โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

4356วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกหมู่บ้าน  นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนในท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนนำมาหล่อหลอมเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน  เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาตามประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ และร่วมใจกันรณรงค์งดบุหรี่ งดเหล้า วันเข้าพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป การจัดโครงการครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

2.เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประชาชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร  พน้กงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา

3.เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ปกครองนักเรียน  ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา

5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

6.เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน

บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคตามโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การอบรมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ประจำปี 2558

1234วันที่ 27-28 กรฎาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ประจำปี 2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนหลังคาที่พักอาศัย

2.เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  เกิดการตระหนักรู้และรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  ทั้งช่วยลดอันตรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจการพลังงานในภาพรวม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นายพยัคฆ์  จวนตรง  หมู่ที่ 11  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเข้าค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ตำบลทุ่งสมอ)

2.นายสุทธิพงษ์  พรมทา หมู่ที่ 11  ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอเข้าค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 60 คน  ใช้งบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

การอบรมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและ อปท.

1234วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 08.30-16.00 น. นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพน้กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งจัดโดยจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมวีวิช  ถนนกลางเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

เอกสารการประชุม

ระเบียบกระทรวงว่าด้วยกิจการ อปพร.พ.ศ.2553

เค้าโครงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ.2558

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558

วิเคราะห์ความเสี่่ยงสาธารณภัยของจังหวัดแผนงาน

สรุปสาระสำคัญแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

Power point แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดย นางสาวสร้อยสิริ บรรณวัฒน์ คลิกดาวน์โหลด

Power point การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดย นางสาวดาวหวัน แสงอ่อง คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอและ อปท.ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดทำข้อมูลสำหรับประชาชนของ อปท.

211441233343วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 14.30 น. จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดประชุมซักซ้อมขั้นตอนการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีผู้เข้าประชุมดังนี้คือ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  และ นายอนุชา  บุญเหลือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีเรื่องสำคัญในการประชุมดังนี้.-

1.ขั้นตอนการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

2.การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3.การตรวจสอบ ปรุงปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน

4.การขอใช้ที่สาธารณะให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการตามโครงการของ อปท. เช่น การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น

ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

home_logohome_title

 

 

 

วีดิทัศน์สาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง

3521วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีเรื่องที่สำคัญดังนี้.-

1.ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

2.สถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกช่วงฤดูการเพาะปลูก ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้ประสบปัญหาภาวะภัยแล้งตั้งแต่ต้นเดือน ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากฝนตกในพื้นที่น้อยกว่าปกติ จากสภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรของประชาชน เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูกและทำนาข้าวซึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก

3.ขอความร่วมมือในการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายในงานประเพณีบั้งไฟปลอดภัย 2558 ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานประเพณีและการจุดบั้งไฟ โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันบั้งไฟ และเพื่อให้การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นไปตามประเพณีอย่างแท้จริงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน

4.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity Transparency Assessment : ITA)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 7/2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมชี้แจงโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ

1234วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 กรรมการหมู่บ้าน ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  และ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  กรรมการหมู่บ้าน ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชั้น 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมชลประทานได้ว่าจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินการตามโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิก

เจ้าหน้าที่ที่ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

1.นายเชิดชาย   ปุณณะบุตร           นายช่างชลประทาน

2.นายบรรจงศักดิ์   หลวงอินทร์     นายช่างชลประทาน

3.นายเชิดชัย    นาควิเชียร            ช่างฝีมือสนาม

หนองแสงสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 86 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมชี้แจงตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

111222333444วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 โดยชี้แจงใน 8 ประเด็น ดังนี้.-

1.การจัดซื้อจัดจ้าง

2.มาตรฐานการปฎิบัติงาน

3.ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฎิบัติ

4.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.การเข้าถึงข้อมูล

6.ระบบการร้องเรียนขององค์กร

7.ผลประโยชน์ทับซ้อน

8.การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดาวน์โหลด

แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คลิกดาวน์โหลด
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เล่มที่ 1/ธ.ค. 2557 ฉบับปรับปรุง (มีนาคม 2558) คลิกดาวน์โหลด
กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA (สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม 657 หน่วยงาน คลิกดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ 1204/1424 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด
สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ยธ 1204/ว 1578 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลืกดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม คลิกดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ITA 001-003 คลิกดาวน์โหลด
ปฏิทินกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA คลิกดาวน์โหลด
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและผู้รับบริการ (Internal/External) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การติดตามการการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

1วันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประผลหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มีกำหนดการออกติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2558 จำนวน 4 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

-มอบนโยบายและขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนฯ โดย ประธานกรรมการ

-กองทุนนำเสนอผลงาน ปี 2557

-นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปี 2558 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2557-2558

-ชี้แจงนโบาย 5 เน้น งานด้านสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ปี 2558 โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง

-ซักถามปัญหาทั่วไป อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558

เวลา 10.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.30-16.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558

เวลา 10.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.30-16.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

รายงานความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ของ อบต.โนนธาตุ

1234วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558  เวลาประมาณ 17.30-19.20 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกรรโชกแรงและพายุหมุนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่วนโยธา  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยเร่งด่วน  จากการสำรวจมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 67 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าวเสียหาย  จำนวน  6  หลัง  ผลการช่วยเหลือจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  สำหรับความเสียหายจากเหตุวาตภัยแยกรายละเอียดแต่ละหมู่บ้านดังนี้.-

1.บ้านกอก หมู่ที่ 1  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 11 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  1  หลัง

2.บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 5 หลังคาเรือน

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่อาศัย จำนวน 15 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  1  หลัง

4.บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 5 หลังคาเรือน

5.บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 6 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  2  หลัง

6.บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ที่อยู่อาศัย จำนวน 18 หลังคาเรือน  ยุ้งข้าว  จำนวน  2  หลัง

7.บ้านชาด หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่อาศัย จำนวน 7 หลังคาเรือน

สภาพบ้านเรือน/ยุ้งข้าว ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย (ขนาดไฟล์ 2.75 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

สภาพบ้านเรือน/ยุ้งข้าว ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย (ขนาดไฟล์ 2.57 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2556

วันวิสาขบูชา

321วันวิสาขบูชา 2558 ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 นั่นเอง และเชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดี อยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และความสำคัญของ วันวิสาขบูชา ถ้างั้นอย่ารอช้า…เราไปค้นหาความหมายของ วันวิสาขบูชา และอ่าน ประวัติวันวิสาขบูชา พร้อม ๆ กันดีกว่า
ความหมายของวันวิสาขบูชา
คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
การกำหนดวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือ ราวเดือนมิถุนายน
อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้น ๆ
ประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่…
1.วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา”
เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้นด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส
2.วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ
ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ “ คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย

ยามสาม หรือ  ยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา

3.วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/23220

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน