดีปีใหม่ 2561

1

11สวัสดีปีใหม่ท่านนายก_๑๘๐๑๐๓_001034สวัสดีปีใหม่ 2561 

“ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดทั้งปี…”

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

พรดีดีที่ไหนใครว่าเลิศ
พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า
พรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมา
จงนำพาสู่ผู้อ่านบานตะไท
มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์
มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส
มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป
มาบันดาลให้ไทยนั้นรุ่งเรือง….

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

812346720180101_100103องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560  ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 (รวม 7 วัน) โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “ช้าลงสักนิด หลายชีวิตปลอดภัย เอื้อเฟื้อปันน้ำใจ ด้วยวินัยจราจร” ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

-มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับขี่ปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท

-เมาอย่าขับ โทรศัพท์อย่าใช้ ปลอดภัยทุกคน

-ขับรถดี มีน้ำใจ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

-เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ คือความปลอดภัยของทุกคน

-ง่วงนอนไม่ขับรถ ควรงดโทรศัพท์ เมาไม่ขับจะปลอดภัย

-โทรมาไม่รับ ขับขี่ปลอดภัย แซงแล้วชิดซ้าย ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

-เมาไม่ขับ อยากหลับหยุดนอน สัญจรปลอดภัย

-ขับรถไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกคนต้องใส่ใจ ในกฎและกติกา

-ขับรถรีบร้อน ตายผ่อนส่งทุกวัน

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีวินัย สวมหมวกคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่โทรเวลาขับ

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีน้ำใจ สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมา ไม่โทรเวลาขับ กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

โครงการเวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

20171221_10374020171219_14083220171219_14134820171220_110650(0)20171218_14324120171219_15044520171220_11535020171220_153224วันที่ 18-27 ธันวาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดจัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Country), นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชนซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง, การปกครองระดับท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน),โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ความมีประสิทธภาพ ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2.เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมชนและประกอบการพิจารณาในการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี

3.เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับ องค์การบริหารส่วนตำบล

5.เพื่อประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

6.เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้จากเวทีประชาคมในปีที่ผ่านมา

7.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

8.เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ ตลอดจนปัญหายาเสพติดในชุมชน

9.เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.เพื่อป้องกันโรคติดต่อ/ติดตามปัญหาสุขอนามัยในชุมชน

11.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีแก่ประชาชน

12.เพื่อรณรงค์หลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) การจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบตามแนวทาง”จังหวัดสะอาด”

13.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง

14.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การเรียกรับผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน

โครงการเวทีประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

กำหนดการออกประชุมประชาคม

กำหนดประชุมประชาคม1

การฝึกอบรมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care

12341133344วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ที่ สปสช.530/ว 343 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสมัครเข้าเป็นหน่วยดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

นโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care) คลิกดาวน์โหลด

แจ้งร่างการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ประกาศ ณวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

การฝึกอบรมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

พิธีรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

10153234679811วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนางรำ ได้เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนางรำทุกท่าน ที่ได้เสียสละเข้าร่วมพิธีมา ณ โอกาสนี้

พิธีรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0031/34551 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ยกเลิก จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง แนบหนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

พิธีรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน