การอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

1244414520180312_16093220180312_1843021235วันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง ได้ดำเนินการคัดเลือกตำบลเป้าหมาย (นำร่อง) คือ ตำบลโนนธาตุ โดยกำหนดให้มีการอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะเข้ารับการอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

1.พ.จ.อ.จักรี  วิชาชาติ   ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง

2.ร.ท.ธนกร  ก๋งหลัก   หน่วยทหารในพื้นที่ (หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหนองสองห้อง)

3.นายเชาว์  ภิรมกิจ   ตำแหน่ง  กำนันตำบลโนนธาตุ

4.นางสาวเมทินี  แก้วสีขาว  ตำแหน่ง  พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ

5.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

1220180308_13515520180308_14114420180308_14122820180308_14124520180308_14134420180308_141353วันที่ 8-20 มีนาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้จัด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อให้บริการตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน เช่น การทำสบู่ การถักเชือก การจัดดอกไม้ในงานต่างๆ การจัดทำของที่ระลึก สำหรับวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการออกให้บริการ

3333

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561

25610306_๑๘๐๓๐๖_001225610306 #1_๑๘๐๓๐๖_000525610306 #1_๑๘๐๓๐๖_001125610306 #1_๑๘๐๓๐๖_003725610306 #1_๑๘๐๓๐๖_006425610306_๑๘๐๓๐๖_002325610306 #1_๑๘๐๓๐๖_006425610306 #1_๑๘๐๓๐๖_0061วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

“การตั้งครรภ์” หากเกิดขึ้นกับหญิงที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรีระร่างกาย วัย ภาวะ ด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และสร้างความสุขให้กับครอบครัวนั้นๆ แต่ถ้าหากเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังเป็น “เด็กหญิง” ก็มักก่อเกิดปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งต่อตัวเด็กเอง และครอบครัว  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือท้องวัยทีน คือ การตั้งครรภ์เมื่ออายุ  19 ปี หรืออ่อนกว่านี้พบร้อยละ 10 – 30 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลกใน 10 ปี ท้องในวัยทีนในประเทศมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2536 เป็นกว่าร้อยละ 20 ในปัจจุบัน นอกจากนั้นอายุของคุณแม่วัยทีนนับวันยิ่งน้อยลง ต่ำสุดเพียง 12 ปี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท้องในวัยทีน ได้แก่ ฐานะยากจน เล่าเรียนน้อย ดื่มสุรา ติดยาเสพติด ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ยาก แต่มีปัจจัยหนึ่งซึ่งน่าจะแก้ไขได้ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ท้องวัยทีนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนั่นเอง

“วัยรุ่น” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอายุ ระหว่าง 9 – 19 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ มีการพัฒนาทางร่างกาย โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ จนมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านจิตใจ ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยเปลี่ยนจากการพึ่งพาครอบครัวมาเป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ของตนเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจ พบว่าวัยรุ่นอยากรู้ อยากเห็น และอยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพื่อน  ดังนั้น  วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดความนับถือตัวเอง รวมถึงขาดทักษะในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทั้งนี้พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นสาเหตุหนึ่งของการตายในวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิง ได้แก่ การทำแท้งเถื่อน การคลอดบุตร ทั้งที่มีอายุน้อย การติดเชื้อ HIV ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทยในปัจจุบัน ตัวเลขวัยรุ่นไทยตั้งท้องในวัยเรียนสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอาคเนย์ และมีอัตราส่วนสูงกว่าวัยรุ่นในยุโรป และอเมริกา เฉลี่ยอายุของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน น้อยสุด 12 ปี และไม่เกิน 19 ปี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคมพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวันรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

2.เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 1

20180221_14205220180222_1001513333 888820180222_09424720180307_14151320180307_135445312455“โครงการไทยนิยมยั่งยืน” เป็นการบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวง ทั้งงานระดับนโยบาย งานตามภารกิจ และงานเชิงพื้นที่ เป้าหมายสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเป็นภาระของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป และปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยเป็นการต่อยอดขยายผลจาก “แนวคิดประชารัฐ” และการมีส่วนร่วมเกิดเป็น 3 ประสาน “ราษฎร์ รัฐ และเอกชน” เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน  กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลทุ่มทั้งงบประมาณและบุคลากรแบบปูพรมทั่วประเทศ โดยอาศัยกลไกระบบราชการเป็นแม่งานหลัก ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ขณะที่แกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนจะเป็นทีมระดับตำบล ที่เรียกว่า“ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในพื้นที่ ภายใต้สโลแกน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประกอบด้วย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ โดยจะดำเนินการลงพื้นที่หมู่บ้านละ 4 ครั้ง เพื่อการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 9 เรื่องสำคัญ ดังนี้

1.สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง

2.คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย

3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพและรายได้

4.วิถีไทยพอเพียง ด้วยการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย

6.รู้กลไกการบริหารราชการ

7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ด้วยการให้ความรู้หลักธรรมาภิบาล

8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0

9.บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

นอกจากนี้ จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจถึงการทำงานของรัฐบาล และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ในการขับเคลื่อนงานดีเดย์ (Kick Off) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ตำบลโนนธาตุ เริ่มที่ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แบบบันทึกการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1  ปรับทุกข์ ผูกมิตร คลิกดาวน์โหลด

แผนการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แผนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลโนนธาตุ 

แผนการประชุมตำบลโนนธาตุ

การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอหนองสองห้อง

20180220_142812(0)20180220_15194620180220_14063720180220_140655วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ทั้ง 12 ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มี นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียดคำสั่ง คลิกดาวน์โหลด

ตำบลโนนธาตุ

จะเริ่มประชุมครั้งแรก (Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ที่บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน (โรงปุ๋ย) สำหรับ 10 หมู่บ้านที่เหลือจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระการประชุม/มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม มอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/342 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 43/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 83,151 หมู่บ้านและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ คลิกดาวน์โหลด

กลอนลำ ไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

เพลงไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

การประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

20180218_09303420180218_09342420180218_09370420180218_10010220180218_10101220180218_16295520180218_163202(0)20180218_163421(0)20180218_180450IMG_3889IMG_390220180218_093814วันที่ 11,18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (เดิมกำหนด วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ยายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.โนนธาตุ นักกีฬาทุกทีม และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งข้นกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวประธานในพิธีเปิดการแข่งข้นกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีปิดการแข่งข้นกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีปิด/สรุปผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561

14581163910131516วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561 ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ขอบอบคุณมา ณ โอกาสนี้

1213141516171819การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

รางวัลการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

1234วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)

กำหนดการรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ

20180117_11430320180117_10101420180117_11145620180117_10100620180117_11500120180117_11503020180117_11510520180117_110403วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการระบบสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.อาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สามารถใช้แอปพลิเคชั่นของระบบได้เป็นอย่างดี เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดในคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ

3.เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี PODD) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา      นักวิจัยประจำโครงการ

2.สพ.ญ.จินดาวรรณ    สุวรรณชัย     สัตวแพทย์ประจำโครงการ

3.นายจุฬาวุฒิ   กุดหินนอก          สัตวบาลประจำโครงการ

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

20180112_09414420180112_๑๘๐๑๑๓_002420180112_09550020180112_10054920180112_10070520180112_10130020180112_10140020180112_10212420180112_๑๘๐๑๑๓_0017_020180112_10225420180112_๑๘๐๑๑๓_003320180112_๑๘๐๑๑๓_0006วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ การจัดงานครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณหน่วยงาน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบขนม ของรางวัลให้กับเด็กมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กมีระเบียบ มีวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

2.เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.เพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

กำหนดการจัดกิจกรรม

เวลา 08.00 น.   

-ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เวลา 09.00 น.

-ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

-ประธานในพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เวลา 09.30 น. 

-การแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง/การเล่นเกมส์

เวลา 11.00 น. 

-รับประทานอาหารตามซุ้มต่างๆ

เวลา 14.00 น. 

-มอบรางวัล/ประธานกล่าวปิดงาน

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน